ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tribe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tribe*, -tribe-

tribe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tribe (n.) เผ่า See also: เผ่าพันธุ์
tribe (n.) ตระกูล See also: ญาติพี่น้อง
tribe (n.) พันธุ์
tribe (n.) เชื้อชาติ See also: ชนชาติ
tribesman (n.) ชาวเขา See also: ชาวดอย
English-Thai: HOPE Dictionary
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า
English-Thai: Nontri Dictionary
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tribeเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้อ (n.) name of a hill tribe in the northern Thailand
ข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. คนข่า, เผ่าข่า
คนข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. เผ่าข่า
ชาวไทยใหญ่ (n.) a ethnic tribe in northern Thailand See also: Shans
ลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand Syn. ไทยลื้อ
เงี้ยว (n.) a ethnic tribe in northern Thailand See also: Shans Syn. ชาวไทยใหญ่
เผ่าข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. คนข่า
ไทยลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand
เชื้อสาย (n.) tribe See also: race, clan, family, people Syn. เหล่ากอ, พงศ์พันธุ์, เหล่า
เผ่า (clas.) tribe See also: race, clan, family
เผ่า (n.) tribe See also: race, clan, family, people Syn. เหล่ากอ, พงศ์พันธุ์, เชื้อสาย, เหล่า
เหล่ากอ (n.) tribe See also: race, clan, family, people Syn. พงศ์พันธุ์, เชื้อสาย, เหล่า
กะเหรี่ยงต้องสู้ (n.) Karen tribe
ข่า (n.) Mon-Cambodian hilltribe Syn. คนข่า, เผ่าข่า
คนข่า (n.) Mon-Cambodian hilltribe Syn. เผ่าข่า
คนดอย (n.) hill tribe See also: mountaineer Syn. ชาวดอย, ชาวเขา, คนภูเขา
คนดอย (n.) hill tribe See also: mountaineer Syn. ชาวดอย, ชาวเขา, คนภูเขา
คนภูเขา (n.) hill tribe See also: mountaineer Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย
คนภูเขา (n.) hill tribe See also: mountaineer Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย
ชาวเขา (n.) hill tribe See also: mountaineer Syn. คนภูเขา, ชาวดอย, คนดอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์
The whole tribe is from one man's bodyเผ่าทั้งหมดคือ from one ร่างกายของผู้ชาย
The chief says that unless the sacred bat is returned before the marriage of the princess, the Wachati tribe will meet their death.หัวหน้าเผ่าบอกว่าถ้าค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกนำกลับมา... ...ก่อนพิธีวิวาห์ของเจ้าหญิง เผ่าวาชาติจะต้องพบกับความตาย
But the blood of our tribe likewise grows thin.แต่เลือดของชนเผ่าของเราเช่นเดียวกันเติบโตบาง
Why would the tribe of the apes want to eat a man?ทำไมชนเผ่าของลิง... ... อยากกินคน?
Moro's tribe is fighting for you!โมโรเว็บไซต์นั้นเผ่าจะต่อสู้สำหรับคุณ!
It grieves us that our tribe spawned a demon.เราเสียใจเราว่าชนเผ่าของเรากลับกลายเป็นปีศาจ
The tribe of Moro fights with you!เผ่าโมโรต่อสู้กับคุณ!
An obsolete tribe from Delaware.ชนเผ่าพื้นเมืองจาก เดล่าเวร์ น่ะ
Song by EXILE TRIBE The CD theme song of GTOSong by EXILE TRIBE The CD theme song of GTO
This country is strangely a single tribe and is ruling a country.เป็นประเทศที่แปลกมาก มีคนกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่มีอำนาจปกครองประเทศ
But the German tribe doesn't just live in Germany.แต่คนเยอรมันกระจัดกระจายไปทั่วเลยแฮะ

