ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run*, -run-

run ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
run (vi.) วิ่ง See also: วิ่งควบ Syn. gallop, jog
run (vi.) วิ่งแข่ง Syn. race, sprint
run (vt.) วิ่งแข่ง Syn. race, sprint
run (vi.) วิ่งหนี See also: หนี Syn. escape, leave
run (vt.) รีบไป See also: รีบเร่ง Syn. hurry, rush
run (vt.) พาไปส่ง Syn. transport
run (vt.) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว See also: เคลื่อนผ่านไป Syn. move, pass
run (vi.) ไปขอความช่วยเหลือ Syn. go for help
run (vi.) เยี่ยมเยียน Syn. visit
run (vi.) เข้าสมัครรับเลือกตั้ง Syn. be a candidate
run (vt.) เข้าสมัครรับเลือกตั้ง Syn. be a candidate
run (vt.) เปิดเครื่อง See also: เดินเครื่อง Syn. operate, perform
run (vi.) เปิดเครื่อง See also: เดินเครื่อง Syn. operate, perform
run (vt.) ดำเนินการ See also: ปฎิบัติการ Syn. handle, manage
run (vi.) ไหล See also: ริน Syn. flow, pour
run (vt.) ไหล See also: ริน Syn. flow, pour
run (vi.) (น้ำมูก) ไหล Syn. release mucus
run (vi.) กลิ้ง Syn. roll
run (vi.) เข้าร่วม Syn. take part
run (vi.) ใช้เวลา See also: กินเวลา
run (vi.) แพร่ See also: เล่าลือ, กระจาย Syn. display, publish
run (vt.) ทำให้แพร่กระจาย Syn. display, publish
run (vi.) มีผลตามกฎหมาย Syn. valid
run (vt.) ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย Syn. bootleg, smuggle
run (vi.) ว่ายทวนน้ำไปวางไข่ Syn. go upstream to spawn
run (n.) การวิ่ง Syn. gallop, jog
run (n.) การวิ่งแข่ง Syn. race, sprint
run (n.) การเดินทาง Syn. outing, trip
run (n.) ระยะทาง See also: ระยะเวลา Syn. distance, period
run (n.) ความต่อเนื่อง Syn. series, sequence
run (n.) คอกล้อมสัตว์ Syn. coop, enclosure, pen
run a fever (idm.) เป็นไข้ See also: ตัวร้อน
run a mile from (phrv.) พยายามเลี่ยง
run a temperature (idm.) เป็นไข้ See also: ตัวร้อน
run a tight ship (idm.) บริหารองค์กรอย่างดี See also: ออกเรือไปได้อย่างดี
run about (phrv.) วิ่งเล่นสนุก (แบบไร้ทิศทาง) See also: วิ่งเล่นไปทั่ว Syn. run around
run about (phrv.) ใช้เป็นพาหนะไป Syn. knock about, run around
run across (phrv.) วิ่งข้าม (เช่นถนน) Syn. run over
run across (phrv.) ขับไปส่ง Syn. run over
run across (phrv.) (ของเหลว) ไหลข้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
run(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. วิ่ง,เข้าแข่ง,รีบ,ขับ,แล่น,เดินเครื่อง,ดำเนินการ,ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน,เป็นดังต่อไปนี้,เป็นหนี้,มีอายุ,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม,วิ่งไปตาม,กระทำ n. การวิ่ง,ระยะทางที่ไป,เส้นทาง,ทางน้ำไหล,เที่ยวเรือ,เที่ยวรถ,ความต่อเนื่อง,ก้าวหน้า,ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC) ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
run timeระยะเวลาดำเนินงานหมายถึง เวลาที่ใช้ไปในขณะที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตามโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่ง
run-down(รัน'เดานฺ) adj. หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย,มีสุขภาพทรุดโทรม,สิ้นหวัง, (นาฬิกา) ลานหมด, Syn. tired,exhausted,fatigued
run-out(รัน'เอาทฺ) n. การหลบหนี,การหลีก,การเลี่ยง
runaway(รัน'อะเว) n. ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย,การวิ่งหนี adj. หลบหนี
rung(รัง) n. ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ,ชั้น vi. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ ring
runlet(รัน'ลิท) n. สายน้ำเล็ก ๆ ,ลำธาร
runner(รัน'เนอะ) n. ผู้วิ่ง,นักวิ่งแข่ง,สัตว์ที่วิ่งเร็ว,ผู้ส่งข่าว,นักค้าของหนีภาษี,ทางวิ่ง,เส้นทาง,แนวทาง,ผู้คุมเครื่อง,ผู้ขับรถไฟ,ลูกกลิ้ง,พืชไม้เลื้อย
runner-up(รัน'เนอะอัพ) n., ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ,ผู้ที่ได้ตำแหน่งตั้งแต่ที่2ถึงที่10ของการแข่งขัน pl. runners-up
running(รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ
running accountn. บัญชีเดินสะพัด
