ego

แปลว่า


n ความถือตัวเองเป็นสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: self-esteem , self-image
n อัตตา (ทางจิตวิทยา)
ความหมายเหมือนกับ: individuality , personality , self
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัวของตัวเอง , ตนเอง