ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

race

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *race*, -race-

race ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
race (n.) การแข่งขัน See also: การแข่งขันด้านความเร็ว Syn. contest, competition
race (vi.) แข่งขัน (ความเร็ว) See also: วิ่งแข่ง Syn. speed Ops. crawl
race (vi.) วิ่งอย่างเร็ว See also: เร่งรีบ, รีบไปอย่างรวดเร็ว Syn. run, dash, hurry Ops. creep
race (n.) กระแสน้ำ Syn. current
race (n.) ร่องน้ำ See also: รางน้ำ Syn. raceway
race (n.) มนุษยชาติ Syn. mankind
race (n.) เชื้อชาติ See also: กลุ่มชาติพันธุ์, เผ่าพันธุ์ Syn. nationality
race (n.) กลุ่ม See also: ชนิด, ประเภท, จำพวก Syn. tribe
race (n.) พันธุ์ (พืชหรือสัตว์) Syn. breed
race against (phrv.) วิ่งเร็วกว่า
race against time (idm.) งานที่ต้องทำให้เสร็จตรงเวลา See also: งานที่ต้องทำให้เสร็จภายในเวลา
race car (n.) รถแข่ง Syn. racing car
race meeting (n.) การแข่งม้า
race relations (n.) ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
race riot (n.) พฤติกรรมรุนแรงระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
race through (phrv.) รีบทำให้สำเร็จ
race up (phrv.) พุ่งขึ้นสูง See also: รีบขึ้นสู่จุดยอด
racecourse (n.) ลู่วิ่ง See also: สนามแข่ง, สนามม้า Syn. racetrack
racegoer (n.) ผู้ไปชมการแข่งม้า
racehorse (n.) ม้าแข่ง
raceme (n.) ช่อดอกไม้แบบที่มีก้านดอกเล็กๆ แยกจากก้านใหญ่ Syn. cone, flower
racemed (adj.) เป็นช่อ Syn. clustery
racer (n.) คน สัตว์หรือพาหนะที่เข้าแข่งขันความเร็ว See also: ผู้วิ่งแข่ง Syn. runner, marathoner
racer (n.) งูผอมบางเคลื่อนไหวเร็วชนิดหนึ่ง
racetrack (n.) ลู่ที่ใช้แข่งขันความเร็ว See also: ลู่วิ่ง, สนามแข่ง, สนามม้า Syn. racecourse
raceway (n.) ร่องน้ำ See also: รางน้ำ Syn. race
English-Thai: HOPE Dictionary
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
race horsen. ม้าแข่ง
race trackลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามวิ่งแข่ง,สนามม้า, Syn. race-track,racetrack
race-horsen. ม้าแข่ง
racecourse(เรส'คอร์ส) n. สนามแข่งขัน,ลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามม้า, Syn. racetrack
racehorsen. ม้าแข่ง
raceme(เรซีม') n. ช่อดอกแบบง่าย ๆ ,ช่อรวมแบบง่าย ๆ, See also: racemed adj., Syn. inflorescence
racer(เร'เซอะ) n. ผู้วิ่งแข่ง,สิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันความเร็ว,สิ่งที่มีความเร็วสูง,
English-Thai: Nontri Dictionary
race(n) การแข่งขัน,การวิ่งแข่ง,ชนชาติ,เชื้อสาย
racer(n) สิ่งที่มีความเร็วสูง,ผู้แข่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
raceเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
raceme; acropetalous inflorescenceช่อกระจะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Raceเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Race horsesม้าแข่ง [TU Subject Heading]
Race relationsปัญหาเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Racetracks (Horse-racing)สนามม้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิ่งแข่ง (v.) race See also: run a race
เชื้อชาติ (n.) race See also: origin, nationality, extraction Syn. เผ่าพันธุ์
แข่ง (v.) race See also: compete Syn. แข่งขัน
แข่งขัน (v.) race See also: contest, compete, contend Syn. ชิง, ชิงชัย, แข่ง
สนามแข่งม้า (n.) race course
วิ่งม้า (v.) race horses See also: run a horse-race
สนามม้า (n.) racecourse See also: race track, turf Syn. สนามแข่งม้า
สนามม้าแข่ง (n.) racecourse Syn. สนามแข่งม้า, สนามม้า
ม้าแข่ง (n.) racehorse
ม้าแข่ง (n.) racehorse
ม้าแข่ง (n.) racehorses
กรรภิรมย์ (n.) five-terraced umbrella
กระชดกระช้อย (adj.) graceful See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย
กระทุ้งเส้า (v.) beat the cadence for the oarsmen in a boat race
กฤดาภินิหาร (n.) grant grace See also: supernatural power, power of performing miracles Syn. อภินิหาร, กฤษฎา, กฤษฎาภินิหาร
กฤษฎา (n.) grant grace See also: supernatural power, power of performing miracles Syn. อภินิหาร, กฤษฎาภินิหาร
กอด (v.) embrace See also: hug, clasp, hold in one´s arms, caress
กอดรัด (v.) embrace See also: hug, hold in one´s arms
กันพิรุณ (n.) five-terraced umbrella Syn. กรรภิรมย์
ก้านบัว (n.) leg bracelets See also: anklet bracelets
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, slowpoke, I'll race ya home.มาสิ, คนเฉื่อยชาฉันจะแข่งยาที่ บ้าน
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
I'm not going to race him, though. I'm going to put him out to stud.ฉันจะไม่ไปแข่งเขาแม้ว่า ฉันจะทำให้เขาออกไปเป็นพ่อพันธุ์
"De Camp Town race track five miles long, all the doo-dah day!♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
"Camp Town race track five miles long, oh, doo-dah day.♪ หนทางไปแคมป์นั้นยาว 5 ไมล์ ♪ ♪ ครึกครื้นทั้งวัน ♪
The race will be on now.การแข่งขันจะมีขึ้นในขณะนี้
You talk peace and disarmament to the world, and here you are, wiping out a race of people.แกพูดถึงสันติสุขและการปลดอาวุธให้กับชาวโลก แต่ที่นี่ แกกำลังฆ่าล้างผู้คน
It's a race against evil.มันเป็นการแข่งขันกับสิ่งชั่วร้าย.
But how the fuck do you peddle an arms race when the only asshole you've got to race against is yourself?แต่วิธีการที่เพศสัมพันธ์คุณเร่แข่งขันทางด้านอาวุธ เมื่อไอ้เพียงคุณเท่านั้นที่ได้มีการแข่งกับตัวเองเป็น?
God, this is a list of questions that could unlock all the Sov military secrets and win the arms race at a stroke!พระเจ้านี้เป็นรายการของคำถามที่จะปลดล็อคทั้งหมด Sov ความลับทางทหาร และชนะการแข่งขันด้านอาวุธที่จังหวะ!
The Black Sox couldn't win a foot race with a turtle.พวกแบล๊คซ๊อกยังชนะเต่าไม่ได้เลย
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน

race ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三索锦蛇[sān suǒ jǐn shé, ㄙㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄜˊ, 三索锦蛇 / 三索錦蛇] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant
跨栏[kuà lán, ㄎㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, 跨栏 / 跨欄] hurdles; hurdle race (athletics)
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 无取胜希望者 / 無取勝希望者] outsider (i.e. not expected to win a race or championship)
人种[rén zhǒng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, 人种 / 人種] race (of people)
赛跑[sài pǎo, ㄙㄞˋ ㄆㄠˇ, 赛跑 / 賽跑] race (running); to race (running)
赛车女郎[sài chē nǚ láng, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ, 赛车女郎 / 賽車女郎] race queen (Japanese term for glamor model in bikini); pin-up; pit babe
赛马场[sài mǎ chǎng, ㄙㄞˋ ㄇㄚˇ ㄔㄤˇ, 赛马场 / 賽馬場] race course; race ground; race track
竞走[jìng zǒu, ㄐㄧㄥˋ ㄗㄡˇ, 竞走 / 競走] walking race (athletics event)
[yì, ㄧˋ, 奕] abundant; graceful
军备竞赛[jūn bèi jìng sài, ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 军备竞赛 / 軍備競賽] arms race; armament(s) race
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
[juān, ㄐㄩㄢ, 娟] beautiful; graceful
[chán, ㄔㄢˊ, 婵 / 嬋] beautiful; graceful
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 玷] blemish; disgrace; flaw in jade
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀里 / 懷裡] embrace; bosom
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 大括号 / 大括號] braces; curly brackets { }
手镯[shǒu zhuó, ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ, 手镯 / 手鐲] bracelet
桁梁[héng liáng, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, 桁梁 / 桁樑] brace girder
[gù, ㄍㄨˋ, 梏] braces (med.); fetters; manacles
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 环 / 環] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 花括号 / 花括號] braces; curly brackets { }
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 镯 / 鐲] bracelet
苤蓝[piě lan, ㄆㄧㄝˇ ㄌㄢ˙, 苤蓝 / 苤藍] Brassica oleracea; kohlrabi
椰菜花[yē cài huā, ㄧㄝ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 椰菜花] cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)
神韵[shén yùn, ㄕㄣˊ ㄩㄣˋ, 神韵 / 神韻] charm or grace (in poetry or art)
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
族类[zú lèi, ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 族类 / 族類] clan; race
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, 杂居 / 雜居] cohabitation (of different populations or races); to coexist
避孕环[bì yùn huán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄢˊ, 避孕环 / 避孕環] coil; contraceptive coil; intrauterine device
有色人种[yǒu sè rén zhǒng, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, 有色人种 / 有色人種] colored races
来去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, 来去无踪 / 來去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
来无影,去无踪[lái wú yǐng, ㄌㄞˊ ˊ ˇ, qu4 wu2 zong1, 来无影,去无踪 / 來無影,去無蹤] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
避孕[bì yùn, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ, 避孕] contraception
避孕丸[bì yùn wán, ㄅㄧˋ ㄩㄣˋ ㄨㄢˊ, 避孕丸] contraceptive pill
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嫋] delicate; graceful

race ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number)
インジレース[, injire-su] (n) Indianapolis 500 mile race
インディアナポリス500マイルレース[インディアナポリスごひゃくマイルレース, indeianaporisu gohyaku mairure-su] (n) Indianapolis 500-mile race (each year on May 30th)
オートバイレース[, o-tobaire-su] (n) motorcycle race
グランプリレース[, guranpurire-su] (n) Grand Prix race
クロスカントリーレース[, kurosukantori-re-su] (n) cross-country race
コンバインドレース[, konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping)
スクラッチレース[, sukuracchire-su] (n) scratch race
スクランブルレース[, sukuranburure-su] (n) scramble race
ストックカーレース[, sutokkuka-re-su] (n) stock car race
スプーンレース[, supu-nre-su] (n) spoon race (i.e. egg and spoon race)
スプリントレース[, supurintore-su] (n) sprint race
ソーラーカーレース[, so-ra-ka-re-su] (n) solar car race
ディスタンスレース[, deisutansure-su] (n) distance race
ハンディキャップレース[, handeikyappure-su] (n) handicap race
ペナントレース[, penantore-su] (n) pennant race
ボートレース[, bo-tore-su] (n) boat race
ヨットレース[, yottore-su] (n) yacht race
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
中距離競争[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] (n) middle-distance race
中距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] (n) middle-distance race
人種的偏見[じんしゅてきへんけん, jinshutekihenken] (n) race prejudice; racial prejudice
単走[たんそう, tansou] (n) first or solo run in a race (grand prix, horse race, etc.)
地中海人種[ちちゅうかいじんしゅ, chichuukaijinshu] (n) Mediterranean race
断郊競走;断郊競争[だんこうきょうそう, dankoukyousou] (n) cross-country race
爬竜;爬龍[ハーリー;はありい, ha-ri-; haarii] (n) Okinawan dragon boat race
異人種[いじんしゅ, ijinshu] (n) alien (different) race
白人種[はくじんしゅ, hakujinshu] (n) white race
競漕[きょうそう, kyousou] (n,vs) regatta; boat race
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race
舟券[ふなけん;しゅうけん, funaken ; shuuken] (n) boat race betting ticket
船競べ[ふなくらべ, funakurabe] (n) (arch) (See 競漕) boat race
軍拡競争[ぐんかくきょうそう, gunkakukyousou] (n) armaments race
重賞レース[じゅうしょうレース, juushou re-su] (n) graded race (in horse-racing); high-stakes race
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
オーラルピル[, o-rarupiru] (n) (obsc) (See ピル) oral pill (i.e. oral contraceptive pill)
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific)
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace
トレース[とれーす, tore-su] trace (vs)
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({})
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (})
回線追跡[かいせんついせき, kaisentsuiseki] line trace
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace
追跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program
障害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人種[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race
抱く[だく, daku] Thai: สวมกอด English: to embrace

race ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan FR:
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; ethnicity ; tribe ; lineage ; origin stock FR: race [f] ; ethnie [f]
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ชนชาติฝรั่ง[n. exp.] (chonchāt Fa) EN: FR: Blancs [mpl] ; race blanche [f]
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching) EN: race against time FR: courir contre le temps
ห้อ[v.] (hø) EN: gallop ; race FR: galoper
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขันเรือ[n. exp.] (kān khaengk) EN: boat racing ; boat race ; regatta FR: course de bateaux [f] ; régate [f]
การแข่งความเร็ว[n.] (kān khaeng ) EN: race FR: course [f]
การแข่งม้า[n. exp.] (kān khaeng ) EN: horse race FR: course hippique [f] ; course de chevaux [f]
การวิ่งแข่ง[n. exp.] (kān wing kh) EN: foot race FR: course à pied [f]
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข่งจักรยาน[X] (khaeng jakk) EN: bicycle race FR: cyclisme [m] ; course cycliste [f]
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งเรือ[n. exp.] (khaeng reūa) EN: boat racing ; boat race ; regatta FR: course de bateaux [f] ; régate [f]
คนผิวดำ[n. exp.] (khon phiū d) EN: black race FR: Noir [m]
คนธรรพ์[n.] (khonthan) EN: Gandharvas ; heavenly musician ; [member of a race of musicians in heavens] ; [an order of angels skilled in music] FR:
โคตร[n.] (khōt) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
โคตร-[pref.] (khōttra-) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
กราก[v.] (krāk) EN: rush ; dash ; speed ; hurry ; run ; race ; hasten FR:
กุล-[pref.] (kula- = kun) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
กุล[n.] (kun) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
กุล-[pref.] (kunla- = ku) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
มนุษยชาติ[n.] (manutsayach) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens ; humanity FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]
เหง้า[n.] (ngao) EN: ancestor ; origin ; stock ; race ; source ; line FR:
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f]
พันธุ์แมว[n. exp.] (phan maēo) EN: FR: race de chat [f]
เผ่า[n.] (phao) EN: tribe ; ethnic group ; race ; clan ; stock ; family ; people FR: tribu [f] ; clan [m]
เผ่าพันธุ์[n.] (phaophan) EN: lineage ; stock ; family FR: race [f] ; souche [f] (fig.)
ผิว[n.] (phiu [= phi) EN: complexion ; colour of the skin ; race FR: couleur de peau [f] ; teint [m] ; carnation [f]
ผิวดำ[adj.] (phiu dam) EN: dark-skinned FR: à la peau noire ; de race noire
ผิวขาว[adj.] (phiu khāo) EN: fair skinned FR: à la peau blanche ; de race blanche
ผิวเหลือง [adj.] (phiu leūang) EN: FR: de race jaune
สายพันธุ์[n. exp.] (sāi phan) EN: breed ; stock ; strain ; pedigree ; race ; species ; type ; gene FR: espèce [f] ; race [f]
สายพันธุ์แมว[n. exp.] (sāi phan ma) EN: FR: race de chat [f]
สายพันธุ์สุนัข[n. exp.] (sāi phan su) EN: FR: race de chien [f]
สกุล[n.] (sakun) EN: family ; pedigree ; lineage ; race ; clan FR: famille [f] ; lignée [f] ; clan [m] ; genre [m]

race ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rüstungswettlauf {m}armament race; arms race
Lagerbuchse {f} [techn.]bearing bush; bearing race
Wettrudern {n}boat race
Kriterium {n} (Radsport)circuit race
Radrennen {n}cycle race
Pferderennen {n}horse racing; horse race
Inselvolk {n}insular race
Rennstrecke {f}race track; race circuit
Stafettenlauf {m} [sport]relay race
Sackhüpfen {n}sack race
Sechstagerennen {n}six day race
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Absatz {m} (Gelände)terrace
Starallüren {pl}airs and graces
Arizonawaldsänger {m} [ornith.]Grace's Warbler
Armschiene {f}bracers
Armschutz {m}bracer
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Stabwechsel {m} (beim Staffellauf) [sport]changeover (in relay race)
Türkenammer {f} [ornith.]Cinereous Bunting (Emberiza cineracea)
Kennfaden {m}coloured tracer thread
Verzugstage {pl}days of grace
Diagonalverband {m}diagonal brace
Diamantarmband {n}diamond bracelet
schmachvoll {adj} | schmachvoller | am schmachvollstendisgraceful | more disgraceful | most disgraceful
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater
Streifenprinie {f} [ornith.]Graceful Warbler
Schande {f}disgracefulness
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.]
Isotopenindikator {m}tracer
Innenring {m}inner race; cone
Marathonlauf {m}marathon (race)
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
Ockerzwergspecht {m} [ornith.]Ochraceous Piculet
Ockerbrusttyrann {m} [ornith.]Ochraceous Pewee
Außenring {m}outer race; cup
plump; ohne Anmut; ungraziös {adj}ungraceful
Pferderennbahn {f}race course
Rennbahn {f}race course
Rennleitung {f} [sport]race control

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า race
Back to top