ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ostentatious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ostentatious*, -ostentatious-

ostentatious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ostentatious (adj.) โอ้อวด See also: ขี้อวด Syn. showy, gaudy
ostentatious display (n.) การแสดงโอ้อวด See also: การโอ้อวด
ostentatiously (adv.) อย่างโอ้อวด Syn. showily, pompously
English-Thai: HOPE Dictionary
ostentatious(ออสเทนเท'เชิส) adj. โอ้อวด,เอาหน้า,ซึ่งแสดงออก, Syn. pretentious,boastful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ostentatious, that is! - He's from the west. - Nah, east.เขาคือคนที่มาจากทางตะวันตก นา ตะวันออก สเตปนี
Like, what's another word for "ostentatious"?อย่างอีกคำหนึ่งที่มีความหมาย เหมือนคำว่า "ขี้อวดเบ่ง"
Another way to say ostentatious.อีกวิธีหนึ่งในการพูดถึงการขี้อวด
Okay, it's a little bigger than I expected, but, come on, it's not ostentatious.มันใหญ่กว่าที่ฉันคิดนิดหน่อย แต่ไม่หรอก ไม่โฉ่งฉ่างเท่าไหร่
Nothing ostentatious, just pleasure craft.ไม่มีอะไรต้องต้องแสดงตัว แค่ทำให้เป็นเรือสำราญ
No. He sickens me, he does. His work is so ostentatious...เลขที่เขาสะอิดสะเอียนฉันเขาไม่ งานของเขาคือการโอ้อวดดังนั้น ...

ostentatious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆阔[bǎi kuò, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄛˋ, 摆阔 / 擺闊] parade one's wealth; be ostentatious and extravagant
阔绰[kuò chuò, ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 阔绰 / 闊綽] ostentatious; extravagant; liberal with money

ostentatious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person.
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition)
看板倒れ[かんばんだおれ, kanbandaore] (n) ostentatious
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n,adj-na) vain person; ostentatious person; show-off
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy

ostentatious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๊กหน้า[v.] (keknā) EN: be pretentious; be ostentatious FR: être prétentieux
กิ้งก่า[n.] (kingkā) EN: ostentatious person FR: personne prétentieuse
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; easily satisfied ; unostentatious ; undemanding FR: humble ; modeste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ostentatious
Back to top