ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*restrain*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restrain, -restrain-

*restrain* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restrain (vt.) ยับยั้ง See also: เหนี่ยวรั้ง, กีดขวาง Syn. hinder, hold back
restrain (vt.) ควบคุม See also: จำกัด Syn. control, restrict
restrain (vt.) กักขัง See also: กักตัว Syn. imprison
restrain from (phrv.) ละเว้นจาก See also: ระงับจาก, ยับยั้งจาก Syn. prevent from
restrained (adj.) ซึ่งถูกควบคุม See also: ซึ่งถูกจำกัด Syn. controlled, constrained, disciplined
restrainer (n.) ผู้ยับยั้ง See also: ผู้หน่วงเหนี่ยว, ผู้ควบคุม
restraining (adj.) ซึ่งยับยั้ง See also: ซึ่งจำกัด Syn. restrictive, limiting
restraining (adj.) ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้ Syn. grasping
restraint (n.) การหน่วงเหนี่ยว See also: การควบคุม, การหักห้ามใจ, การข่มอารมณ์ Syn. moderation, temperance, self-denial Ops. slackness, laxity
self-restraint (n.) การควบคุมตนเอง See also: การบังคับใจตนเอง, การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง Syn. temperance, self-control, self-discipline
unrestrained (adj.) ซึ่งพรั่งพรูออกมา (อารมณ์, คำพูด, การเขียน) Syn. gushy
unrestrained (adj.) ไม่จำกัด See also: ไม่มีขอบเขต, ไร้ขีดจำกัด, ไร้ขอบเขต Syn. absolute, infinite, limitness, unrestricted
unrestrained (adj.) ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง See also: ไม่ปกปิด, ไม่ปิดบัง Syn. unreserved, earthy
unrestrained (adj.) ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ See also: ซึ่งไม่มีความอดกลั้น Syn. unruly Ops. restrained
English-Thai: HOPE Dictionary
restrain(รีสเทรน') vt. ยับยั้ง,หยุดยั้ง,หักห้าม,อดกลั้น,กลั้น,ดึงบังเหียน,รั้ง,จำกัด,คุม,ควบคุม,ข่มใจ, See also: restrainability n. restrainable adj. restrainedly adv. restrainingly adv., Syn. repress,hinder
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,สิ่งกรอง,สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี,ผู้ยับยั้ง,ผู้อดกลั้น,ผู้ดึงบังเหียน,น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
English-Thai: Nontri Dictionary
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restrain๑. หน่วงเหนี่ยว, กักขัง, ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. จำกัด, ห้ามกระทำการ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
restraintการกัก, การยึดยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restraint of tradeการจำกัดทางการค้า [TU Subject Heading]
Voluntary Export Restraints (VERs) การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ การจำกัดการส่งออกซึ่งสินค้าในประเทศ ผู้ผลิตโดยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ที่ประเทศผู้นำเข้าอาจนำมาใช้ มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงจำกัดการส่งออก (ดู Export Restraint Agreement) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลั้น (v.) restrain See also: suppress, hold back Syn. ยับยั้ง, ระงับ, หักห้าม, อั้น
การข่มใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การข่มใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การหักห้ามใจ
การยั้งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การยับยั้งชั่งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การระงับใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การหักห้ามใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การข่มใจ
การอดใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
ข่มใจ (v.) restrain See also: curb, repress, check, suppress, hold back, control Syn. หักห้ามใจ
ข่มใจ (v.) restrain See also: be cautious, be careful, be guarded, be prudent, be careful Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ
ข่มใจ (v.) restrain oneself See also: bear, control oneself, be patient Syn. ห้ามใจ, ยั้งใจ, สะกดใจ, ระงับใจ
ข่มใจ (v.) restrain oneself See also: suppress/control one´s feeling Syn. ระงับใจ, ยับยั้งใจ Ops. ปล่อยใจ, ตามใจ
ข่มใจ (v.) restrain See also: repress, hinder, hold, constrain, confine Syn. ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น
ควบคุมใจ (v.) restraint one´s mind See also: control one´s mind Syn. บังคับใจ
ความยับยั้งชั่งใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การหักห้ามใจ, การข่มใจ
คุมตัว (v.) restrain See also: detain, take somebody into custody
ตัดอกตัดใจ (v.) restrain one´s desire See also: repress, suppress, make a decision against one´s wish Syn. ตัดใจ
ตัดใจ (v.) restrain one´s passion See also: make a decision against one´s wish, control one´s temper, part with (/give up) something one likes or values, part with a cherished possession Syn. ห้ามใจ
ทำใจ (v.) restraint one´s mind See also: control one´s mind Syn. บังคับใจ, ควบคุมใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthlessไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า
And if he refuses? Do we restrain him and give it by injection?ถ้าเขาปฏิเสธ เราจะจับเขามัดแล้วฉีดยาไหม
There are no restraining harnesses in the cargo area.ในที่เก็บของนั่นไม่มีการควบคุม
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ
The transmitted specs never said anything about any chair or a restraining harness or survival gear.รายละเอียดไม่เคยส่ง พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ใด ๆ หรือเทียมรั้ง
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
Are you incapable of restraining yourself... ... ordoyoutakepride in being an insufferable know-it-all?He is you capably of being kept quiet or is it proud to be the unbearable smart one?
It's a temporary restraining order.มันแค่ชั่วคราว ใบสั่งห้าม คุณมายุ่งเกี่ยว
He barely can restrain itเขาคนเดียวสามารถหยุดมันได้
Sir, lower your voice, or I will restrain you.คุณครับ เบาเสียงหน่อย หรือจะให้ผมกักตัวคุณไว้
Now, i usually don't deny my guests a drink, but... something tells me if i give you water you'll bust out of those restraints before the glass is empty.ธรรมดาฉันไม่เคยปฏิเสธน้ำกะแขก แต่มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่า ถ้าฉันให้น้ำนาย นายจะออกมาจากที่มัดไว้ก่อนที่น้ำจะหมดแก้วซะอีก

