ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turf*, -turf-

turf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turf (n.) สนามหญ้า
turf (n.) หญ้าเทียม
turf (n.) พื้นที่ Syn. territory
turf (vt.) คลุมด้วยหญ้า
turf (vt.) บังคับให้ออกไป (คำสแลง)
turf (vt.) ฆ่า (คำสแลง) Syn. kill
turf accountant (n.) คนรับแทงม้า Syn. bookie
turfy (adj.) เกี่ยวกับสนามหญ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves
English-Thai: Nontri Dictionary
turf(n) สนามหญ้า,สนามแข่งม้า,การแข่งม้า,หญ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turf managementการจัดการสนามหญ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตฤณมัย (n.) turf See also: sod Syn. สนามหญ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Huh. Tom, this is no time for turf wars.และเราก็ไม่ควรทำตัวเป็นผู้ชี้ขาด ถ้าเราไม่ใช่
I never ever wanna see you on my turf again!ชั้นไม่ต้องการเห็นนายบนสนามหญ้าชั้นอีก!
His turf is sacred.หญ้าเขาเป็นของต้องห้าม
Come on, superboy. with you on the turf and me in the surf, we could stop this thing cold.มาน่า เด็กมหัศจรรย์ ด้วยนายและฉัน เราสามารถหยุดสิ่งนี้ได้ง่ายๆ
Oh,right,you left. It was a minor turf war.อ้อ ใช่สิ คุณกลับก่อน มันเป็นสงครามแย่งถิ่นย่อยๆ เลยล่ะ
You mean turf disputes?หมายถึงรุกล้ำถิ่นกันหรือ
And he might also be beat up from just defending himself in any kind of turf wars.และเขาอาจมีร่องรอยจากการต่อสู้ จากการป้องกันการรุกล้ำถิ่นจากคนเร่ร่อนคนอื่นๆ
It's as much our turf as yours.มันก็เป็นพื้นที่เราเหมือนกัน
If he didn't protect his turf I'd question his character.ถ้าเขาไม่ปกป้องถิ่นสิ ผมถึงจะสงสัยเขา
It was some kind of turf dispute, and apparently we lost.ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเขม่นขายยาข้ามถิ่น และดูเหมือนว่าเรากำลังสับสน
He took me to the Stakis Grand last week for surf, turf and shots.แฟนเธอน่ารักจัง ใช่ เขาบึกมากเลยนะ
Do you think he'd do surf and turf with me, Eff?ไว้ถามให้นะ ต้องไปแล้ว บทที่ 1 การลงมือปฏิบัติ

turf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草地[cǎo dì, ㄘㄠˇ ㄉㄧˋ, 草地] lawn; meadow; sod; turf

turf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
バッティング[, batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P)
縄張り(P);縄張;繩張り[なわばり, nawabari] (n,vs) roping off; stretching rope; demarcation; one's turf; domain; territory; sphere of influence; (P)
[しば, shiba] (n) lawn; sod; turf; (P)
芝草[しばくさ, shibakusa] (n) lawn; sod; turf; (P)

turf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุก[n.] (juk) EN: bunch ; turf FR:
เขต[n.] (khēt) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.) FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; territoire [m] ; abords [mpl]
ราชตฤณมัยสมาคม[org.] (Rātchatrinn) EN: Royal Turf Club FR:
สนามม้า[n. exp.] (sanām mā) EN: racecourse ; race track ; turf FR: hippodrome [m]
สนามม้านางเลิ้ง[n. prop.] (Sanām Mā Nā) EN: Royal Turf Club FR:
สนามหญ้า[n.] (sanām yā) EN: lawn ; yard ; turf FR: pelouse [f] ; gazon [m] ; herbe [f]
ฐาน[n.] (thān) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.) ; radix FR: base [f] ; socle [m] ; piédestal [m] ; assiette [f] ; fond [m] ; fondement [m] ; pied [m]
ตฤณมัย[n.] (trinnamai) EN: turf FR:
หญ้าเทียม[n. exp.] (yā thīem) EN: artificial turf FR: gazon artificiel [m] ; pelouse synthétique [f]
บล็อกสนามหญ้า[n. exp.] (blǿk sanām ) EN: Turfstone [TM] FR: dalle pour gazon [f]

turf ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchmacher {m}turf accountant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turf
Back to top