running watern. น้ำประปา,น้ำก๊อก
runoff(รัน'ออฟ) n. ของเหลวที่ไหลออก,ปริมาณของเหลวที่ไหลออก,การแข่งขันขั้นชี้ขาด
runt(รันทฺ) n. สัตว์แคระ,สัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ,ลูกสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดหรืออ่อนแอที่สุดของคอก,บุคคลร่างเล็กที่น่าดูถูก, See also: runtish adj. runtness n.
runty(รัน'ที) adj. แคระ,ร่างเล็ก, See also: runtiness n., Syn. stunted,dwarfish
runway(รัน'เว) n. ลานวิ่ง,ทางขึ้นของเครื่องบิน,ทางหนี,ทางเดิน,ทางเดินของสัตว์ป่า,ลำน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
run(n) ทางน้ำไหล,การวิ่ง,การเดินเครื่อง,ทิศทาง,เที่ยวเรือ
runabout(n) เรือยนต์เล็ก,รถที่นั่งเดี่ยว
rung(n) ซี่ไม้,ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ
runner(n) ผู้แข่งขัน,ผู้วิ่ง,ผู้ส่งข่าว,คนค้าของหนีภาษี
RUNNER-runner-up(n) ตำแหน่งรองชนะเลิศ
running(adj) วิ่งแข่ง,วิ่ง,ไหล,ติดกันไป,เดินเครื่อง
runway(n) ลานวิ่ง,ทางวิ่ง,ทางเดิน,ทางขึ้นลงเครื่องบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
run๑. ดำเนินงาน๒. การดำเนินงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
run-inรันอิน [มีความหมายเหมือนกับ break-in] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
run-on lineบาทไม่จบความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Runge-Kutta methodวิธีรุงเงอ-คุททา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
runner; stolonไหล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
running daysวันตามปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
runoff primaryการเลือกตั้งผู้สมัครรอบสอง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
runtime versionรุ่นเฉพาะใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
runดำเนินงาน,วิ่ง (โปรแกรม)เริ่มให้โปรแกรมดำเนินงาน เมื่อเราวิ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมนั้นจากจานแม่เหล็กบรรจุโปรแกรมนั้นในหน่วยความจำ แล้วจึงให้โปรแกรมนั้นดำเนินงานจนได้ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]
Runaway childrenเด็กที่หนีออกจากบ้าน [TU Subject Heading]
Runningการวิ่ง [TU Subject Heading]
Runoffน้ำท่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Runway capacityขีดความสามารถของทางวิ่งเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉกชิงวิ่งราว (v.) snatch and run away See also: rob and run away
ฉกชิงวิ่งราว (v.) snatch and run away See also: grab and run
ตีชิงวิ่งราว (v.) snatch and run away See also: rob and run away Syn. ฉกชิงวิ่งราว
ถุงตะเครียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops Syn. ถุงตะเคียว
ถุงตะเคียว (n.) a bag which is closed by means of a string run through loops
วิ่งราว (v.) snatch and run away See also: grab and run Syn. ฉกชิงวิ่งราว
ดำเนินเรื่อง (v.) run See also: proceed, continue, go Syn. เดินเรื่อง
ประกอบ (v.) run See also: do, carry on, perform Syn. ทำ, ประกอบกิจ
ประกอบกิจ (v.) run See also: do, carry on, perform Syn. ทำ
วิ่ง (v.) run
แล่น (v.) run (car) See also: move, glide
หลั่ง (v.) run (e.g. of liquid) See also: flow Syn. ไหล, ริน
ประกอบธุรกิจ (v.) run a business See also: manage a business
วิ่งกะรอก (v.) run a kite in See also: take turns to pull the string of a male kite
วิ่งรอก (v.) run a kite in See also: take turns to pull the string of a male kite Syn. วิ่งกะรอก
ด้น (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. ด้นปล่อย, เย็บด้น Ops. เลาะ
ด้น (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. ด้นปล่อย, เย็บด้น
ด้นปล่อย (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. เย็บด้น Ops. เลาะ
ด้นปล่อย (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. เย็บด้น
เย็บด้น (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. ด้นปล่อย Ops. เลาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
We've run out of sugarน้ำตาลเราหมดแล้ว
This pen has run outปากกาแท่งนี้หมึกหมดแล้ว ขอยืมคุณหน่อยได้ไหม?
