ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cone*, -cone-

cone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cone (n.) กรวย
cone off (phrv.) ทำให้มีรูปกรวย See also: ทำเครื่องหมายรูปกรวย
coner (vt.) เสนอให้ See also: นำเสนอ, มอบให, ให้สิ่งของ, ให้รางวัล, ให้ Syn. grant
coney (n.) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป) Syn. cony
English-Thai: HOPE Dictionary
cone(โคน) n. กรวย
English-Thai: Nontri Dictionary
cone(n) รูปกรวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coneกรวยไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coneโคน, อวัยวะห่อหุ้มเมล็ดของพืชจำพวกจิมโนสเปิร์มที่มีลักษณะคล้ายใบ แต่เป็นแผ่นแข็งซ้อนกัน มีสีน้ำตาล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรวย (n.) cone See also: funnel
รูปกรวย (n.) cone
กรวยเชิง (n.) cone-shaped design
เตียบ (n.) kind of food tray with a base and a cone-lid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I do have a map over at the Cozy Cone Motel.ฉันจะมีแผนที่มากกว่าที่ โรงแรม กรวย
It is like having a pine cone shoved up my ass.ฟังแล้วเหมือนมีลูกสนอัดอยู่ที่ก้นผม
[Pine cone ricochets]พี่บอกว่าหนูบ้า พี่ไม่บ้าใช่ป่าว?
ALPHA: He has lost the bird. Put him in the Cone of Shame.เขาทำนกหายไป เอากรวย"น่าอาย"ใส่ให้เขา
DUG: I do not like the Cone of Shame.ไม่ชอบกรวย"น่าอาย"นี่เลย
DOG 1: He wears the Cone of Shame!เขาใส่ปลอกคอสำนึกผิด
I'd get an ice-cream cone for every book I read so I was a fat kid.ผมจะได้ไอสครีมหนึ่งแท่ง ต่อหนังสือหนึ่งเล่มที่อ่าน ผมเลยเป็นเด็กอ้วน
So one night i bought ice cream cone cupcakesจนมาคืนหนึ่ง ชั้นซื้อเค้กไปให้เธอ
You knocked my bubble-gum ice-cream cone onto the ground.นายปัดไอศครีมบับเบิลกัมปป์ ของฉันตกพื้น
I bought a cone bra.ฉันอุตส่าห์ซื้อบรานมแหลมมา
Sorry for the cone of shame, but we gotta keep these stitches in.ฉันขอโทษเรื่องปลอกคอเฉิ่มๆนี่
Uh, oh, welcome to the cone of silence.เอ่อ โอ้ ยินดีต้อนรับสู่ศาลเงียบละกัน

cone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆锥体[yuán zhuī tǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄊㄧˇ, 圆锥体 / 圓錐體] cone
[zhuī, ㄓㄨㄟ, 锥 / 錐] cone; awl; to bore
锥面[zhuī miàn, ㄓㄨㄟ ㄇㄧㄢˋ, 锥面 / 錐面] cone
圆锥[yuán zhuī, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ, 圆锥 / 圓錐] conical; (cf 圓錐體|圆锥体 a cone)
锥形[zhuī xíng, ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, 锥形 / 錐形] conical (cone shaped)
裸子植物[luǒ zǐ zhí wù, ㄌㄨㄛˇ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 裸子植物] gymnosperm (plants with seed contained in a cone)
裸子植物门[luǒ zǐ zhí wù mén, ㄌㄨㄛˇ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 裸子植物门 / 裸子植物門] gymnosperm (plants with seed contained in a cone)
松果[sōng guǒ, ㄙㄨㄥ ㄍㄨㄛˇ, 松果] pine cone; strobile; strobilus
烤饼[kǎo bǐng, ㄎㄠˇ ㄅㄧㄥˇ, 烤饼 / 烤餅] scone
硅橡胶[guī xiàng jiāo, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, 硅橡胶 / 硅橡膠] silicone

