ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restrict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restrict*, -restrict-

restrict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restrict (vt.) จำกัด See also: ตีวง Syn. limit, confine, restrain Ops. free
restrict to (phrv.) จำกัดต่อ Syn. limit to
restricted (adj.) ซึ่งถูกยับยั้ง See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต Syn. limited, confined, restrained
restriction (n.) การยับยั้ง See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต Syn. confinement, contraint, limitation
restrictive (adj.) ซึ่งถูกจำกัด See also: ซึ่งมีขอบเขต Syn. prohibitive, confining, limiting
restrictive weakness (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. inability, handicap
English-Thai: HOPE Dictionary
restrict(รีสทริคทฺ') vt. จำกัด,จำกัดวง,ยับยั้ง,หักห้าม,ควบคุม, Syn. confine,curb,restrain
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited
restriction(รีสทริค'เชิน) n. การจำกัด,การจำกัดวง,การกำหนด,การบังคับ, See also: restrictionist n., Syn. restraint
restrictive(รีสทริค'ทิฟว) adj. จำกัด,จำกัดวง,มีขอบเขต,ถูกกำหนด,คับแคบ,มีลักษณะจำกัด, See also: restrictiveness n., Syn. restricted
English-Thai: Nontri Dictionary
restrict(vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictionข้อจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restrictive covenantข้อตกลงจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Restriction enzymeเอนไซม์ตัดจำเพาะเอนไซม์ตัดจำเพาะเป็นเอนไซม์ตัดดีเอ็นเอในตำแหน่งที่มีลำดับเบสจำเพาะ ทำให้ได้ปลายดีเอ็นเอ 2 แบบ คือ ปลายเหนียว (sticky end) ซึ่งเป็นปลายที่มีสายดีเอ็นเอสายหนึ่งยื่นออกมา และปลายเรียบ (blunt end) ซึ่งเป็นปลายที่ไม่มีการยื่นออกมาของสายดีเอ็นเอ เมื่อตัดดีเอ็นเอ 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ชนิดเดียวกัน ทำให้ดีเอ็นเอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันได้พอดี ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในงานด้านพันธุวิศวกรรม
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำกัด (v.) restrict See also: limit, confine, restrain Syn. จำกัด
ความยืดหยุ่น (n.) unrestriction See also: unlimitedness Syn. การผ่อนปรน Ops. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're in a restricted area, sirคุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We must restrict our impulses to a single gestureเราต้องจำกัด impulse to ของเรา การแสดงอากัปกิริยาเดี่ยว
Just eat all. Don't restrict yourself from eating No.มันเขียนอยู่บนหน้าครูหมดแล้ว
He's a high-value suspect-- make sure you restrict access until I get there.เขาเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญ ให้แน่ใจว่าระบบความปลอดภัยมีพร้อมนะ เมื่อฉันไปถึง
You were the one who said to restrict our scheming to outsiders.จะหยุดคนที่มาขวางเราไว้ ทุกเวลา ทุกตารางนิ้วเลย
We need to restrict his airway.เราจำเป็นต้องจำกัดการหายใจของเขา
Ground me, restrict me-- do whatever you want.เพื่อบางทีหนูอาจจะยืมใช้
Al-Hazen figured out that the key to forming any image-- whether you're talking about an eye or camera obscura-- is a small opening to restrict the light that can enter an otherwise darkened chamber.อัล แฮเสน คิดออกว่ากุญแจ สำคัญที่จะสร้างความภาพใด ๆ ไม่ว่าคุณจะพูดคุย เกี่ยวกับตาหรือกล้อง เป็นช่องเล็ก ๆ ที่จะ จำกัด การแสงที่สามารถป้อน
This local tradition, and the ability to restrict access to Fraunhofer's laboratory, allowed him to maintain control of trade and state secrets.และความสามารถในการ จำกัด การเข้าถึง ไปยังห้องปฏิบัติการของ ฟรอนฮอเฟอ, อนุญาตให้เขารักษาควบคุม
I've decided to restrict investors' withdrawals until further notice.การถอนเงินลงทุนจนกว่าจะมี ประกาศ
Yeah, you restrict him to barracks and KP.ใช่คุณ จำกัด เขาไปค่ายทหาร และเคพี
You restrict my mobility.คุณจำกัดการโยกย้ายของฉัน
Restrict Bond's movements.จำกัดการเคลื่อนไหวของบอนด์