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
You can't run away from me!คุณหนีฉันไม่พ้นหรอก
You can run away, but you'll never live in peaceเธออาจหนีไปได้ แต่ไม่มีวันที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้
When you run away, you don't solve anythingเมื่อใดที่เธอหนีไป เธอก็จะไม่ได้แก้ปัญหาใดๆเลย
You better not run awayเธอไม่ควรหนีไปไหน
You're just trying to run away, aren't you?เธอกำลังพยายามจะหนี ยังง้านเหรอ
She runs everyday in order to lose weightเธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
We're not supposed to be running!พวกเราไม่ควรวิ่งนะ
Are you running off again?เธอกำลังจะวิ่งหนีอีกล่ะสิ
I go running at least three times a weekฉันออกไปวิ่งอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll run right home and tell my father.ฉันจะใช้สิทธิที่บ้านและบอก พ่อ ของฉัน
Hey, le-- let go! Run along, ya little... squirt.วิ่งไปตามยาฉีดเล็ก ๆ น้อย ๆ
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล
Robert? Run and get a coat from the flower room for Mrs. De Winter, will you?โรเบิร์ต ไปเอาเสื้อโค้ทมาให้คุณผู้หญิงที
I was just wondering if you meant what you said the other day - about showing me the run of things.ฉันแค่สงสัยว่าวันก่อนคุณพูดจริงรึเปล่าที่ว่า จะแสดงให้ฉันดูเรื่องการบริหารจัดการนี่
I run a messenger service.ผมเรียกใช้บริการส่งสาร
They let those kids run wild up there.พวกเขาปล่อยให้เด็กเหล่านั้นเรียกป่าขึ้นมี
Ran to the door, opened it up, saw the kid run down the stairs and out of the house.วิ่งไปที่ประตูเปิดมันขึ้นเห็นเด็กวิ่งลงบันไดและออกจากบ้าน
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน".