tribe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, 一丘之貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other.
[dá, ㄉㄚˊ, 鞑 / 韃] Tartar; a tribe in China
[hé, ㄏㄜˊ, 鞨] buskin; name of a tribe; turban
部族[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, 部族] tribe; tribal
部落[bù luò, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ, 部落] tribe
黄帝族[Huáng dì zú, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˊ, 黄帝族 / 黃帝族] tribes under the Yellow Emperor
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 賨] tribute paid by Han dynasty tribes
[yáo, ㄧㄠˊ, 傜] Yao tribe

tribe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズールー族[ズールーぞく, zu-ru-zoku] (n) Zulu tribe
ゼフィルス[, zefirusu] (n) hairstreak (any gossamer-winged butterfly of tribe Theclini) (lat
マヤ[, maya] (n) Maya (ancient Indian tribe in Central America); (P)
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function)
梟帥;建[たける, takeru] (n) (arch) leader of a fearless tribe
花潜;花潜り[はなむぐり;ハナムグリ, hanamuguri ; hanamuguri] (n) (1) (uk) flower chafer (any flower beetle of tribe Cetoniini); (2) Eucetonia pilifera (flower chafer species of tribe Cetoniini)
蕃族;蛮族[ばんぞく, banzoku] (n) savage tribe
騎馬民族[きばみんぞく, kibaminzoku] (n) an equestrian tribe
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs
ハン;ハーン[, han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe)
五胡[ごこ, goko] (n) Wu Hu (five tribes that migrated into China between the 3rd & 5th centuries
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe
亜連[あれん, aren] (n) (taxonomical) subtribe
[かん, kan] (n) (See ハン) khan (medieval ruler of a Tatary tribe)
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China
連;嗹[れん, ren] (n) (1) ream (of paper); (2) (連 only) stanza; verse; (3) (連 only) (taxonomical) tribe; party; company; group; (4) (連 only) (abbr) (See 連勝式) quinella; quiniela

tribe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people ; hill tribe FR: montagnard [m]
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer FR: montagnard [m] ; tribus des montagnes [mpl]
ชาวส่วย[n. prop.] (chāo Suay) EN: people of the Suay hill tribe FR:
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (chāo Thaiya) EN: ethnic tribe in northern Thailand FR:
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; ethnicity ; tribe ; lineage ; origin stock FR: race [f] ; ethnie [f]
เชื้อชาติข่า[n. exp.] (cheūachāt K) EN: Mon-Cambodian tribe FR:
ชนชาติเงี้ยว[n. exp.] (chonchāt Ng) EN: Shan tribe FR:
ชนเผ่า[n. exp.] (chon phao) EN: tribe FR: tribu [f]
ข่า[n. prop.] (Khā ) EN: [mountain tribe of cambodian and Mon stock] FR:
คนดอย[n. exp.] (khon døi) EN: hill tribe FR:
คนข่า[n. prop.] (Khon Khā ) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand FR:
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
กุล-[pref.] (kula- = kun) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
กุล[n.] (kun) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
กุล-[pref.] (kunla- = ku) EN: tribe ; race ; lineage ; family ; caste FR: famille [f]
เผ่า[n.] (phao) EN: tribe ; ethnic group ; race ; clan ; stock ; family ; people FR: tribu [f] ; clan [m]
เผ่าลื้อ[n. exp.] (Phao Leū) EN: Leu tribe FR:
ผีตองเหลือง[n. prop.] (Phītøngleūa) EN: Mabri hill tribe ; Mlabri ethnic minority group FR:
ส่วย[n. prop.] (Sūay) EN: Suay [a tribe of Mon-Cambodian descent residing on mountains] ; Kuay FR:
ทวาย[n. prop.] (Thawāi ) EN: name of people in Tibet-Burma tribe; Tibet-Burma tribe ; tribe of Burmo-Tibertan stock ; member of a race living in Arakan, Burma FR:
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m] ; dynastie [f]
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
วงษ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
พิพิธภัณฑ์และศูนย์การศึกษาชาวเขา[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Hilltribe Museum And Education Center FR:

tribe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nomadenstamm {m}migratory tribe
Sippe {f}family; tribe
Sitte {f}tribe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tribe
Back to top