ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flower*, -flower-

flower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flower (n.) ดอกไม้ See also: ดอก, ไม้ดอก Syn. bloom, blossom, efflorescence
flower (vi.) ผลิดอก See also: ออกดอก, เบ่งบาน Syn. bloom, blossom
flower (n.) ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด See also: ช่วงเวลาที่เจริญเติบโตมากที่สุด Syn. zenith, peak Ops. lowest point, bottom
flower (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นสุดยอด See also: หัวกะทิ Syn. elite, best, cream
flower-patterned (adj.) ที่มีลวดลายดอกไม้ Syn. flowery
flowerbed (n.) แปลงดอกไม้ Syn. shrubbery
flowerer (n.) ไม้ดอก
flowering (adj.) ที่มีดอก See also: ที่ออกดอก
flowering (n.) ช่วงเวลาที่ศิลปะ ดนตรีและวิทยาการเบ่งบาน Syn. blossoming
flowerpot (n.) กระถางดอกไม้ See also: กระถางต้นไม้
flowery (adj.) ที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้ See also: ที่ประดับไปด้วยดอกไม้ Syn. floral, florid
flowery (adj.) ที่มีกลิ่นของดอกไม้
flowery (adj.) หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน) See also: สละสลวย Syn. fancy, ornate Ops. simple, clear
English-Thai: HOPE Dictionary
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n.,pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก,เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
flowerer(เฟลา'เออเรอะ) n. พืชที่ออกดอกใบ
flowery(เฟลา'เออรี) adj. ซึ่งปกคลุมหรือประดับด้วยดอกไม้,เป็นลายดอก,เป็นสำนวนสละสลวย,คล้ายดอกไม้., See also: floweriness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
flower(n) ดอกไม้,ความเปล่งปลั่ง,ความเบ่งบาน,การออกดอก
flowerpot(n) กระถางต้นไม้
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flower bud; floral budตาดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flowering plant; angiospermพืชดอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flower arrangementการจัดดอกไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฐานกลีบบัว (n.) lotus flower shaped base
ฐานเชิงบาตร (n.) lotus flower shaped base Syn. ฐานกลีบบัว
ดอกไม้จันทน์ (n.) kind of wood flower to be placed on the site of cremation
ทัดดอกไม้ (v.) put a flower behind one´s ear
บุหงา (n.) flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed) Syn. บุหงารำไป
เผาหลอก (v.) lay down the flower under the coffin before cremating See also: put a flower, joss-sticks and candles under a coffin Ops. เผาจริง
เผาหลอก (v.) lay down the flower under the coffin before cremating
กุสุมาลย์ (n.) flower See also: bloom, blossom Syn. ดอกไม้
ดอก (n.) flower See also: blossom, bloom Syn. ดอกไม้
ดอกไม้ (n.) flower See also: blossom, bloom Syn. บุษบา, บุปผชาติ, มาลี, มาลัย, บุปผา, ผกา
บุปชาติ (n.) flower See also: bloom, blossom Syn. ดอกไม้, มาลี, บุปผา
บุษบา (n.) flower Syn. ดอกไม้, ผกา, บุปผชาติ, บุปผา
บุษปะ (n.) flower Syn. ดอกไม้, ผกา, บุปผชาติ, บุปผา
บุหงัน (n.) flower Syn. ดอกไม้, บุหงา, บุษบา, ผกา, บุปผา, บุปผชาติ
ผกา (n.) flower See also: bloom, blossom Syn. ดอกไม้, บุปชาติ, มาลี, บุปผา
พันลอก (n.) flower Syn. ดอกไม้
มาลย์ (n.) flower Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, ผกา
มาลย์ (n.) flower Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, มาลี, ผกา
มาลย์ (n.) flower Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, มาลี, ผกา, บุปผา
มาลา (n.) flower Syn. บุษบา, ดอกไม้, บุปผา, มาลี, มาลย์, ผกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a heap of mackintoshes in the flower room.มีเสื้อกันฝนอยู่เยอะเเยะที่ห้องดอกไม้
Robert? Run and get a coat from the flower room for Mrs. De Winter, will you?โรเบิร์ต ไปเอาเสื้อโค้ทมาให้คุณผู้หญิงที
Turn off what is sour, turn into a flower and bloom, bloom.ปิดสิ่งที่คือเปรี้ยว กลายคือดอกไม้บานบาน
Your flower is very important.ดอกไม้ของเธอสำคัญมาก
Needless to say, that problem you outlined, concerning the flower you know.ไม่จำเป็นต้องพูดเลย ว่าปัญหาที่เธอพูดถึง เกี่ยวกับดอกไม้น่ะ
