approach

แปลว่า


n การเข้าใกล้
ความหมายเหมือนกับ: coming , advance , access
vi เข้าใกล้
ความหมายเหมือนกับ: come near , near
vt เข้าตีสนิท
ความหมายเหมือนกับ: appeal to , speak to , address
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้าหา
vt คล้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ใกล้จะ , ใกล้เคียง , เกือบจะเป็น
n ความคล้ายกัน
vt ปฎิบัติต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการ
n วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: method , program , procedure
n สิ่งที่คล้ายกัน

ตัวอย่างประโยค


Don't come near! Don't approach me!. อย่าเข้ามาใกล้ อย่าเข้ามาใกล้ฉัน