ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beautiful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beautiful*, -beautiful-

beautiful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beautiful (adj.) สวยงาม See also: งาม, งดงาม, สดสวย Syn. gorgeous Ops. ugly
beautiful (adj.) ดีมาก See also: ยอดเยี่ยม Syn. excellent
beautiful people (n.) คนสังคมชั้นสูง See also: พวกคนร่ำรวย, พวกไฮโซ Syn. beau monde
beautifully (adv.) อย่างสวยงาม Syn. gorgeously Ops. uglily
beautifully (adv.) อย่างดี See also: อย่างยอดเยี่ยม Syn. excellently
English-Thai: HOPE Dictionary
beautiful(บิว'ทิฟูล) adj. สวยงาม,ดี,เลิศ, Syn. pretty ###A. ugly
English-Thai: Nontri Dictionary
beautiful(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ดี,เลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุจิเรข (adj.) having a beautiful drawing or graphic See also: beautifully patterned, brightly patterned
งามผุดผ่อง (adj.) beautiful See also: pretty, fair, lovely, handsome Syn. งาม, สวย, สวยงาม
งามพริ้ง (adj.) beautiful See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful Syn. สวยพริ้ง, เพริศพริ้ง Ops. ขี้เหร่
งามยิ่ง (adj.) beautiful See also: charming, pretty Syn. งามเลิศ, สวยงาม, งาม, สวย
งามเลิศ (adj.) beautiful See also: charming, pretty Syn. งามยิ่ง, สวยงาม, งาม, สวย
ตรู (adj.) beautiful See also: pretty, graceful, fine, handsome Syn. งาม, สวย
ทรรศนีย์ (adj.) beautiful See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous Syn. ทัศนีย์, น่าดู, งาม
ทัศนีย์ (adj.) beautiful See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous Syn. น่าดู, งาม
ทัศไนย (adj.) beautiful See also: good-looking, fine, pretty Syn. น่าดู, งาม
นวลใย (adj.) beautiful Syn. ยองใย
ประไพ (adj.) beautiful See also: handsome, pretty Syn. งาม, งดงาม, สวย
พริ้ง (adj.) beautiful See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง Ops. ขี้เหร่
พิราม (adj.) beautiful Syn. งาม, สวยงาม, งดงาม
มัญชุ (adj.) beautiful See also: pretty Syn. สวย, งาม
มัญชุ (adj.) beautiful See also: pretty Syn. สวย, งาม
ย้อง (adj.) beautiful See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisite Syn. งาม, สวย
รงรอง (adj.) beautiful See also: pretty, splendid Syn. รังรอง, งดงาม
รจนา (adj.) beautiful See also: pretty Syn. งาม
รจเรข (adj.) beautiful See also: pretty Syn. รจเลข, งาม
รจเลข (adj.) beautiful See also: pretty Syn. งาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We went to a beautiful beachพวกเราไปที่หาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่ง
She gets more beautiful every time I see herเธอสวยขึ้นทุกทีที่ได้เจอกัน
I've never seen anything so beautiful in all my lifeฉันไม่เคยเห็นอะไรสวยงามมากๆ อย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
She's tall, thin and beautifulเธอสูง ผอม และสวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
I was in a shop once, and I saw a postcard with a beautiful house on it, right by the sea.ฉันเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นโปสการ์ด เป็นภาพบ้านสวยหลังหนึ่งอยู่ริมทะเล
Before she married, she was the beautiful Rebecca Hildreth, you know.ก่อนที่จะเเต่งงาน หล่อนคือรีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง
She was the beautiful Rebecca Hildreth, you know.หล่อนคือ รีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง
It's the most beautiful room in the house, the only one that looks down across the lawns to the sea.และเป็นห้องเดียวที่มองลงไปเห็นทะเล
I suppose she was the most beautiful creature I ever saw.ผมว่าหล่อนเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา
Yes, I remember her quite well. She was a very beautiful woman.ครับ ผมจําได้ดีทีเดียว หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยมาก
Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.ไม่มีใครอยากที่จะเปลี่ยน คุณกำลังทำผลงานที่สวยงาม
You will make a beautiful bait.คุณจะทำให้เหยื่อที่สวยงาม
You know that you have a face beautiful enough to be worth $2000?นายรู้ไหมว่าหน้าของนาย หล่อพอที่จะมีค่าถึง 2000 เหรียญ
Another 100 miles of beautiful sunbaked sand.ข้ามผืนทรายร้อนๆ แสนงาม ไปอีก 100 ไมล์
If I get killed you'll never get your hands on all that beautiful money.ถ้าฉันตาย นายไม่มีวันได้แตะต้องเงินนั่นแน่