He ran to the door and saw the kid run out of the house. What's that mean to you?เขาวิ่งไปที่ประตูและเห็นเด็กวิ่งออกมาจากบ้าน อะไรที่มีความหมายกับคุณหรือไม่
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ

run ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 并行不悖 / 並行不悖] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel
仓皇出逃[cāng huáng chū táo, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ, 仓皇出逃 / 倉皇出逃] to run off in a great panic (成语 saw)
周润发[Zhōu Rùn fā, ㄓㄡ ㄖㄨㄣˋ ㄈㄚ, 周润发 / 周潤發] Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star
[cuàn, ㄘㄨㄢˋ, 窜 / 竄] flee; escape; run away; leap
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
流失[liú shī, ㄌㄧㄡˊ ㄕ, 流失] drainage; to run off; to wash away
预演[yù yǎn, ㄩˋ ㄧㄢˇ, 预演 / 預演] dummy run; to run through sth; to rehearse
奔逃[bēn táo, ㄅㄣ ㄊㄠˊ, 奔逃] flee; run away
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, 手下] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money
湿润剂[shī rùn jì, ㄕ ㄖㄨㄣˋ ㄐㄧˋ, 湿润剂 / 濕潤劑] moistener; wetting agent
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ˊ, 民营 / 民營] privately run (i.e. by a company, not the state)
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, 利润率 / 利潤率] profit margin
转圈[zhuàn quān, ㄓㄨㄢˋ ㄑㄩㄢ, 转圈 / 轉圈] rotation; encircling; to rotate; to twirl; to run around
奔驰[bēn chí, ㄅㄣ ㄔˊ, 奔驰 / 奔馳] run quickly; speed
打点[dǎ diǎn, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, 打点 / 打點] run batted in
背道而驰[bèi dào ér chí, ㄅㄟˋ ㄉㄠˋ ㄦˊ ㄔˊ, 背道而驰 / 背道而馳] run in the opposite direction; run counter to
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, 包办 / 包辦] take care of everything concerning a job; run the whole show
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
高涨[gāo zhǎng, ㄍㄠ ㄓㄤˇ, 高涨 / 高漲] upsurge; (tensions etc) run high
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
[yíng, ˊ, 营 / 營] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage
醉生梦死[zuì shēng mèng sǐ, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄇㄥˋ ㄙˇ, 醉生梦死 / 醉生夢死] as if drunk and befuddled; to lead a befuddled life
跑道[pǎo dào, ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, 跑道] athletic track; runway; track
斯里巴加湾港[Sī lǐ Bā jiā wān gǎng, ㄙ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄐㄧㄚ ㄨㄢ ㄍㄤˇ, 斯里巴加湾港 / 斯里巴加灣港] Bandar Seri Begawan (capital of Brunei)
挤提[jǐ tí, ㄐㄧˇ ㄊㄧˊ, 挤提 / 擠提] bank run
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 丙] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl
宽吻海豚[kuān wěn hǎi tún, ㄎㄨㄢ ㄨㄣˇ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 宽吻海豚 / 寬吻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
瓶鼻海豚[píng bí hǎi tún, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˊ ㄏㄞˇ ㄊㄨㄣˊ, 瓶鼻海豚] bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
棕头鸥[zōng tóu ōu, ㄗㄨㄥ ㄊㄡˊ ㄡ, 棕头鸥 / 棕頭鷗] brown-headed gull (Larus brunnicephalus)
文莱[Wén lái, ㄨㄣˊ ㄌㄞˊ, 文莱 / 文萊] Brunei
文莱达鲁萨兰国[Wén lái Dá lǔ sà lán guó, ㄨㄣˊ ㄌㄞˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 文莱达鲁萨兰国 / 文萊達魯薩蘭國] Brunei Darussalam
布隆迪[Bù lóng dí, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˊ, 布隆迪] Burundi
蒲隆地[Pú lóng dì, ㄆㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄧˋ, 蒲隆地] Burundi
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
醉鸡[zuì jī, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ, 醉鸡 / 醉雞] chicken in rice wine; also translated drunken chicken
[huī, ㄏㄨㄟ, 豗] clash; grunting of pigs

run ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーンドラン[, a-ndoran] (n) earned run
アマチュアマラソン[, amachuamarason] (n) amateur marathon; fun run
ウイニングラン[, uininguran] (n) winning run
ウイルススキャンをする[, uirususukyan wosuru] (exp,vs-i) {comp} to run a virus scan program
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball)
ジョブの流れ[ジョブのながれ, jobu nonagare] (n) {comp} job stream; run stream; input stream
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball)
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit
バントアンドラン[, bantoandoran] (n) bunt and run
バントエンドラン[, bantoendoran] (exp) bunt and run
ビクトリーラン[, bikutori-ran] (n) victory run
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run
ホームランダービー[, ho-muranda-bi-] (n) home run derby
ランニングホームラン[, ranninguho-muran] (n) inside-the-park home run (baseball) (wasei
ワンクール[, wanku-ru] (n) (See クール) one run of a television series (wasei
乏しくなる[とぼしくなる, toboshikunaru] (v5r) to get scarce; to run short
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
乗り上げる[のりあげる, noriageru] (v1,vt) to run aground; to be stranded
会す[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
会する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into
俗流[ぞくりゅう, zokuryuu] (n) populace; common run of men; worldly customs
凡俗[ぼんぞく, bonzoku] (adj-na,n) mediocrity; the masses; ordinary run of men
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
切らす[きらす, kirasu] (v5s,vt) to be out of; to run out of; to be short of; to be out of stock; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
刺し通す;刺通す[さしとおす, sashitoosu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to run through (e.g. with a sword)
助走[じょそう, josou] (n,vs) approach run (long jump)
升割[ますわり;マスワリ, masuwari ; masuwari] (n) (uk) break and run out in billiards (9 ball, 8 ball, etc.).
