ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mankind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mankind*, -mankind-

mankind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mankind (n.) มนุษยชาติ See also: มนุษย์โลก, มวลมนุษย์ Syn. humankind, mankind, womankind
mankind (n.) ผู้ชาย (คำล้าสมัย)
English-Thai: HOPE Dictionary
mankind(แมน'ไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,คน,ผู้คนทั้งหลาย, Syn. human beings,men
English-Thai: Nontri Dictionary
mankind(n) มนุษยชาติ,คน,มนุษย์,พวกผู้ชาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mankindมนุษยชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีวโลก (n.) humankind See also: world of living beings Syn. เหล่าสัตว์, มนุษยชาติ
มนุษยชาติ (n.) humankind See also: human race, mankind Syn.
มนุษย์โลก (n.) humankind See also: mankind Syn. มนุษยชาติ
มวลมนุษย์ (n.) humankind See also: mankind Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก
(n.) humankind See also: human race, mankind
เหล่าสัตว์ (n.) humankind See also: world of living beings Syn. มนุษยชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง
As Bertrand Russell said the only thing that will redeem mankind is co-operation.เธ›เธดเธ”เธกเธฑเธ™เธ‹เธฐ
Even though mankind seems to have made great progress,ถึงแม้ว่ามนุษย์ จะก้าวหน้าไปขนาดไหนแล้ว
Ted, since the dawn of time-- mankind has struggled...เท็ด... ตั้งแต่โบราณกาล มนุษย์พยายามอย่างยิ่งยวด...
The Zombie Wars-- mankind pitted against legions of the undead.สงครามผีดิบ การลุกขึ้นสู้ของเหล่ามนุษย์ชาติ ต่อต้านหายนะจากพวกไม่ยอมตาย
Thanks to the Connexus and the global satellite network... mankind will be united once and for all.ต้องขอบคุณคอนเน็กซัส กับเครือข่ายดาวเทียมโลก ...มนุษยชาตจะรวมเป็นหนึ่งอีกครั้ง
But to see the way that mankind loves.แต่ การที่ได้เห็นการแสดงความรักของมนุษยชาติ
The whole future of mankind may depend upon our actions and upon our conduct.อนาคตทั้งหมดของมนุษยชาติ ขึ้นอยู่กับการจัดการ และการควบคุมของเรา
"who speaks to the instincts speaks to the deepest in mankind and finds ?ผู้ใดที่เชื่อในสัญชาติญาณ ผู้นั้นก็ได้เข้าถึงจุดที่ลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์ และจะพบว่านั่นคือจุดที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุด
You tried to correct mankind by creating a Virgin Mary.นี่คุณพยายามแก้ไขเผ่าพันธ์มนุษย์ ด้วยการสร้างพระแม่มารีหรือ
The Skynet Missile Defense System goes online April 19th, 2011, declares war on mankind and triggers a nuclear apocalypse two days later.ระบบขีปนาวุธ ป้องกันตนเอง สกายเน็ท ทำงานเมื่อ 19 เม.ย. 2011 ประกาศสงครามกับมนุษยชาติและ จุดระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกสองวันต่อมา
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้

mankind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 人类 / 人類] humanity; human race; mankind

mankind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] (n) the lord of creation; man; mankind
人類最古[じんるいさいこ, jinruisaiko] (exp) oldest mankind (e.g. evidence of)
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions)
濁世[だくせ;だくせい;じょくせ, dakuse ; dakusei ; jokuse] (n) {Buddh} this corrupt or degenerate world; this world or life; the world of mankind
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P)
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] (n) mankind; the human creature; fellow creatures
人類[じんるい, jinrui] (n) mankind; humanity; (P)
婦女[ふじょ, fujo] (n) woman; womankind; (P)
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine

mankind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเนิดของมนุษย์[n. exp.] (kamnoēt khø) EN: origin of man ; origin of mankind FR: origine de l'homme [f] ; origine de l'humanité [f]
มนุษยชาติ[n.] (manutsayach) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens ; humanity FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]
มนุษย์โลก[n. exp.] (manut lōk) EN: humankind FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mankind
Back to top