I think I've come up with a solution that will remove your flower from any possibility of danger. Now, this is my plan.ที่จะเอาดอกไม้ของเธอ ออกไปให้พ้นจากอันตรายได้
And my flower lives on this side here.ดอกไม้ของผมอยู่ด้านนี้
The stars are beautiful because of a flower I can't see.ดวงดาวสวยงาม เพราะดอกไม้ที่ผมมองไม่เห็น
I thought I had the most unique flower in all the world.ฉันคิดว่าฉันมีดอกไม้ ที่ไม่เหมือนใครในโลกแล้วซะอีก
And my flower wasrt like all those other flowers, because I had fetched her a screen and put a glass bowl over her at night and listened when she grumbled, and now she was my rose.และดอกไม้ของผม ก็ไม่เหมือนดอกไม้ดอกอื่น ๆ เพราะจะเอาฉากกั้นให้เธอ และก็เอาโถครอบเธอไว้ตอนกลางคืน แล้วก็ฟังเวลาเธอบ่น และตอนนี้เธอก็เป็นดอกกุหลาบของผม
No! That flower is reserved for usไม่ ดอกไม้นั้นสงวนไว้สำหรับเรา
Hello. Take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีครับ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิครับ

flower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
满城尽带黄金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, 满城尽带黄金甲 / 滿城盡帶黃金甲] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou
花把势[huā bǎ shì, ㄏㄨㄚ ㄅㄚˇ ㄕˋ, 花把势 / 花把勢] expert flower grower
孽海花[Niè hǎi huā, ㄋㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄏㄨㄚ, 孽海花] Flower in the sea of evil, late Qing novel of denunciation by Jin Tianhe 金天翮
庭园[tíng yuán, ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 庭园 / 庭園] flower garden
插花[chā huā, ㄔㄚ ㄏㄨㄚ, 插花] flower arranging; ikebana
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 曼陀罗 / 曼陀羅] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna
花坛[huā tán, ㄏㄨㄚ ㄊㄢˊ, 花坛 / 花壇] flower terrace; parterre
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, 攀枝花] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table)
安祖花[ān zǔ huā, ㄢ ㄗㄨˇ ㄏㄨㄚ, 安祖花] Anthurium hybrida, tropical flower originally from Colombia
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, 走马看花 / 走馬看花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
花黄[huā huáng, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ, 花黄 / 花黃] yellow flower (cosmetic powder used on women's forehead in former times)
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
花朝节[huā zhāo jié, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄐㄧㄝˊ, 花朝节 / 花朝節] Birthday of the Flowers, spring festival on lunar 12th or 15th February
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, 盛开 / 盛開] blooming; in full flower
破颜[pò yán, ㄆㄛˋ ㄧㄢˊ, 破颜 / 破顏] break into a smile; to open (of flowers)
姹紫嫣红[chà zǐ yān hóng, ㄔㄚˋ ㄗˇ ㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, 姹紫嫣红 / 奼紫嫣紅] brilliant purples and reds; beautiful flowers
花簇[huā cù, ㄏㄨㄚ ㄘㄨˋ, 花簇] bunch of flowers; bouquet
[fū, ㄈㄨ, 柎] calyx of flower
椰菜花[yē cài huā, ㄧㄝ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 椰菜花] cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)
花椰菜[huā yē cài, ㄏㄨㄚ ㄧㄝ ㄘㄞˋ, 花椰菜] cauliflower
花菜[huā cài, ㄏㄨㄚ ㄘㄞˋ, 花菜] cauliflower
菜花[cài huā, ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 菜花] cauliflower
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, 花丛 / 花叢] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
[pā, ㄆㄚ, 葩] corolla of flower
奶油菜花[nǎi yóu cài huā, ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 奶油菜花] creamed cauliflower
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, 十字花科] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals)
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
羯鼓催花[jié gǔ cuī huā, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨˇ ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 羯鼓催花] drumming to make apricots flower, cf joke by Tang Emperor Xuanzhong 唐玄宗, playing the drum in apricot blossom