*restrain* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, 奔放] bold and unrestrained; untrammeled
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
镣锁[liào suǒ, ㄌㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 镣锁 / 鐐鎖] fetter lock (to restrain horse); handcuff lock
[biē, ㄅㄧㄝ, 憋] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 诘 / 詰] investigate; restrain; scold
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
[gù, ㄍㄨˋ, 锢 / 錮] obstinate disease; restrain; to stop
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 钳 / 鉗] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, 克制] restraint; self-control
[yì, ㄧˋ, 懿] restrain; virtuous
拘检[jū jiǎn, ㄐㄩ ㄐㄧㄢˇ, 拘检 / 拘檢] restrained and cautious
拘牵[jū qiān, ㄐㄩ ㄑㄧㄢ, 拘牵 / 拘牽] restrained; confined
按捺[àn nà, ㄢˋ ㄋㄚˋ, 按捺] restrain; control
[zhěn, ㄓㄣˇ, 眕] restrain anger
[è, ㄜˋ, 轭 / 軛] restrain; yoke
克己[kè jǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 克己 / 剋己] self-restraint; discipline; selflessness
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
羁绊[jī bàn, ㄐㄧ ㄅㄢˋ, 羁绊 / 羈絆] trammels; yoke; fig. restraint on one's movements
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled
[jū, ㄐㄩ, 拘] adhere; capture; restrain
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 拘禁] constraint; take into custody; to restrain
[jī, ㄐㄧ, 羁 / 羈] halter; restrain
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 蕴藉 / 蘊藉] temperate and refined; implicit; restrained
[zǔn, ㄗㄨㄣˇ, 撙] regulate; restrain
[nì, ㄋㄧˋ, 泥] restrained
[zì, ㄗˋ, 恣] throw off restraint
开怀[kāi huái, ㄎㄞ ㄏㄨㄞˊ, 开怀 / 開懷] to one's heart's content; without restraint
猖披[chāng pī, ㄔㄤ ㄆㄧ, 猖披] wild; unrestrained

