import

แปลว่า


n การนำเข้า
ความหมายเหมือนกับ: importation
คำที่เกี่ยวข้อง: สินค้านำเข้า
คำตรงข้าม: exportation
n ความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: significance
vt นำเข้า
ความหมายเหมือนกับ: carry in , ship in , transport in
คำตรงข้าม: export
vt มีความหมายว่า (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: convey , denote , imply
คำที่เกี่ยวข้อง: หมายความถึง , แสดงถึง