単走[たんそう, tansou] (n) first or solo run in a race (grand prix, horse race, etc.)
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run
商いは牛のよだれ;商いは牛の涎[あきないはうしのよだれ, akinaihaushinoyodare] (exp) (obsc) one should not rush to make a profit; business is best run when sales flow like a cow's drool
営む[いとなむ, itonamu] (v5m,vt) to carry on (e.g. in ceremony); to run a business; (P)
官設[かんせつ, kansetsu] (n,adj-no) governmentally or nationally established or run
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] (n) {comp} execution time; run time
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
尽くす[つくす, tsukusu] (v5s) (1) to exhaust; to run out; (2) to devote; to serve (a person); to befriend; (aux-v) (3) to do to exhaustion; (P)
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream
ランタイムバージョン[らんたいむばーじょん, rantaimuba-jon] run time version
並列運転[へいれつうんてん, heiretsuunten] parallel run
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time
本番運用[ほんばんうんよう, honban'unyou] production run
走行の流れ[そうこうのながれ, soukounonagare] job stream, run stream, input stream
エスキューエルネット[えすきゅーえるねっと, esukyu-erunetto] SQL*Net
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs)
オラクルナインアイ[おらくるないん'あい, orakurunain ' ai] Oracle 9i
オラクルナインアイエーエス[おらくるないん'あいえーえす, orakurunain ' aie-esu] Oracle 9iAS
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] karnaugh map
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number
テクニカルネーム[てくにかるねーむ, tekunikarune-mu] technical
テルネット[てるねっと, terunetto] telnet
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning
ハイテルネット[はいてるねっと, haiterunetto] HyTelnet
ハンドルネーム[はんどるねーむ, handorune-mu] handle name
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off
ベルヌーイ[べるぬーい, berunu-i] Bernoulli
ポルノサイト[ぽるのさいと, porunosaito] porno site (WWW)
ミルネット[みるねっと, mirunetto] MILNET
ラン[らん, ran] run, LAN (local area network)
ランタイム[らんたいむ, rantaimu] run-time
ランタイムエラー[らんたいむえらー, rantaimuera-] run-time error
ランタイムルーチン[らんたいむるーちん, rantaimuru-chin] run-time routine
上位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
再実行時間[さいじっこうじかん, saijikkoujikan] rerun time
切捨て[きりすて, kirisute] truncation
回線網[かいせんもう, kaisenmou] line network, trunk network
回線群[かいせんぐん, kaisengun] trunk group
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line
幹線[かんせん, kansen] trunk
幹線ケーブル[かんせんケーブル, kansen ke-buru] trunk cable
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินกิจการ English: to run a business
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: วิ่งไล่ English: to run after
走る[はしる, hashiru] Thai: วิ่ง English: to run
酔う[よう, you] Thai: เมา English: to get drunk

run ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox FR: photocopier ; dupliquer
ชิงเก้าอี้[v. exp.] (ching kao-ī) EN: run for FR:
ชิงตำแหน่ง[v. exp.] (ching tamna) EN: run for FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: take away ; cheat ; steal ; abscond ; run away with FR:
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit ; crash ; run into ; bang FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter ; emboutir ; se rencontrer
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินกิจการ[v. exp.] (damnoēn kit) EN: run business FR:
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ดำเนินเรื่อง[v.] (damnoēn reū) EN: run ; proceed ; continue ; go FR: continuer
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūa) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run FR:
เดินความ[v.] (doēnkhwām) EN: proceed ; run FR:
เดินสาย[v.] (doēnsāi) EN: run a cable ; run a power line ; install an electric wire FR:
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; electioneer ; try to get votes ; solicit votes ; woo FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
เหือดแห้ง[v.] (heūathaēng) EN: run dry FR:
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
หัวสั่นหัวคลอน[n. exp.] (hūa san hūa) EN: run full tilt FR:
แจว[v.] (jaēo) EN: run away ; escape ; flee ; skip ; show a clean pair of heels FR: fuir ; s'échapper ; montrer les talons
จากรุ่นสู่รุ่น[X] (jāk run sū ) EN: FR: de génération en génération
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
จนปัญญา[X] (jon panyā) EN: be at one's wit's end ; have run out of ideas ; be stymied FR:
จรยุทธ์[n.] (jørayut) EN: guerrilla tactics ; hit and run strategy FR:
แก้ผ้าวิ่งโทง ๆ = แก้ผ้าวิ่งโทงๆ[v. exp.] (kaē phā win) EN: run around naked FR: se balader à poil (fam.)
