ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

competition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *competition*, -competition-

competition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
competition (n.) การแข่งขัน Syn. rivalry, contest, contention
English-Thai: HOPE Dictionary
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
English-Thai: Nontri Dictionary
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
competitionการแข่งขัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitionการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชิง (n.) competition See also: contest, fight, contention, conquest, race Syn. การชิงชัย, การต่อสู้ชิงชัย
การชิงชัย (n.) competition See also: contest Syn. การประลอง
การชิงชัย (n.) competition See also: contest, fight, contention, conquest, race Syn. การต่อสู้ชิงชัย
การต่อสู้ชิงชัย (n.) competition See also: contest, fight, contention, conquest, race Syn. การชิงชัย
การประลอง (n.) competition See also: contest Syn. การชิงชัย
การแข่งขัน (n.) competition See also: contest Syn. การชิงชัย, การประลอง
นอกรอบ (adv.) pre competition
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he does not show up for the competitionถ้าเขาไม่มาปรากฏตัวในการแข่งขัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you arrange a competition to find the nicest bottom here?ทำไมไม่มีคุณจัดเรียง competition to ค้นหาข้างล่างดีที่สุดที่นี่?
Exciting competition for the next three days.สำหรับการแข่งขัน อันน่าตื่นเต้น 3 วันนี้
After the Birdman competition I thought, I'd like to get married.ข้าคิดว่า หลังจากแข่งขันแล้วข้าอยากจะแต่งงาน
Then he moved to Montana, and he blew the competition away.แล้วย้ายไปมอนตาน่าแล้วก็ ระเบิดคนแหลกเป็นชิ้นๆ
In competition with five other unwanted pregnancies -กับอีก 5 รายการที่พ่อแม่ไม่ต้องการ เกณฑ์ตัดสินก็คือวันแพร่ภาพวันหนึ่ง
A little competition right now might increase my market value.A little competition right now might increase my market value.
The national competition on the General AssemblyThe national competition on the General Assembly
Now, with the competition out there, a girl's got to be able to move a few mountains every once in a while.เดี๋ยวนี้การแข่งขันสูง ผู้หญิงเราต้องสามารถ... ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บ้าง
So, three weeks till Christmas, looks like the real competition is gonna be Blue.อีกแค่สามอาทิตย์ก็คริสต์มาสแล้ว ดูเหมือนคู่แข่งคุณก็คือวงบลูนะ
Yeah. I understand you've got a prize for our competition winners.ครับ ผมเข้าใจว่าคุณมีรางวัล สำหรับผู้ชนะด้วยใช่มั้ยครับ
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น
I know you always thought I took the competition too seriously.ฉันรู้เธอเคยมองว่า ฉันจริงจังจากการแข่งขันเกินเหตุ

competition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, 比赛 / 比賽] competition (sports etc); match
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 竞争模式 / 競爭模式] competition model
赛事[sài shì, ㄙㄞˋ ㄕˋ, 赛事 / 賽事] competition (e.g. sporting)
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, 对抗赛 / 對抗賽] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting)
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
竞渡[jìng dù, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 竞渡 / 競渡] rowing competition; boat race; swimming competition (e.g. to cross river or lake)
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, 严酷 / 嚴酷] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition)
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, 竞逐 / 競逐] competition; to compete; to pursue
公平竞争[gōng píng jìng zhēng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, 公平竞争 / 公平競爭] fair competition
田赛[tián sài, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ, 田赛 / 田賽] field events (athletics competition)
决赛[jué sài, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄞˋ, 决赛 / 決賽] finals (of a competition)
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, 独出一时 / 獨出一時] incomparable; head and shoulders above the competition
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, 分庭抗礼 / 分庭抗禮] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out
预赛[yù sài, ㄩˋ ㄙㄞˋ, 预赛 / 預賽] preliminary competition; to hold preliminary heats
竞赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 竞赛 / 競賽] race; competition
赛场[sài chǎng, ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 赛场 / 賽場] racetrack; field (for athletics competition)
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 回合] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc)
足球赛[zú qiú sài, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ, 足球赛 / 足球賽] soccer match; soccer competition
比赛场[bǐ sài chǎng, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 比赛场 / 比賽場] stadium; playing field for a competition
打成平手[dǎ chéng píng shǒu, ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, 打成平手] to draw (a competition); to fight to a standstill
选秀节目[xuǎn xiù jié mù, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, 选秀节目 / 選秀節目] talent show; talent competition
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 径赛 / 徑賽] track events (athletics competition)
田径赛[tián jìng sài, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, 田径赛 / 田徑賽] track and field competition
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, 不正当竞争 / 不正當競爭] unfair competition; illicit competition