beautiful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 佳人] beautiful woman
倩影[qiàn yǐng, ㄑㄧㄢˋ ˇ, 倩影] beautiful image of a woman
姹紫嫣红[chà zǐ yān hóng, ㄔㄚˋ ㄗˇ ㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, 姹紫嫣红 / 奼紫嫣紅] brilliant purples and reds; beautiful flowers
玉人吹箫[yù rén chuī xiāo, ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, 玉人吹箫 / 玉人吹簫] virtuoso piper wins a beauty; the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公
美食[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, 美食] delicacy; beautiful food
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
满目[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 满目 / 滿目] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)
鸟语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, 鸟语花香 / 鳥語花香] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day
才子佳人[cái zǐ jiā rén, ㄘㄞˊ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 才子佳人] gifted scholar and beautiful woman (pair of lovers in fiction)
美不胜收[měi bù shèng shōu, ㄇㄟˇ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄕㄡ, 美不胜收 / 美不勝收] nothing more beautiful can be imagined (成语 saw)
洞天[dòng tiān, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 洞天] paradise; heavenly or beautiful place; fairyland
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, 含商咀征 / 含商咀徵] permeated with beautiful music (成语 saw)
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, 含宫咀征 / 含宮咀徵] permeated with beautiful music (成语 saw)
尤物[yóu wù, ㄧㄡˊ ˋ, 尤物] rarity; rare object; rare person; extraordinarily beautiful woman
湖光山色[hú guāng shān sè, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄤ ㄕㄢ ㄙㄜˋ, 湖光山色] scenic lakes and mountain (成语 saw); beautiful lake and mountain landscape
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, 佳妙] wonderful; beautiful (calligraphy)
[rù, ㄖㄨˋ, 缛 / 縟] adorned; beautiful
[měi, ㄇㄟˇ, 美] America; beautiful
佳美[jiā měi, ㄐㄧㄚ ㄇㄟˇ, 佳美] beautiful
[yán, ㄧㄢˊ, 妍] beautiful
[juān, ㄐㄩㄢ, 娟] beautiful; graceful
[wù, ˋ, 婺] beautiful
[měi, ㄇㄟˇ, 媄] beautiful
[měi, ㄇㄟˇ, 媺] beautiful
嫣然[yān rán, ㄧㄢ ㄖㄢˊ, 嫣然] beautiful; sweet; engaging
[chán, ㄔㄢˊ, 婵 / 嬋] beautiful; graceful
竞秀[jìng xiù, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄡˋ, 竞秀 / 競秀] beauty contest; vying to be the most beautiful
瑰丽[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, 瑰丽 / 瑰麗] elegant; magnificent; exceptionally beautiful
菲菲[fēi fēi, ㄈㄟ ㄈㄟ, 菲菲] very fragrant; luxurious; beautiful
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 艳丽 / 艷麗] gorgeous; garish and beautiful
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, 健美] healthy and beautiful
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 琼 / 瓊] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 懰] lovely; beautiful
美观[měi guān, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 美观 / 美觀] pleasing to the eye; beautiful; artistic
漂亮[piào liang, ㄆㄧㄠˋ ㄌㄧㄤ˙, 漂亮] pretty; beautiful
秀丽[xiù lì, ㄒㄧㄡˋ ㄌㄧˋ, 秀丽 / 秀麗] pretty; beautiful

beautiful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei
シャン(P);シヤン(ik)[, shan (P); shiyan (ik)] (adj-na,n) beautiful (ger
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
佳句[かく, kaku] (n) beautiful passage of literature
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see
八面玲瓏[はちめんれいろう(uK), hachimenreirou (uK)] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) beautiful from all sides; perfect serenity; affability
凄艶[せいえん, seien] (adj-na,n) weirdly beautiful
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant
匂いやか[においやか, nioiyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂やか・2) lustrous, shiny and beautiful
匂やか[におやか, nioyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂いやか・2) lustrous, shiny and beautiful
善書[ぜんしょ, zensho] (n) beautiful calligraphy; calligrapher; good book
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
妖花[ようか, youka] (n) enchantingly beautiful flower; bewitching beauty
娃鬟[あいかん, aikan] (n) (arch) beautiful woman
川蝉;翡翠;魚狗[かわせみ;ひすい(翡翠);しょうびん(翡翠);カワセミ, kawasemi ; hisui ( hisui ); shoubin ( hisui ); kawasemi] (n) (1) kingfisher (esp. the common kingfisher, Alcedo atthis); (2) (ひすい only) (See 硬玉,軟玉,ジェイド,翡翠色) jade (gem); (3) (ひすい only) beautiful lustrous colour similar to that of the kingfisher's feathers
彩なす;綾なす;操す[あやなす, ayanasu] (v5s,vt) (1) (彩なす, 綾なす only) to decorate with many bright colours (colors); to create a beautiful variegated pattern; (2) to manipulate skillfully
御;深(ateji);美(ateji)[み, mi] (pref) (1) (hon) august; (2) beautiful
指金[ゆびがね, yubigane] (n) (1) (See 指輪) (finger) ring; (2) (See 指貫・ゆびぬき) metal thimble; (3) (arch) ring used to constrict a finger to make it small and beautiful
日本晴れ;日本晴[にほんばれ, nihonbare] (n) beautiful weather; clear and cloudless sky; clear Japanese weather
明眸皓歯[めいぼうこうし, meiboukoushi] (exp,n) starry eyes and beautiful white teeth (said of beautiful women)
明美[めいび, meibi] (adj-na,n) picturesque; beautiful
朱唇皓歯[しゅしんこうし, shushinkoushi] (exp) red lips and pearly white teeth (said of beautiful women)
沈魚落雁[ちんぎょらくがん, chingyorakugan] (n) the charms of a uniquely beautiful woman (lit
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
瑶台[ようだい, youdai] (n) fairyland; beautiful building ornamented with gems
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.)
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements
目許千両[めもとせんりょう, memotosenryou] (n) beautiful eyes; bright-eyed; there being a sublime charm about one's eyes
眩い;目映い;目映ゆい[まばゆい, mabayui] (adj-i) dazzling; glaring; dazzlingly beautiful
眼福[がんぷく, ganpuku] (n,adj-no) a sight for sore eyes; seeing something beautiful or precious
綾を成して[あやをなして, ayawonashite] (exp) in beautiful patterns
美人画[びじんが, bijinga] (n) Ukiyo-e portraying beautiful women
美人薄命[びじんはくめい, bijinhakumei] (exp) beauty and fortune seldom go together; the beautiful die young
美姫[びき, biki] (n) beautiful maiden; beauty
美白美人[びはくびじん, bihakubijin] (n) beautiful white-skinned lady (usu. wrt to freckle removal and skin whitening products)
美腰[びこし, bikoshi] (n) slim waist; beautiful waistline
美貌[びぼう, bibou] (n,adj-no) beautiful face; good looks; beauty
羞月閉花[しゅうげつへいか, shuugetsuheika] (n) the charms of a uniquely beautiful woman (lit
花心[はなごころ, hanagokoro] (n) (1) (obsc) changing heart; fleeting heart; cheating heart; (2) (obsc) beautiful heart

