ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blender*, -blender-

blender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blender (n.) ผู้ผสมหรือเครื่องปั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม,สิ่งเจือปน,ตัวผสมเครื่องผสม,เครื่องปั่นผสม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blenderized Feeding Formulaอาหารสูตรผสม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because she wanted to buy a hand blender and leave.เพราะเธอจะแวะไปซื้อครีมทามือก่อน
You can just insert this into the blender and blend it.คุณแค่เอามันไปปั่นแล้วก็กินซะ
Did you let Victor put worms in the blender again?นี่เธอให้วิเตอร์ใส่ไส้เดือนลงไปชิมิ ในที่ปั่น ชิมิ
Let it go? The blender has more pros than me.ลืมหรอ เครื่องปั่นมี ข้อดีมากกว่าฉัน
Well, the blender crushes ice and turns off when I want it to.เครื่องปั่นน้ำแข็ง มันหยุดเมื่อผมอยากให้หยุด
Unfortunately, my blender is broken.น่าเสียดาย คนผสมเหล้าลาป่วย
I think I may have an extra blender around here.ผมคิดว่า มีเหล้าชงพิเศษอยู่แถวๆนี้
It's the industrial blender that I use to make my protein shakes that help me look like this all day long.มีเครื่องปั่นที่ผมให้ทำเครื่องดื่มลดน้ำหนัก ซึ่งทำให้ผมดูดีเช่นนี้
If the victim fell into this blender while the blades were spinning, her body would have become wedged to the side where the blades would have continuously sliced her at a 45-degree angle while removing her flesh.ถ้าเหยื่อตกลงไปในเครื่องปั่น ขณะที่ใบมีดกำลังทำงาน ร่างกายของเธอ จะติดไปกับด้านข้าง
I got into a fight with a blender at the club.ผมมีเรื่องชกต่อยกับพวกผู้บุกรุกที่คลับน่ะ
And put it through a bloody blender!แล้วใส่มันลงในเครื่องปั่นเลือด!
Now, this next tune I'd like to dedicate to someone who, when I first met ripped my heart out and put it through a bloody blender....ผมอยากจะมอบให้แก่ใครคนหนึ่ง ..คนที่เมื่อแรกพบ ...ได้ดึงหัวใจผมออก แล้วใส่มันลงในเครื่องผสมเลือด ใช่แล้ว!

blender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果汁机[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, 果汁机 / 果汁機] blender (device); juicer

blender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレンダー[, burenda-] (n) blender
混合機[こんごうき, kongouki] (n) mixer; blender

blender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องปั่น[n. exp.] (khreūang pa) EN: blender ; food processor FR: mixeur [m]

blender ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blender {m} | Blender
Blender {m}; Blenderin
Mixer {m}blender and liquidizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blender
Back to top