ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nationality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nationality*, -nationality-

nationality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nationality (n.) สัญชาติ See also: ชนชาติ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
nationality(แนช'ชะแนล'ลิที) n. สัญชาติ
English-Thai: Nontri Dictionary
nationality(n) สัญชาติ,ความรักชาติ,ประชาชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nationalityสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชนชาติ (n.) nationality Syn. ชาติ
สัญชาติ (n.) nationality Syn. เชื้อชาติ, ชนชาติ
สัญชาติ (n.) nationality See also: citizenship Syn. ชนชาติ, เชื้อสาย
เชื้อสาย (n.) nationality See also: citizenship Syn. ชนชาติ
เปลี่ยนสัญชาติ (v.) change the nationality
แปลงสัญชาติ (v.) change one´s nationality See also: become nationalized Syn. โอนสัญชาติ
โอนชาติ (v.) change one´s nationality See also: become nationalized Syn. โอนสัญชาติ, แปลงสัญชาติ
โอนสัญชาติ (v.) change the nationality Syn. เปลี่ยนสัญชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Due to an international treaty every nationality under the sun lived within her borders... ..Chinese and English, French, Japanese, American.ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ..ทุกชาติภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ มารวมกันอยู่ในเมืองนี้ ...จีนเอยอังกฤษเอย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อเมริกัน
That is all you have to say? What is my nationality?นี่ใช่ไหมที่คุณต้องพูด คุณอยากรู้สัญชาติผมใช่ไหม
Blood has no nationality. As long as it's got what they are looking for, it's the only passport you need.ให้สิ่งที่พวกนั้นอยากเห็นเป็นพอ
It's rare, but soldiers become disenfranchised no matter what the nationality.มันหายาก แต่ทหารที่กลายเป็นถูกถอนสิทธิ ไม่ว่าจะสัญชาติใด
It's why I keep a detailed list of every student's race and nationality... to prevent racism and nationalism.นี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันจึงเก็บข้อมูล เชื้อชาติและสัญชาติของนักศึกษาไว้ ก็เพื่อป้องกันการเหยียดเชื้อ/สัญชาตินี่ล่ะ
Most teams that you see that have the most fan bases are full nationality.ทีมส่วนมากที่คุณเห็น จะมีแฟน ๆ ร่วมชาติเป็นหลัก
So I think full-nationality teams have an advantage over most teams.ดังนั้นผมคิดว่า ทีมที่ผู้เล่นเป็นคนชาติเดียวกันทั้งทีม จะได้เปรียบมากกว่าทีมอื่น ๆ เกือบได้แล้ว!
Shooter could be any nationality, he could be any age -- Nah, it's a regional guy.ซึ่งอาจมาจากประเทศไหนก็ได้ คนๆนี้เป็นคนท้องถิ่น

nationality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 民] the people; nationality; citizen
多重国籍[duō chóng guó jí, ㄉㄨㄛ ㄔㄨㄥˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, 多重国籍 / 多重國籍] dual nationality
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, 缠头 / 纏頭] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband
蒙古族[Měng gǔ zú, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ, 蒙古族] Mongol people (race); Mongol nationality
国籍[guó jí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, 国籍 / 國籍] nationality
民族[mín zú, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, 民族] nationality; ethnic group
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
塔塔尔[Tǎ tǎ ěr, ㄊㄚˇ ㄊㄚˇ ㄦˇ, 塔塔尔 / 塔塔爾] Tatar (nationality); Tartar
藏族[Zàng zú, ㄗㄤˋ ㄗㄨˊ, 藏族] Tibetan nationality
乌孜别克[Wū zī bié kè, ㄗ ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ, 乌孜别克 / 烏孜別克] Uzbek (nationality)

nationality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二重国籍者[にじゅうこくせきしゃ, nijuukokusekisha] (n) dual citizen; person having dual citizenship or nationality
国民[こくみん, kokumin] (n) nation; nationality; people; citizen; (P)
日本国籍[にほんこくせき, nihonkokuseki] (n) Japanese nationality; Japanese citizenship

nationality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction ; parentage FR: race [f] ; ethnie [f] : origine [f] ; espèce [f]
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
โอนชาติ[v.] (ōnchāt) EN: become a naturalized citizen ; change one's nationality ; become nationalized FR: être naturalisé ; changer de nationalité
โอนสัญชาติ[v. exp.] (ōn sanchāt) EN: change the nationality ; become naturalized FR: changer de nationalité
แปลงชาติ[v. exp.] (plaēng chāt) EN: naturalize ; be naturalized ; acquire another nationality FR: naturaliser
แปลงสัญชาติ[v. exp.] (plaēng sanc) EN: become naturalized ; acquire another nationality ; naturalize FR: être naturalisé ; naturaliser
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt Tha) EN: Thai nationality ; Thai citizenship FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wong trakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nationality
Back to top