ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wicker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wicker*, -wicker-

wicker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wicker (n.) เครื่องสาน See also: เครื่องจักรสาน Syn. wickerwork
wicker (adj.) ซึ่งทำด้วยเครื่องสาน See also: ซึ่งทำด้วยเครื่องจักรสาน
wicker basket (n.) ตะกร้าที่แบกบนหลังคนหรือสัตว์
wickerwork (n.) เครื่องสาน See also: เครื่องจักรสาน Syn. wicker
English-Thai: HOPE Dictionary
wicker(วิค'เคอะ) n. กิ่งไม้,เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย,adj. ทำด้วยเครื่องสานหรือเครื่องหวาย
wickerwork(วิค'เคอเวิร์ค) n. เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
English-Thai: Nontri Dictionary
wicker(adj) สานด้วยหวาย,ทำด้วยหวาย
wickerwork(n) เครื่องสาน,เครื่องจักสาน,เครื่องหวาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wickerworkเครื่องจักสาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบุง (n.) wicker basket See also: bamboo basket
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have come of your own free will to keep this appointment with the Wicker Man.คุณมาด้วยความสมัครใจเองนะ มาตามนัดครั้งนี้กับวิคเกอร์แมน ถอยไปนะ
Yeah, when we first joined, we used to sit around in wicker chairs, drinking margaritas and just looked at the flowers.ใช่ ตอนพวกเรามาเข้ามาร่วมใหม่ ๆ นะ เราเคยนั่งคุยกันบนเก้าอี้หวาย
Comes in one of those little wicker baskets you pass around.มันเข้ามาในตะกร้าสานที่คุณส่งไปมา
Wickers, you've got a real publisher in you. When this business is over, go for it.Wickers คุณได้มีสำนักพิมพ์ที่แท้จริงในตัวคุณ เมื่อธุรกิจนี้จะผ่านไปได้
Car accident. Wickery Bridge, if I remember correctly.และคุณเป็นอะไรกับครอบครัวเขา
Last spring, I was out in the woods, by old wickery bridge.ฤดูใบไม้ผลิที่แล้วผมออกมาจากในป่าผ่านทางสะพานวิคเคอรี่
That's why we ended up in the car at Wickery bridge.นั่นแหละที่เราไปจบลงที่รถยนต์ คันที่เกิดเหตุบนสะพานวิคเคอรี่
Bring Tyler to me, clearing by Wickery Falls.พาไทเลอร์มาให้ฉัน แถวๆน้ำตกวิคเคอรี่
Ok. Well, then I'm going to drive your blood source off wickery bridge.โอเค ดีล่ะ งั้นฉันก็จะขับรถ ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ
I assume you both heard our medical examiner was murdered the night of the Wickery Bridge fundraiser.ฉันคิดว่าทังสองคนคงได้ยินเรื่องที่ผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ ถูกฆ่าตาย ตอนกลางคืน จากกองทุนสะพานวิคคอรี่ ใช่
Damon's car was at the Wickery Bridge fundraiser.รถขอเดม่อนอยู่ที่นั้นคืนนั้น
Since the night I threatened to drive Elena off the wickery bridge.ตั้งแต่คืนวันที่ฉันขู่ว่าจะพาเอเลน่า ขับตกสะพานวิคเคอร์รี่น่ะ

wicker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓬门筚户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门筚户 / 蓬門篳戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
蓬门荜户[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 蓬门荜户 / 蓬門蓽戶] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home
料斗[liào dǒu, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˇ, 料斗] cattle feeder; hopper (wicker basket)
[bì, ㄅㄧˋ, 筚 / 篳] wicker
箩筐[luó kuāng, ㄌㄨㄛˊ ㄎㄨㄤ, 箩筐 / 籮筐] wickerwork basket

wicker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明け荷;明荷[あけに, akeni] (n) luggage trunk for sumo wrestlers and referees; wicker basket for sumo wrestler's belt, apron, etc.
柳行李[やなぎごうり, yanagigouri] (n) wicker trunk
盛りそば;盛り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce
網代垣[あじろがき, ajirogaki] (n) wicker fence
網代笠[あじろがさ, ajirogasa] (n) conical wicker hat
葛籠[つづら, tsudura] (n) wicker clothes hamper
行李[こうり, kouri] (n) portmanteau; wicker trunk; luggage; baggage
籐椅子;籐いす[とういす, touisu] (n) wicker(work) (cane, rattan) chair
網代[あみしろ, amishiro] (n) wickerwork
魚籠[びく, biku] (n) (wicker) basket used for carrying fish; creel

wicker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะโล่[n.] (kalō) EN: dammared basket ; dammared tray ; wicker basket FR: plateau en osier [m]
เก้าอี้หวาย[n. exp.] (kao-ī wāi) EN: wicker chair ; rattan chair FR: fauteuil en osier [m] ; chaise en rotin [f]
กะทอ[n.] (kathø) EN: small wicker hamper FR:
เครื่องสาน[n. exp.] (khreūang sā) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork ; wicker FR: article en osier [m] ; vannerie [f]
กิ่งไม้[n. exp.] (kingmāi) EN: branch ; twig ; bough ; limb ; wicker FR: branche [f] ; branchette [f]
กระบาย[n.] (krabāi) EN: small wide-mouthed wicker basket ; grain basket FR:
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
หวาย[n.] (wāi) EN: rattan ; wicker FR: rotin [m] ; osier [m]
การจักสาน[n.] (kān jaksān) EN: basketry ; basketwork ; wickerwork FR: vannerie [f]
เครื่องจักสาน[n. exp.] (khreūang ja) EN: basketwork ; basketry ; wickerwork FR: vannerie [f]

wicker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strandkorb {m}roofed wicker beach chair
Stubenwagen {m}bassinet; wicker cot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wicker
Back to top