invent

แปลว่า


vt แต่งเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: concoct , make up , fabricate
คำที่เกี่ยวข้อง: กุ , สร้างเรื่องขึ้นมา
vt สร้างสรรค์
ความหมายเหมือนกับ: devise , create , originate
คำที่เกี่ยวข้อง: ประดิษฐ์