*restrain* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P)
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
引き止める(P);引止める(io)(P);引き留める[ひきとめる, hikitomeru] (v1,vt) to detain; to check; to restrain; (P)
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P)
抑圧[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P)
抑止[よくし, yokushi] (n,vs) check; checkmate; stave off; control; restraint; inhibit; (P)
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
放りっぱなし[ほうりっぱなし, hourippanashi] (adv) untouched; unrestrained; unscathed
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P)
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something
節制[せっせい, sessei] (n,vs,adj-no) moderation; self-restraint; temperance
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions
繋縛[けいばく, keibaku] (n,vs) constraint; restraint
羈束[きそく, kisoku] (n,vs) fetters; shackles; restraints
羈絆;覊絆[きはん, kihan] (n) fetters; shackles; restraints; bond; connection
羽目を外す[はめをはずす, hamewohazusu] (exp,v5s) to cut loose; to act without restraint
自制心[じせいしん, jiseishin] (n) self-control; self-restraint
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)
自重[じちょう, jichou] (n,vs) (1) self-respect; (2) prudence; not acting rashly; restraining oneself; (3) taking care of oneself; being careful with one's health
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: ระงับอารมณ์ไว้ English: to restrain

*restrain* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนด[v.] (amnot) EN: restrain ; refrain from FR:
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai t) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint FR: se contrôler soi-même
หักห้าม[v.] (hakhām) EN: restrain ; hold back FR: refréner = réfréner
หักห้ามใจ[v. exp.] (hak-hām jai) EN: restrain FR:
หักใจ[v.] (hakjai) EN: restrain one's feelings ; exercise self-control FR: contrôler ses émotions
หักอกหักใจ[v.] (hak-ok-hakj) EN: restrain one's feelings FR:
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
หัวทิ่ม[adv.] (hūa thim) EN: without restraint FR: à fond
หัวทิ่มหัวตำ[X] (hūa thim hū) EN: without restraint FR:
ใจแตก[adj.] (jaitaēk) EN: spoiled ; dissipated ; unrestrained FR:
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer ; mettre au violon ; coffrer (fam.)
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
กามสังวร [n. exp.] (kām sangwøn) EN: sexual restraint FR:
การอดใจ[n.] (kān otjai) EN: restraint FR:
การระงับใจ[n.] (kān ra-ngap) EN: restraint FR:
การยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (kān yapyang) EN: restraint FR:
คำสั่งห้าม[n. exp.] (khamsang hā) EN: injunction ; restraining order FR: injonction [f]
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ควบคุมใจ[v. exp.] (khūapkhum j) EN: restraint ones mind FR:
ควบคุมสติ[v. exp.] (khūapkhum s) EN: compose oneself ; come to one's senses ; control oneself ; restrain oneself FR:
คุมตัว[v. exp.] (khum tūa) EN: detain ; intern ; restrain FR: détenir ; interner
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back FR: retenir ; réprimer
ไม่มีอั้น[adj.] (mai mī an) EN: unlimited ; unrestrained ; limitless FR:
ไม่สำรวม[adj.] (mai samrūam) EN: unrestrained FR:
เงือด[v.] (ngeūat) EN: restrain FR:
เงือดงด[v.] (ngeūatngot) EN: restrain FR:
เงื่อนไขบังคับ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: constraint ; restraint FR:
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
อดใจ[v.] (otjai) EN: restrain oneself ; bear ; control oneself ; be patient FR: se retenir ; refréner
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: speak without restraint ; have a ready tongue ; speak without thinking FR:
ปากเสีย[xp] (pāk sīa) EN: be unrestrained with criticisms and comments : have a big mouth FR:
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter ; ramble ; prattle ; talk endlessly and garrulously FR: bavarder ; babiller ; jaser ; radoter
ผูกมัด[v.] (phūkmat) EN: be bound ; restrain FR: ficeller ; ligoter ; attacher ; lier
ปล่อยตัวปล่อยใจ[v.] (plǿitūaplǿi) EN: be unrestrained ; be self-indulgent FR:
รั้ง[v.] (rang) EN: hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop ; prevent FR: retenir
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer

*restrain* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschränkung {f} (Maßnahme)restrictive measure; restraint
Hemmnis {n}restraint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *restrain*
Back to top