cone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスクリームコーン[, aisukuri-muko-n] (n) ice cream cone
カラーコーン[, kara-ko-n] (n) color cone
コーンスピーカー[, ko-nsupi-ka-] (n) cone speaker
松かさ;松笠;松毬;松ぼっくり[まつかさ(松かさ;松笠;松毬);まつぼっくり(松毬;松ぼっくり);まつぽっくり(松毬);まつぼくり(松毬);まつふぐり(松毬), matsukasa ( matsu kasa ; matsu kasa ; matsu mari ); matsubokkuri ( matsu mari ; mat] (n) pinecone; pine cone
火口丘[かこうきゅう, kakoukyuu] (n) volcanic cone
紅芋[べにいも;ベニイモ, beniimo ; beniimo] (n) (1) (See 大薯) purple yam; water yam (Dioscorea alata); winged yam; (2) (See 紫芋) purple fleshed sweet potato (any one of several different such); (3) (uk) (See 芋貝) Conus pauperculus (species of cone shell)
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P)
ケイ素樹脂;珪素樹脂[ケイそじゅし(ケイ素樹脂);けいそじゅし(珪素樹脂), kei sojushi ( kei moto jushi ); keisojushi ( kei moto jushi )] (n) silicone resin
コーン[, ko-n] (n) (1) cone; (2) corn; (P)
コーンズ[, ko-nzu] (n) (1) cones; (2) corns
シリコーン[, shiriko-n] (n) silicone; (P)
シリコーンゴム[, shiriko-ngomu] (n) silicone rubber
シリコーン樹脂[シリコーンじゅし, shiriko-n jushi] (n) silicone resin
シリコーン油[シリコーンゆ, shiriko-n yu] (n) silicone oil
シリコン[, shirikon] (n) (1) silicon; (2) (See シリコーン) silicone (oxidized form); (P)
スコーン[, suko-n] (n) scone
ニタリ貝;似たり貝[ニタリがい(ニタリ貝);にたりがい(似たり貝), nitari gai ( nitari kai ); nitarigai ( nita ri kai )] (n) (1) (sl) (See 貽貝) Korean mussel (Mytilus coruscus); (2) silicone receptacle used for male masturbation
ムスコン[, musukon] (n) muscone
兎(P);兔;菟(iK)[うさぎ(P);ウサギ, usagi (P); usagi] (n) (uk) rabbit; hare; coney; cony; lagomorph (esp. leporids); (P)
奉仕女[ほうしめ, houshime] (n) deaconess
[てい, tei] (n) (1) base (logarithmic, exponential, number system); radix; (2) base (triangle, cone, cylinder, etc.); (3) (arch) type; kind; extent; degree
手巻き[てまき, temaki] (n) (1) {food} winding or rolling by hand; (2) hand-rolled sushi, usually cone-shaped
[すい, sui] (n) cone; pyramid
鷹匠[たかじょう, takajou] (n) falconer; hawker
Japanese-English: COMDICT Dictionary
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence

cone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดยอดของรูปกรวย = จุดยอดรูปกรวย[n. exp.] (jut yøt khø) EN: vertex of a cone ; vertices of a Cone [pl] FR:
แกนของกรวย[n. exp.] (kaēn khøng ) EN: axis of a cone FR:
ขนมกรวย[n. exp.] (khanom krūa) EN: candy cone FR:
โคน[n.] (khōn) EN: ice-cream cone FR: cornet de glace [m]
โคน[n.] (khōn) EN: cone FR: cône [m]
กระซวย[n.] (krasūay) EN: cone FR:
กรวย[n.] (krūay) EN: cone ; funnel FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
กรวยบ้าน[n.] (krūaybān) EN: cone FR:
กรวยฉาย[n. exp.] (krūay chāi) EN: projecting cone FR:
กรวยเชิงพาราโบลา[n. exp.] (krūay choēn) EN: parabolic cone FR: cône parabolique [m]
กรวยเชิงวงรี[n. exp.] (krūay choēn) EN: elliptic cone FR: cône elliptique [m]
กรวยจราจร[n. exp.] (krūay jarāj) EN: traffic cone ; traffic pylon ; road cone ; highway cone ; safety cones ; witch's hat ; construction cone FR: cône de signalisation [m] ; cône de chantier [m] ; cône de Lübeck [m]
กรวยกลม[n. exp.] (krūay klom) EN: circular cone FR: cône circulaire [m]
กรวยกลมตรง[n. exp.] (krūay klom ) EN: right circular cone FR:
กรวยภูเขาไฟ[n. exp.] (krūay phūkh) EN: volcanic cone FR: cône volcanique [m]
กรวยปลายตัด[n. exp.] (krūay plāi ) EN: truncated cone FR: cône tronqué [m]
กรวยประสบการณ์[n. exp.] (krūay praso) EN: Cone of Experience FR:
กรวยตัด[n. exp.] (krūay tat) EN: truncated cone FR: cône tronqué [m]
กรวยฐานส่วนทรงกลม[n. exp.] (krūay thān ) EN: spherical cone FR:
กรวยยาง[n. exp.] (krūay yāng) EN: road marker ; traffic cone FR:
กรวยยอดตัด[n. exp.] (krūay yøt t) EN: frustum of a cone FR:
พื้นที่ส่วนข้างของกรวย[n. exp.] (pheūnthī su) EN: lateral area of a cone FR:
รูปกรวย[n. exp.] (rūp krūay) EN: cone FR: cône [m]
เซลส์รูปกรวย[n. exp.] (sel rūp krū) EN: cone cell FR: cône [m]
เชิงกรวย[n.] (choēngkrūay) EN: cone-shaped design FR:
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl FR: couvre-plat [m]
ก่อขี้ริ้ว[n. exp.] (kø khīriu) EN: Lithocarpus falconeri FR: Lithocarpus falconeri
กรวยเชิง[n.] (krūaychoēng) EN: cone-shaped design FR:
กรวยล้อม[n. exp.] (krūay løm) EN: circumcone FR:
แมงมัน[n. exp.] (maēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper FR:
แมลงมัน[n.] (malaēng man) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper FR:
ปฏิมา[n. exp.] (patimā) EN: Buddha image ; Buddha figure FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
พายยาง[n. exp.] (phāi yāng) EN: silicone spatula FR:
พุ่ม[n.] (phum) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering FR:
พุ่มเทียน[n.] (phum thīen) EN: cone-shaped candle ; lotus-bud-shaped wax flower offering FR:
ตั๊กแตนหนวดยาว[n. exp.] (takkataēn n) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper FR:
เทวรูป [n.] (thēwarūp) EN: figure of a god ; figure of a deity ; statue of a god ; statue of a deity ; graven image ; idol ; Image of God FR: image d'un dieu [f] ; icône [f]
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
ยางซิลิคอน ; ยางซิลิโคน[n. exp.] (yāng silikh) EN: silicone rubber FR:
เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว[n. exp.] (yīo lek tap) EN: White-rumped Falcon ; White-rumped Falconet ; White-rumped Pygmy-falcon FR: Fauconnet à pattes jaunes [m]

cone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremskonus {m} [techn.]brake cone
Schlackenkegel {m}cinder cone
Schwemmkegel {m}debris cone
Goldhut {m} [hist.]gold cone
Innenring {m}inner race; cone
Strahlenbündel {n}pencil of rays; cone of rays
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel
Weißstirn-Spitzschnabel {m} [ornith.]Cinereous Conebill
Kegelbild {n}cone pat
Kegelbremse {f}cone brake
Kegelkupplung {f}cone friction clutch
Kegelscheibe {f}cone pulley
Kegelventil {n}cone valve; conical valve
Konusring {m} [techn.]cone ring; conical ring
Lichtkegel {m}cone of light; beam of light; light beam
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat
Finkenfälkchen {n} [ornith.]Black thighed Falconet
Stäbchen {n} (Auge) [anat.] | Stäbchen und Zapfen (auf der Netzhaut)rod | rods and cones (in the retina)
Teegebäck {n}scone; scones

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cone
Back to top