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
กำรู[v.] (kamrū) EN: run in a crowd ; throng FR:
การดำเนินการทดสอบ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: test run FR:
ขนานกัน[v. exp.] (khanān kan) EN: be parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other FR: être parallèles (l'un à l'autre)
ขับชน[v. exp.] (khap chon) EN: run into FR:
ขาดดุล[v.] (khātdun) EN: run deficit ; be imbalanced FR:
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kān) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; run deficit ; be worse off ; be out of pocket FR:
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
คลุ้มคลั่ง[v.] (khlumkhlang) EN: run amok ; go mad FR:
คนรุ่นใหม่[n. exp.] (khon run ma) EN: FR: nouvelle génération [f]
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded ; beach FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
เกยแห้ง[v.] (koēihaēng) EN: run aground ; strand a boat ; ground a boat ; beach a boat FR:
เกยหินโสโครก[v. exp.] (koēi hinsōk) EN: run on the rocks FR: s'échouer sur les rochers

run ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleingang {m} [sport]solo run
Amok {m} | Amok laufenamok | to run amok
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands
Geschäft {n} | ein Geschäft führen | ein Geschäft leiten | ein gutes Geschäftbusiness | to run a business | to direct a business | a good stroke of business
Abfahrtslauf {m} (Ski)downhill ski run
Eisbewegung {f}ice run
Besorgung {f} | Besorgungen machenerrand | to run errands
Fett {n} | Fett ansetzenfat | to run to fat
Fieber {n} | Fieber habenfever | to run a fever; to run a temperature
Glückssträhne {f} | eine Glückssträhne | eine Glückssträhne habena run of luck | a run (streak) of good luck; a lucky streak | to be on a roll
Erwärmungsversuch {m}heat run
Laufmasche {f} | Laufmaschen bekommenladder [Br.]; run [Am.] | to ladder [Br.]
Laufstrecke {f}length of run
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
Programmlauf {m}object run
Druckauflage {f}print run
Arbeitslauf {m}production run
Rekordlauf {m}record run
Gefahr {f} | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk
Rodelbahn {f}toboggan run; luge run
Ansturm {m}; Run
Solo {n} [sport]solo attempt; solo run
Probelauf {m}trial run; pilot run
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Abmachung {f}; Vereinbarung
Abmagerung {f}; Abzehrung
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change
Abriss {m}; Grundriss
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Abwanderung {f}; Auswanderung
Laubverzierung {f} | Laubverzierungen
Buchführung {f} und Fakturierung
Ausführung {f} | Ausführungen
Zielerreichung {f}; Zielrealisierung
Eigentumsklage {f}; Besitzstörungsklage
Nasenpolyp {m}; Rachenmandelpolyp; Rachenmandelwucherung
Annäherungsversuch {m} | Annäherungsversuche
Luftkrieg {m}; Luftkriegsführung
Aggravation {f}; Verschlimmerung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run
Back to top