火鹤[huǒ hè, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄜˋ, 火鹤 / 火鶴] flaming lily (Anthurium andreanum Linden); fire crane flower

flower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーデルワイス[, e-deruwaisu] (n) alpine flower (ger
エディブルフラワー[, edeiburufurawa-] (n) edible flower
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing
ストレリチア[, sutorerichia] (n) (See 極楽鳥花) bird of paradise flower (lat
パイナップルフラワー[, painappurufurawa-] (n) pineapple flower
フラワーアレンジメント[, furawa-arenjimento] (n) flower arrangement; (P)
プリザーブドフラワー[, puriza-budofurawa-] (n) preserved flower
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens)
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth)
一輪挿;一輪挿し[いちりんざし, ichirinzashi] (n) vase for one flower
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
三具足[みつぐそく, mitsugusoku] (n) {Buddh} (See 香炉,華瓶,燭台) three implements for worship (incense burner, flower vase and candle-stand)
両性花[りょうせいか, ryouseika] (n) androgynous flower; bisexual flower
京華[けいか, keika] (n) capital; flower capital
偕老同穴[かいろうどうけつ, kairoudouketsu] (n) (1) happy life partnership; (2) (uk) Venus's flower basket (species of sponge, Euplectella aspergillum); Venus flower basket
光一;ぴか一[ぴかいち, pikaichi] (n) (1) (See 花札) scoring hand with one 20 point flower card and six 1 point flower cards; (2) something (or someone) that stands out above the rest
初花[はつはな, hatsuhana] (n) first flower of the season or year; first flowering on a plant; first menstruation
削り花[けずりばな, kezuribana] (n) (arch) wooden flower whittled from a log
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
姫鯛[ひめだい;ヒメダイ, himedai ; himedai] (n) (uk) lavender jobfish (Pristipomoides sieboldii); flower jobfish
撫子;瞿麦[なでしこ;ナデシコ, nadeshiko ; nadeshiko] (n) (1) (uk) pink (any flower of genus Dianthus, esp. the fringed pink, Dianthus superbus); (2) (arch) lovable, caressable girl
散形花序;繖形花序[さんけいかじょ, sankeikajo] (n) umbellate inflorescence; umbel (i.e. flower with a large number of flowers growing radially from a common center)
暗香[あんこう, ankou] (n) scent of a flower floating about in the air; lingering scent of a flower in the darkness
杏花[きょうか, kyouka] (n) apricot flower
桜草[さくらそう;サクラソウ, sakurasou ; sakurasou] (n) (1) (uk) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens); (2) Siebold's primrose (Primula siebold)
檜扇;桧扇[ひおうぎ, hiougi] (n) (1) formal folding fan made of hinoki cypress; (2) blackberry lily (Belamcanda Chinensis); leopard lily; leopard flower
武士道の華[ぶしどうのはな, bushidounohana] (n) flower of chivalry (Bushido)
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water
水盤[すいばん, suiban] (n) flower basin
牛膝[いのこずち, inokozuchi] (n) Japanese chaff flower (Achyranthes japonica)
盛り花[もりばな, moribana] (n) flower arrangement in a built-up style
紅蓮[ぐれん, guren] (n) crimson; crimson lotus flower
花かご;花籠;華筥[はなかご(花かご;花籠);けこ(花籠;華筥);はなこ(花籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals
花も恥じらう[はなもはじらう, hanamohajirau] (exp,v5u) (girl) who outblooms even a flower; even the flower will blush (before her beauty)
花を欺く美人[はなをあざむくびじん, hanawoazamukubijin] (exp) (obsc) woman as pretty as a flower
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school)
花台[かだい, kadai] (n) stand for flower vase
花器[かき, kaki] (n) flower vase
花売り[はなうり, hanauri] (n) flower vendor

flower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโศกน้ำ [n. exp.] (asōk nām) EN: Sorrow Flower FR:
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāo) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower FR:
บุปผ-[pref.] (buppha-) EN: flower FR: fleur [f]
บุปผา[n.] (bupphā) EN: flower ; blossom FR: fleur [f]
บุษบา[n.] (butsabā) EN: flower FR: fleur [f]
บุษบาบัณ[n.] (butsabāban) EN: flower market FR:
บุษบัน[n.] (butsaban) EN: flower ; lotus FR:
บุษบง[n.] (butsabong) EN: lotus ; water-lily ; flower FR: fleur [f]
บุษปะ[n.] (butsapa) EN: flower FR:
