ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

racecourse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *racecourse*, -racecourse-

racecourse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
racecourse (n.) ลู่วิ่ง See also: สนามแข่ง, สนามม้า Syn. racetrack
English-Thai: HOPE Dictionary
racecourse(เรส'คอร์ส) n. สนามแข่งขัน,ลู่วิ่ง,ลานวิ่ง,สนามม้า, Syn. racetrack
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนามม้า (n.) racecourse See also: race track, turf Syn. สนามแข่งม้า
สนามม้าแข่ง (n.) racecourse Syn. สนามแข่งม้า, สนามม้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Previously, we discussed the racecourse business plan.ครั้งที่แล้ว เราได้กล่าวถึงการวางแผนธุรกิจสนามม้า
We should have a good business plan for the racecourse in order to compete.เราต้องมีแผนธุรกิจที่ดีเพื่อที่จะไปแข่งขันในเรื่องสนามแข่งม้า
They're building racecourses, a F1 circuit, and a golf course.ดังนั้น Equestrian Arena จะจัดเพิ่มตารางการเล่นกอล์ฟ และ ความสะดวกอื่นๆ
Compared to a boring racecourse,เปรีบเทียบกับสนามขี่ม้า ก็ดูเหมือนจะเงียบเหงา

racecourse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf FR: hippodrome [m]
สนามม้าแข่ง[n. exp.] (sanām mā kh) EN: racecourse FR: champ de courses [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า racecourse
Back to top