flash

แปลว่า


vi ส่องแสงวาบขึ้นมา
ความหมายเหมือนกับ: flare , gleam
คำที่เกี่ยวข้อง: แปลบ , แลบ , วูบ
vt ส่องไฟ (ทางเดิน)
คำที่เกี่ยวข้อง: ฉายไฟ
n แสงวาบ
ความหมายเหมือนกับ: flare , gleam , spark
คำที่เกี่ยวข้อง: แสงปลาบ
n ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป)
vi วูบผ่านไปอย่างรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
vt แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว เช่น บัตร
ความหมายเหมือนกับ: show , display
คำตรงข้าม: conceal , hide
n ชั่วอึดใจเดียว
ความหมายเหมือนกับ: moment , instant , jiffy
คำที่เกี่ยวข้อง: ชั่วพริบตาเดียว
adj โอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: showy , ostentatious