ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gleaming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gleaming*, -gleaming-

gleaming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gleaming (adj.) ที่ส่องแสง
gleaming (adv.) อย่างส่องแสง
gleaming (adj.) ซึ่งส่องแสงเรืองรอง See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว Syn. lustrous
gleaming (adj.) เป็นมันเงา See also: เป็นมันระยับ, แวววาว, เหลือบวาว Syn. radiant, shimmering
gleaming (adj.) เป็นเงาวาว Syn. glossy, shining
gleaming (adj.) เปล่งปลั่ง See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส Syn. luminous, radiant
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพรว (adj.) gleaming See also: glistening, shining Syn. แพร้ว, แวววาว, แพรวพราว

gleaming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てかてか[, tekateka] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) gleaming
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
氷の刃[こおりのやいば, koorinoyaiba] (n) gleaming sword
てらてら[, teratera] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gleamingly; shinily

gleaming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แพรว[adj.] (phraēo) EN: gleaming FR:
วูบวาบ[adj.] (wūpwāp) EN: flashing ; glittering ; flaring ; gleaming ; dazzling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gleaming
Back to top