ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contend*, -contend-

contend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contend (vi.) ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง) See also: แข่งขัน (เพื่อบางสิ่ง), ดิ้นรน (เพื่อบางสิ่ง), จัดการ Syn. compete, vie
contend (vt.) ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง) See also: แข่งขัน (เพื่อบางสิ่ง) Syn. compete
contend (vi.) โต้เถียง Syn. argue, debate, fence
contend (vi.) ยืนยัน See also: ยืนกราน Syn. postulate
contend about (phrv.) โต้เถียงเกี่ยวกับ See also: ทะเลาะกันในเรื่อง
contend against (phrv.) แข่งขันกับ See also: พยายามเอาชนะ Syn. compete against
contend for (phrv.) แข่งขันเพื่อ See also: ต่อสู้เพื่อ
contend over (phrv.) แข่งขันกับ See also: พยายามเอาชนะ Syn. contend about
contend with (phrv.) แข่งขันกับ Syn. compete against
contend with (phrv.) ดิ้นรนต่อสู้กับ See also: ต่อสู้กับ
contender (n.) คู่ต่อสู้ See also: คู่แข่ง Syn. challenger, competitor, rival
English-Thai: HOPE Dictionary
contend(คันเทนดฺ') {contended,contending,contends} vi. แข่งขัน,ต่อสู้ vt. ยืนยัน,โต้เถียง., See also: contendingly adv. ดูcontend
English-Thai: Nontri Dictionary
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกวดประขัน (v.) contend See also: contest, compete, vie Syn. ประชัน, ขันแข่ง, ชิงดีชิงเด่น, แข่งขัน
แย่งตำแหน่ง (v.) contend for position See also: vie for a position, strive for a position Syn. แย่งเก้าอี้
แย่งตำแหน่ง (v.) contend for position See also: vie for a position, strive for a position Syn. แย่งเก้าอี้
แย่งเก้าอี้ (v.) contend for position See also: vie for a position, strive for a position
แย่งเก้าอี้ (v.) contend for position See also: vie for a position, strive for a position
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't want to have to contend with a sticky wicket.เหนียวประตู บนประตูตายค้างคาวก่อนเสมอ
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่
You did not seriously think that a Hobbit could contend with the will of Sauron?ท่านคงไม่คิดนะว่าพวกฮ้อบบิทส์ จะต้านทานพลังของซอรอนได้
You must give this sword to Baegeuk, and make sure... he will use it to contend with King Daeso's tyranny.เจ้าก็จะต้องให้ดาบเล่มนี้กับแพกิอุก, และทำให้เขาเชื่อซะ เขาจะใช้มันต่อสู้กับกษัตริย์แทโซ
But we contend that there was no way to predict anything like this happening whatsoever.แต่เราขอยืนยันว่าไม่มีทางเลย ที่จะคาดคะเนผลของมันได้ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
So you contend that dogs were made to fight to the deathคุณยืนยันว่า มีการจัดให้สุนัขสู้กันจนถึงตาย
Well, He's had a lot to contend with in his time, too, you know.เขาก็มีผู้ท้าชิงอยู่เยอะในช่วงเวลาของเขาด้วย รู้ไหม
Sweetie, you've had a lot on your plate, and you and Walt have had a lot... so much to contend with.ที่รัก พี่มีเรื่องหนักใจตั้งมากมาย และพี่กับวอลท์มีปัญหามากมาย ที่ทำให้ต้องทะเลาะกัน
You contend you never knew who the boy's father was.คุณปฏิเสธว่าคุณไม่รู้ว่า พ่อของเด็กคือใคร
I'll have to contend with one or two enthusiastic wingmen.ฉันจะต้องขับเคี่ยวกับหนึ่งหรือ สองนักบินกระตือรือร้น
Contend, o lord, against those who contend with me;ต่อสู้ โอ้พระองค์ อีกครั้งแล้วที่มีผู้ที่จะต่อสู้กับข้า
Eyewitnesses contend that numerous lives would have been lost if not for the timely intervention of the Vigilante.พยานหลายคนกล่าวว่า เราอาจต้องสูญเสียไปหลายชีวิต ถ้าศาลเตี้ยเข้ามาไม่ทันเวลา

contend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗衡[kàng héng, ㄎㄤˋ ㄏㄥˊ, 抗衡] contend against
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, 周旋] mix with other people; socialize; deal with; contend with
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest

contend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
争い戦う[あらそいたたかう, arasoitatakau] (v5u) to fight with; to contend with
功を争う[こうをあらそう, kouwoarasou] (exp,v5u) to contend for distinction; to claim credit
困難と闘う;困難と戦う[こんなんとたたかう, konnantotatakau] (v5u) to contend with difficulties
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P)
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
争覇[そうは, souha] (n,vs) contending for victory; struggling for supremacy
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P)
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender
有力候補[ゆうりょくこうほ, yuuryokukouho] (n) major contender; strong (leading) candidate; front runner
足切り[あしきり, ashikiri] (n) (1) Japanese children's game; (2) (sens) preliminary test to eliminate weak contenders
Japanese-English: COMDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose

contend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงอำนาจการนำ[v. exp.] (ching amnāt) EN: contend for leadership FR: lutter pour le leadership ; lutter pour la primauté
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ดิ้นรนต่อสู้กับ[v. exp.] (dinron tøsū) EN: contend with FR:
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend FR: secouer ; malmener
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
ไม่ถูกโรคกัน[v. exp.] (mai thuk rō) EN: conflict ; clash ; collide ; contend FR:
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer
สู้[v.] (sū) EN: fight ; struggle ; contend ; fight back ; confront FR: combattre ; se battre ; lutter ; résister
ถ้อ[v.] (thø) EN: dispute ; contend ; argue FR:
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
แย่งเก้าอี้[v. exp.] (yaēng kao-ī) EN: contend for position FR:
แย่งตำแหน่ง[v. exp.] (yaēng tamna) EN: contend for position ; vie for a position ; strive for a position FR:
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist ; contender FR: adversaire [m]
ผู้สมัคร[n.] (phū samak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contend
Back to top