competition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープン選手権[オープンせんしゅけん, o-pun senshuken] (n) open competition
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] (n) {comp} local competition (e.g. telephone)
乱売合戦[らんばいかっせん, ranbaikassen] (n) price war; cuttrhoat competition
優勝決定戦[ゆうしょうけっていせん, yuushouketteisen] (n) deciding match (in a competition for a cup (pennant))
冠大会[かんむりたいかい, kanmuritaikai] (n) sports competition sponsored by a business enterprise
副将[ふくしょう, fukushou] (n) (1) second in command; (2) fourth athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
勝ち抜き戦[かちぬきせん, kachinukisen] (n) tournament; knockout competition
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
応募作品[おうぼさくひん, oubosakuhin] (n) work sent to a competition; competition entry
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition
押し負ける[おしまける, oshimakeru] (v1) to be outpushed; to lose a pushing competition
格闘技会[かくとうぎかい, kakutougikai] (n) martial arts competition; combat sports competition
次鋒[じほう, jihou] (n) second athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
点取り[てんとり, tentori] (n) competition for school marks; keeping score; score
競作[きょうさく, kyousaku] (n,vs) competition for better work
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition
コンペ[, konpe] (n) (abbr) competition; (P)
コンペティション[, konpeteishon] (n) competition; (P)
タイマン[, taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.)
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition)
ライバル[, raibaru] (n,adj-no) rival; competition; (P)
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
励み合い[はげみあい, hagemiai] (n) competition; emulation; rivalry
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P)
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.)
対戦相手[たいせんあいて, taisen'aite] (n,adj-no) opponent; adversary; the competition; the other side; an (the) enemy
引き分け(P);引分け(P)[ひきわけ, hikiwake] (n) draw (in competition); tie game; (P)
手合い;手合[てあい, teai] (n) (1) that kind (may be used as a disparaging term for another person); (2) competition; match
拮抗;頡頏[きっこう;けっこう(頡頏), kikkou ; kekkou ( ketsu kou )] (n,vs) (1) rivalry; competition; antagonism; struggle for supremacy; (2) (けっこう only) rising and falling (of a bird)
振り付け(P);振付け;振付[ふりつけ, furitsuke] (n) (1) choreography; dance coaching; (2) Japanese dance competition; (P)
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader
歌会[うたかい;かかい, utakai ; kakai] (n) poetry party or competition; gathering of tanka poets
競り;糶り;競;糶(io)[せり, seri] (n) (1) competing; competition; (2) (See 競り売り) auction
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P)
緒戦[しょせん(P);ちょせん, shosen (P); chosen] (n) beginning of hostilities; beginning of competition; (P)
角す[かくす, kakusu] (v5s,vt) to compare (e.g. in a competition)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone)
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers)
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence

competition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแก่งแย่งกัน[n. exp.] (kān kaengya) EN: competition FR: compétition [f]
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament ; championship ; bout FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f] ; championnat [m]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: competition FR: concurrence [f] ; compétition [f] ; rivalité [f]
การแข่งขันจักรยาน[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: course cycliste [f] ; compétition cycliste [f] ; cyclisme [m]
การแข่งขันกีฬา[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition sportive [f]
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition olympique [f] ; course olympique [f]
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: compétition économique [f]
การแข่งขันที่ยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition FR:
การแข่งขันอย่างรุนแรง[n. exp.] (kān khaengk) EN: keen competition FR:
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengk) EN: fair competition ; heavy competition FR:
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show ; pageant FR: concours [m] ; compétition [f]
การประกวดออกแบบ[n. exp.] (kān prakūat) EN: design competition FR:
การประลอง[n.] (kān praløng) EN: trial ; competition FR: essai [m]
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition ; physical fight ; conflict FR: bataille [f] ; combat [m] ; conflit [m] ; lutte [f]
การต่อสู้ชิงชัย[n. exp.] (kān tøsū ji) EN: competition FR:
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
เข้าแข่งขัน[v. exp.] (khao khaeng) EN: compete ; enter a competition FR: entrer en lice ; entrer en compétition
ภาวะแก่งแย่งแข่งขัน[n. exp.] (phāwa kaeng) EN: competition FR: compétition [f]
ผู้ชนะการประกวด[n. exp.] (phūchana kā) EN: contest winner FR: gagnant d'un concours [m] ; vainqueur d'une compétition [m]
ประกวด[n.] (prakūat) EN: contest ; competition ; show FR: concours [m] ; compétition [f]
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer
รถแข่ง[n.] (rotkhaeng) EN: racing car FR: voiture de course [f] ; voiture de compétition [f] ; voiture de sport [f]
ส่งเสริมการแข่งขัน[v.] (songsoēm kā) EN: promote competition FR:
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: imperfectly competitive market ; monopolistic competition FR:
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: perfect competition ; pure Competition FR:
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé
เข้ามาแข่งขัน[v. exp.] (khao mā kha) EN: FR: entrer en compétition

competition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanzsport {m}competition dancing; ballroom dancing
Konkurrenzkampf {m}competition; rivalry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า competition
Back to top