ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assorted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assorted*, -assorted-

assorted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assorted (adj.) หลากหลาย See also: ี่ีหลายชนิด, ประกอบด้วยหลายอย่าง, ที่หลากหลาย, ต่างๆ, ต่างๆ ชนิด Syn. mixed, varied
English-Thai: HOPE Dictionary
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า
Mike, gentlemen, assorted ladies, taking over the Buy More is not only illegal, but it's very dangerous, trust me.ไมค์ สุภาพบุรุสและสุภาพสตรี กำลังยึดบายมอร์ มันไม่ใช่แค่ผิดกฏหมายนะ มันอันตรายมาก เชื่อฉันสิ
It's 10 cases of assorted SMGs and PDws... along with 5000 .45 caliber ACP rounds, your personal favorite... and two cases of RPGs.สินค้าที่จะเข้ามีปืนกล และปืนกึ่งอัตโนมัติ รวมสิบลัง ราวห้าพันกระบอก ปืนคาร์ลิเบอร์สี่สิบห้ากระบอก และจรวจอาร์พีจีสอง
I flaked some tender young ears of corn on the side of assorted exotic breakfast meats in a Chile sauce reduction.ผมได้ใช้ข้าวโพดอ่อนกรอบบางนิ่ม เป็นเครื่องเคียงให้กับ อาหารเช้าสุดหรู เป็นเนื้อในซอสพริกละมุน
Now, you got your shovel, pickaxe, Benadryl, loofah, assorted snacks, some puzzle books and you're gonna need a permit.เอาล่ะ ครบแล้วทั้งเสียมพลั่วและที่ขัดตัวขนม และนี่คือหนังสืออนุญาตสัมประทาน
"Contents of my safety deposit boxes and assorted holdings..."ของในตู้เซฟของฉันและของในครอบครองต่างๆ
We do caramel cappuccinos, and then we have, like, assorted americanos.เราทำคาราเมล คาปปูชิโน่ แล้วเราก็มีอเมริกาโน่หลายๆแบบ
And after Conrad Grayson's assorted public embarrassments,และหลังจากที่การละอายใจต่อสาธารณชนต่างๆ ของคอนราดเกรย์สัน
Neo-Nazis, skinheads, anti-Semites, SS revival groups, all kinds of assorted riffraff.นีโอนาซีสกินเฮด, ป้องกัน Semites กลุ่มเอสเอสฟื้นฟู ทุกชนิดของคนชั้นตำสารพัน
James Moriarty was involved with four political assassinations, over 70 assorted robberies and terrorist attacks, including a chemical weapons factory in North Korea, and had latterly shown some interest in tracking down the Black Pearl of the Borgias,เจมส์ มอริอาร์ตี้ไปเกี่ยวข้องกับการสั่งฆ่าทางการเมือง 4 ครั้ง การปล้นและก่อการร้ายมากกว่า 70 ครั้ง รวมถึงอุตสาหกรรมอาวุทเคมีในเกาหลีเหนือ
Assorted meats. Potted meat.เนื้อต่างๆ เนื้อหมัก
Assorted sons, Frank, Alfred, Sydney, Henry.ลูกชายสารพันแฟรงก์ อัลเฟรด, ซิดนีย์, เฮนรี่

assorted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
综艺[zōng yì, ㄗㄨㄥ ㄧˋ, 综艺 / 綜藝] Comprehensive or assorted art and literature
综艺节目[zōng yì jié mù, ㄗㄨㄥ ㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 综艺节目 / 綜藝節目] Variety show, programme of assorted entertainment

assorted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミックスサンド[, mikkususando] (n) (See サンドイッチ) assorted sandwiches (wasei
刺身の盛り合わせ[さしみのもりあわせ, sashiminomoriawase] (n) plate of assorted sashimi
血の道[ちのみち, chinomichi] (n) assorted (female) medical disorders
詰め合わせ;詰合せ;詰合わせ;詰め合せ[つめあわせ, tsumeawase] (n) combination; assortment (of goods); assorted basket or box (e.g. of chocolates)
雑件[ざっけん, zakken] (n) assorted matters
雑書[ざっしょ, zassho] (n) assorted books
雑木[ぞうき;ざつぼく;ぞうぼく, zouki ; zatsuboku ; zouboku] (n) various kinds of small trees; assorted trees
雑株[ざつかぶ, zatsukabu] (n) assorted stocks
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet
雑色[ざっしょく;ざっしき;ぞうしき, zasshoku ; zasshiki ; zoushiki] (n,adj-no) assorted colors; assorted colours

assorted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนมปังชนิดต่าง ๆ = ขนมปังชนิดต่างๆ[n. exp.] (khanompang ) EN: assorted bread FR:
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; assorted ; unsorted ; unassorted FR: mélangé
คละกันไป[adj.] (khla kan pa) EN: mixed ; assorted ; miscellaneous FR:
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; assorted ; numerous ; several ; of all types ; of all forms FR: divers ; varié ; nombreux ; plusieurs ; en tout genre
นานาชนิด[adj.] (nānā chanit) EN: assorted FR:
พฤกษานานาพันธุ์[n. exp.] (phreuksā nā) EN: assorted varieties of flowers FR:
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié
วิวิธ[adj.] (wiwit) EN: various ; varied ; different ; multifold ; assorted ; diverse; miscellaneous ; mixed ; motley ; sundry FR: varié
ยำสามกรอบ[n. exp.] (yam sām krø) EN: three assorted crispy salad FR:
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assorted
Back to top