ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clasp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clasp*, -clasp-

clasp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clasp (vt.) จับไว้แน่น Syn. grasp, grip, hold tightly
English-Thai: HOPE Dictionary
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
clasp knifen. มีดพับ
claspern. ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่เกี่ยว,สิ่งเลื้อยพัน
clasptv. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ clasp
English-Thai: Nontri Dictionary
clasp(n) ขอเกี่ยว,เข็มกลัด,การจับมือ,การประสาน,กำมือ
CLASP clasp knife(n) มีดพับ
clasper(n) ขอเกี่ยว,กระดุม,ตัวเกี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
claspตะขอ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claspตะขอ [การแพทย์]
Clasp Knife Characterเปรียบเสมือนหนึ่งการดึงมีดพับออก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัด (v.) clasp See also: clip, pin Syn. ขัด, เหน็บ
แหนบ (n.) clasp See also: badge, insignia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clasp is missing, Reggie.He's right under our nose.
That clasp could be anywhere.It's about finding the right guy, Reggie.
Pearl choker with a gold "B" clasp on it.ที่มีจี้ทองเป็นชื่อย่อของฉันด้วยนะ
Now don't forget, the clasp is broken.เอาล่ะ อย่าลืมว่าตะขอมันหลุดไปแล้วนะ
# Christmas Day is in our grasp # # So long as we have hands to clasp #so long as we have hands to clasp.
Please. This clasp is tricky.ช่วยที ตะขอนี่มันเอาไม่ออก
Now, you go home, clasp hands and pray for Freddy Denton's poor soul.กลับบ้านได้เเล้ว พนมมือซะ เเล้วสวดอ้อนวอนให้ ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของพอล
It has a radio transmitter. When you close the clasp, it sends a signal.เป็นเครื่องส่งวิทยุในตัว ใช้เป็นสัญญาณเรียก
Yes, I, uh - I gather the president has clasped you to his bosom.ได้ยินมาว่าคุณเป็นคนสนิทของทานประธานาธิบดี
I got a piece of leather with a button clasp.I heard you slammed the door on Max Paulson.
I did the best I could on the clasp, Mrs. Solis.ฉันเย็บตะเข็บที่ดีที่สุดแล้วนะคะ คุณนายโซลิส
And Liv's hand-How would you like that clasped around your throat?ส่วนมือของลิฟ คุณขาดใจตายแน่ ถ้ามันขย้ำคอหอยคุณ

clasp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 挟 / 挾] clasp under the arm; coerce
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 觼] buckle; clasp; ring

clasp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスプ[, kurasupu] (n) clasp
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P)
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond
掻き抱く[かきいだく, kakiidaku] (v5k,vt) to hug; to clasp to one's breast
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P)
留め具[とめぐ, tomegu] (n) latch; clasp
締め金[しめがね, shimegane] (n) buckle; clamp; clasp
口金[くちがね, kuchigane] (n) (1) (metal) cap; (2) clasp; (3) mouthpiece; (4) socket (for light, etc.)
合掌捻り[がっしょうひねり, gasshouhineri] (n) clasped-hand twist down (sumo)
拝み箸[おがみばし, ogamibashi] (n) clasping your chopsticks between your hands as in a gesture of prayer (a breach of etiquette)
握る[にぎる, nigiru] (v5r,vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P)
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P)

clasp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้ามปูทองคำ[n. exp.] (kāmpū thøng) EN: golden clasp FR:
เข็มกลัด[n.] (khemklat) EN: brooch ; clasp ; pin FR: broche [f] ; épingle de sûreté [f]
เข็มซ่อนปลาย[n.] (khemsǿnplāi) EN: brooch ; broach ; clasp ; safety pin FR: épingle à nourrice [f] ; épingle de sûreté [f]
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; pull with a hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp FR: accrocher ; attacher
กลัด[v.] (klat) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag ; pin on ; pin together FR: agrafer ; épingler
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast ; cuddle FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; embrace ; caress FR: enlacer ; étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กุม[v.] (kum) EN: hold ; grap ; grasp ; seize ; clasp ; clutch FR: attraper ; saisir ; s'emparer de
แหนบ[n.] (naēp) EN: clasp ; badge ; insignia FR: badge [m]
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug FR: embrasser ; enlacer
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together in respect ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration FR: joindre les mains pour saluer
ประสานมือ[v. exp.] (prasān meū) EN: join hands ; clasp one's hands FR: joindre les mains
รัดรึง[v.] (ratreung) EN: tie tightly ; fasten tightly ; clasp tightly FR: serrer fermement
นบ[v.] (nop) EN: salute by raising the arms and pressing the palms together ; pay respect by clasping both hands together palm to palm ; pay respect to, to bend the head FR:

clasp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fibel {f} (Archäologie)fibula; clasp; dress clasp
Schnappmesser {n}clasp knife
Spange {f}clasp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clasp
Back to top