ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glare*, -glare-

glare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glare (vi.) เปล่งแสง Syn. beam, radiate
glare (vi.) ถลึงตา See also: ขมึง Syn. gape, gaze, stare
glare at (phrv.) จ้องมอง See also: จ้อง
glare at (phrv.) จ้องมองอย่างเกลียดชัง (แต่ไม่กลัวหรือไม่เกรง)
glare down (phrv.) ส่องแสงเจิดจ้า See also: ส่องสว่าง, ส่องจ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
glare(แกลร์) n. แสงเจิดจ้าที่เข้าตา,การจ้องเขม็ง,ผิวหน้าเรียบที่เจิดจ้า,ความครึกโครม vi. ส่องแสงเจิดจ้า,จ้องเขม็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
glare(n) การจ้อง,การจ้องเขม็ง,การจ้องมอง,แสงจ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glareแสงจ้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา
"I can always come in on the glare off the lights from Havana. "ฉันมักจะสามารถมาใน ในแสงจ้าปิดไฟจากฮาวานาที่
He saw the reflected glare of the light of the city at around 10:00 at night.เขาเห็นแสงจ้าสะท้อนของแสง ของเมืองที่ประมาณ 10: 00 ใน เวลากลางคืน
Don't you glare at me!อย่ามาจ้องข้าแบบนั้นนะ !
When they glare up at me from the table, it's scary.เมื่อพวกมันจ้องมาที่ฉัน จากบนโต๊ะ มันน่ากลัวมาก
I would barely be exaggeratingif I told you medusa wantsher withering glare back.I would barely be exaggeratingif I told you medusa wantsher withering glare back.
You've been avoiding the full glare of my disapproval.เธอหลบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเจอ กับความโกรธของฉัน
I saw the glare from the sun hit this guy in the late afternoon.ฉันเห็นแดดส่องหน้ายามคนนึง ตอนบ่ายแก่ ๆ
The same way that the glare of the sun blind us from actually seeing the stars.พระเจ้าอยู่กับเราแล้วววว!
I like the way the light hit the ice and glare and I can see you moving way over there* ฉันชอบแสงไฟที่กระทบน้ำแข็ง และฉันเห็นหน้าอกเธอจากในนั้น *
How come you only glare at me, but you become a 17 year old girl in front of Choi Woo Young?ทำไมถึงต้องทำตัวเหมือนสาวสิบเจ็ดต่อหน้าเจ้าชอยอูยอง
You hugged me yesterday, and you glare at me today.เมื่อวานเราเพิ่งจะญาติดีกัน แล้ววันนี้พี่จะมาเป็นศัตรูกันอีกแล้วเหรอ?

glare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, 盻] glare at
眩目[xuàn mù, ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 眩目] glare (of lights); dazzling
强光[qiáng guāng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ, 强光 / 強光] glare
照眼[zhào yǎn, ㄓㄠˋ ㄧㄢˇ, 照眼] glare; dazzling

glare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレア[, gurea] (n) {comp} glare
グレアフィルタ[, gureafiruta] (n) {comp} glare filter
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes
ちらつき防止フィルタ[ちらつきぼうしフィルタ, chiratsukiboushi firuta] (n) {comp} glare filter
映り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) background reflections (e.g. on a window); reflected glare
横睨み[よこにらみ, yokonirami] (n) sharp-sidelong glance; glare
睨みつける;睨み付ける;にらみ付ける[にらみつける, niramitsukeru] (v1,vt) (See 睨め付ける) to glare at; to scowl at
睨み合う;睨みあう[にらみあう, niramiau] (v5u,vi) to glare at each other
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
睨め付ける;睨めつける[ねめつける;にらめつける, nemetsukeru ; nirametsukeru] (v1,vt) (See 睨み付ける) to glare at; to scowl at
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P)
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter
ノングレア処理[ノングレアしょり, nongurea shori] (n) {comp} non-glare treatment
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
燕千鳥[つばめちどり, tsubamechidori] (n) small Indian pratincole (bird) (Glareola lactea); large Indian pratincole (Glareola maldivarus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter

glare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขม้นมอง[v. exp.] (khamen møng) EN: glare (at) FR:
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
ตาเขียว[v. exp.] (tā khīo) EN: glare ; look angry ; look mad FR:
ถลึง[v.] (thaleung) EN: glare (at) ; glower (at) ; stare fiercely ; stare hard ; have a stern look FR:
ตีหน้ายักษ์[v.] (tīnāyak) EN: give a black look ; express anger on one' s face ; glare (at) FR:
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames FR: flasher ; fuser
นกแอ่นทุ่ง[n. exp.] (nok aen thu) EN: Glareolidae FR:
นกแอ่นทุ่งเล็ก[n. exp.] (nok aen thu) EN: Small Pratincole ; Little Pratincole ; Small Indian Pratincole FR: Glaréole lactée [f] ; Glaréole naine [f]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thu) EN: Oriental Pratincole ; Grasshopper-Bird ; Swallow-Plover FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]

glare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sonnenlicht {n} | das grelle Sonnenlichtsunlight | the glare of the sun
Blendung {f}glare
Rotflügel-Brachschwalbe {f} [ornith.]Collared Pratincole (Glareola pratincola)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glare
Back to top