alter

แปลว่า


vt ทำหมัน
ความหมายเหมือนกับ: castrate , spay
คำที่เกี่ยวข้อง: ตอน
vt ปรับเปลี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: modify , adjust , remodel
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยน
vi ปรับเปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยน
vt เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: แปลง