mix

แปลว่า


vi ผสม
ความหมายเหมือนกับ: blend , fuse , merge
คำที่เกี่ยวข้อง: รวมกัน , ผสมกัน , ปรุง
vt ผสม
ความหมายเหมือนกับ: blend , fuse , merge
คำที่เกี่ยวข้อง: รวมกัน , ผสมกัน , ปรุง
vt ทำให้รวมตัวกัน
ความหมายเหมือนกับ: unite , join , link
คำตรงข้าม: separate
vi พบปะผู้คน
ความหมายเหมือนกับ: get along
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้าสังคม , เข้าสมาคม
คำตรงข้าม: avoid , ignore
n ของผสม
ความหมายเหมือนกับ: mixture , ingredient
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ได้จากการผสม , ส่วนผสม , เครื่องปรุง
n การผสมกัน
ความหมายเหมือนกับ: combination , mixture
คำที่เกี่ยวข้อง: การรวมกัน , การปนกัน
คำตรงข้าม: separation