beautiful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะเคื้อ[adj.] (akhēua) EN: beautiful FR:
อำไพ[adj.] (amphai) EN: bright ; radiant ; beautiful FR:
อนงค์[n.] (anong) EN: beautiful woman FR:
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour ; flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording FR:
บังอร[n.] (bang-øn) EN: woman ; girl ; lady ; beautiful woman FR: dame ]f]
บรรเจิด[adj.] (banjoēt) EN: splendid ; beautiful FR:
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlay) EN: the five attributes of a beautiful woman FR:
ช้าช่อน[adj.] (chāchǿn) EN: beautiful FR:
เช้งกะเด๊ะ[X] (chaeng kada) EN: beautiful and sexy woman FR:
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful FR: beau
ฉัยยา[n.] (chaiyā) EN: girl ; beautiful girl FR:
ไฉยา[n.] (chaiyā) EN: girl ; beautiful girl FR:
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
เฉลา[adj.] (chalao) EN: handsome ; beautiful ; fine FR:
ชายา[n.] (chāyā) EN: wife ; consort ; girl ; beautiful girl FR:
เฉิดฉัน[adj.] (choētchan) EN: beautiful ; resplendent FR:
เฉิดฉิน[adj.] (choētchin) EN: beautiful ; resplendent FR:
โฉม[adj.] (chōm) EN: beautiful FR:
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalao) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful figure FR:
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl FR:
ดำรู[adj.] (damrū) EN: beautiful FR:
เอมอร[adj.] (ēm-øn) EN: sweet and beautiful FR:
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
จรูญ[adj.] (jarūn) EN: beautiful FR:
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จิ๋วแต่แจ๋ว[xp] (jiu tāe jae) EN: small is beautiful FR:
เจิด[adj.] (joēt) EN: magnificent ; beautiful ; splendid FR:
เจิดจ้า[adj.] (joētjā) EN: bright ; brilliant ; magnificent ; splendid ; beautiful ; gorgeous FR:
จุฬาลักษณ์[adj.] (julālak) EN: beautiful FR:
กบูร[adj.] (kabūn) EN: beautiful FR:
กะก่อง[adj.] (kakǿng) EN: beautiful FR:
กัลยา[n.] (kanlayā) EN: beautiful woman ; lady FR:
กัลยาณ-[pref.] (kanlayāna-) EN: beautiful FR:
กัลยาณี[n.] (kanlayānī) EN: beautiful girl FR:
กัลยา[n.] (kanlayā) EN: beautiful woman FR:
กัลยาณี[n.] (kanlayānī) EN: beautiful woman ; beauty FR:
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden FR:

beautiful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schön {adj} | schöner | am schönstenbeautiful | more beautiful | most beautiful
Trauminsel {f}island of one's dreams; beautiful island
Schmuckkolibri {m} [ornith.]Beautiful Hummingbird
Schmuckstachelschwanz {m} [ornith.]Beautiful Treerunner
Blaukopftimalie {f} [ornith.]Beautiful Sibia
Schmuckkleiber {m} [ornith.]Beautiful Nuthatch
Elfennektarvogel {m} [ornith.]Beautiful Sunbird
Schmuckgimpel {m} [ornith.]Beautiful Rosefinch
Feuerschwanzamadine {f} [ornith.]Beautiful Firetail Finch
Schmuckhäher {m} [ornith.]Beautiful Jay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beautiful
Back to top