ชบา[n.] (chabā) EN: Chinese Rose ; Shoe Flower ; Hibiscus rosa-sinensis FR: Hibiscus rosa-sinensis
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
ชำมะนาด[n.] (chammanāt) EN: bread flower ; Vallaris glabra FR: Vallaris glabra
ชมนาด[n.] (chommanāt) EN: Bread flower FR:
ช่อม่วง[n. exp.] (chømūang) EN: cho muang = chor muang ; violet flower dumplings ; steamed flower shaped dumpling ; steamed flower-shaped dumpling FR:
เด็ดดอกไม้ดอกหนึ่ง[v. exp.] (det døkmai ) EN: pick a flower FR: cueillir une fleur
ดอก[n.] (døk) EN: flower ; blossom ; bloom FR: fleur [f]
ดอกชบา[n. exp.] (døk chabā) EN: hibiscus flower FR: fleur d'hibiscus [f]
ดอกเฟื่องฟ้า[n. exp.] (døk feūang-) EN: bougainvillea flower FR: fleur de bougainvillée [f] ; fleur de bougainvillier [m]
ดอกจำปา[n. exp.] (døk jampā) EN: champak flower FR:
ดอกกาญจนิกา[n.] (døk kānjani) EN: Night Flower Jasmine FR:
ดอกกานพลู[n. exp.] (døk kānphlū) EN: flower of the clove tree FR:
ดอกคอสมอส[n. exp.] (døk khøsmøs) EN: cosmos ; cosmos flower FR:
ดอกกระทุ่ม[n. exp.] (døk krathum) EN: Kadam flower FR:
ดอกลั่นทม[n. exp.] (døk lanthom) EN: frangipani flower FR: fleur de frangipanier [f]
ดอกลีลาวดี[n. exp.] (døk līlāwad) EN: frangipani flower FR: fleur de frangipanier [f]
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: flower ; blossom ; bloom FR: fleur [f]
ดอกไม้จีน[n. exp.] (døkmāijīn) EN: [Chinese flower used in cooking] FR:
ดอกไม้น้ำแข็ง[n. exp.] (døkmāi nāmk) EN: frost flower FR:
ดอกไม้ป่า[n. exp.] (døkmāi pā) EN: wild flower FR: fleur sauvage [f]
ดอกไม้ประจำชาติ[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower FR: fleur nationale [f]
ดอกไม้ประจำชาติลาว[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower of Laos FR:
ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower of Malaysia FR:
ดอกไม้ประจำชาติไทย[n. exp.] (døkmāi praj) EN: national flower of Thailand FR:
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ[n. exp.] (døk mai som) EN: imperfect flower FR:
ดอกไม้สด[n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower FR: fleurs coupées [fpl] ; fleurs fraîches [fpl]
ดอกไม้เทียม[n. exp.] (døkmāi thīe) EN: artificial flower FR: fleur artificielle [f]
ดอกไม้เทียน[n. exp.] (døkmāi thīe) EN: flower candle ; Roman candle FR: fleur bougie [f]
ดอกมะขาม[n. exp.] (døk makhām) EN: tamarind flower FR: fleur de tamarinier [f]
ดอกมะละกอ[n. exp.] (døk malakø) EN: papaya flower FR: fleur de papayer [f]
ดอกป๊อปปี้[n. exp.] (døk pǿppī) EN: poppy flower FR: fleur de coquelicot [f]

flower ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpenblume {f} [bot.]Alpine flower
Glockenblume {f}bell flower
Scheinblüte {f} [bot.]composite flower
Trockenblume {f}dried flower
Lotusblume {f} [bot.]lotus flower
Mittagsblume {f} [bot.]midday flower
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker
Silberhakenschnabel {m} [ornith.]Bluish Flowerpiercer
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker
Grauschulter-Hakenschnabel {m} [ornith.]Coal-black Flowerpiercer
Schnittblumen {pl}cut flowers
Blütendiagramm {n}flower diagram
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers
Blumenseidenpapier {n}flower tissue paper
Bäumchen-Weichkoralle {f} (Dendronephthya spp.) [zool.]flower coral
Porenkoralle {f} (Goniopora spp.) [zool.]flower pot coral
Blütezeit {f}flowering time; blossom; blossoming
Stahlhakenschnabel {m} [ornith.]Glossy Flowerpiercer
Indigohakenschnabel {m} [ornith.]Indigo Flowerpiercer
Maskenhakenschnabel {m} [ornith.]Masked Flowerpiercer
Maiblume {f}mayflower
Rotsteiß-Mistelfresser {m} [ornith.]Mistletoe Flowerpecker
Rubinkehl-Mistelfresser {m} [ornith.]Scarlet-breasted Flowerpecker
Seranmistelfresser {m} [ornith.]Ashy-fronted Flowerpecker
Trollblume {f} [bot.]globeflower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flower
Back to top