restrict ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
限定[xiàn dìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 限定] restrict to; limit
限于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, 限于 / 限於] restrict at
押平声韵[yā píng shēng yùn, ㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ ㄩㄣˋ, 押平声韵 / 押平聲韻] to restrict to even tone (i.e. final rhyming syllable must be classical first or second tone 平聲|平声)
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
束缚[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, 束缚 / 束縛] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters
[dù, ㄉㄨˋ, 杜] birchleaf pear (tree); to stop; to prevent; to restrict; fabricate; surname Du
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
无限制[wú xiàn zhì, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 无限制 / 無限制] limitless; unrestricted
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 钳 / 鉗] pincers; pliers; tongs; claw (of animal); to grasp with pincers; to pinch; to clamp; to restrain; to restrict; to gag
放宽[fàng kuān, ㄈㄤˋ ㄎㄨㄢ, 放宽 / 放寬] relax restrictions
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 受约束 / 受約束] restricted; constrained
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, 禁区 / 禁區] restricted area; forbidden region
约束[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 约束 / 約束] restrict; limit to
限制酶[xiàn zhì méi, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, 限制酶] restriction enzyme
限制酶图谱[xiàn zhì méi tú pǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 限制酶图谱 / 限制酶圖譜] restriction mapping (in genomics); restriction pattern
收紧[shōu jǐn, ㄕㄡ ㄐㄧㄣˇ, 收紧 / 收緊] tighter restrictions
不受约束[bù shòu yuē shù, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 不受约束 / 不受約束] unrestricted

restrict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
売り惜しむ[うりおしむ, urioshimu] (v5m) to hold back on or restrict sales of; to be reluctant to sell
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P)
ネガディブリスト[, negadeiburisuto] (n) import restriction list (wasei
リンクフリー[, rinkufuri-] (n) used on the web to indicate that people may link to that page or site without restriction (wasei
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
制統[せいとう, seitou] (n,vs) restricting and controlling
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised)
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade
精進料理[しょうじんりょうり, shoujinryouri] (n,adj-no) vegetarian cuisine originally derived from the dietry restrictions of Buddhist monks
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P)
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P)
限定的[げんていてき, genteiteki] (adj-na) limiting; restrictive
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile
食事制限;食餌制限[しょくじせいげん, shokujiseigen] (n) dietary restriction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction

restrict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
หวงห้าม[v.] (hūang-hām) EN: forbid ; restrict ; prohibit FR:
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain ; contain ; clamp down on FR: limiter ; restreindre ; contenir ; aborner (vx)
กักกัน[v.] (kakkan) EN: confine ; restrict ; detain FR: interner ; détenir ; mettre en quarantaine
กำกัด[v.] (kamkat) EN: restrict FR:
ขีดขั้น[v.] (khītkhan) EN: limit ; restrict ; confine FR:
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: restrict ; limit ; confine ; cope FR: limiter ; maîtriser ; faire face à
ปิดกั้น[v.] (pitkan) EN: restrict ; bar ; inhibit ; obstruct ; block FR: bloquer
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jam) EN: unlimited ; unrestricted FR: sans limite
โดยไม่มีข้อจำกัด[adv.] (dōi mai mī ) EN: without restriction FR:
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; finite ; Ltd FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction FR: limitation [f] ; restriction [f]
การจำกัดการนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān jamkat ) EN: import restrictions FR:
การกำกัด[n.] (kān kamkat) EN: restriction FR:
การกำกัดของการส่ง[n. exp.] (kān kamkat ) EN: restriction mapping FR:
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[n. exp.] (kān sen sal) EN: restrictive endorsement FR:
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
เขตหวงห้าม[n. exp.] (khēt hūang-) EN: restricted area FR: zone réservée [f]
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]
ของต้องกำกัด[n. exp.] (khøng tǿng ) EN: restricted goods FR:
ความจำกัด[n.] (khwām jamka) EN: limitation ; restriction ; circumscription FR: limitation [f] ; restriction [f]
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted ; broad FR: illimité ; indéfini ; sans limite
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso FR: condition [f] ; exigence [f]
เงื่อนปม[n.] (ngeūoen-pom) EN: condition ; agreement ; restriction ; term FR:
พื้นที่หวงห้าม[n. exp.] (pheūnthī hū) EN: restricted area FR:
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Restricted Purple Sapphire FR:
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว [n. exp.] (phīseūa nin) EN: Restricted Demon FR:
ตั้งข้อจำกัด[v. exp.] (tang khøjam) EN: impose restrictions ; impose condition FR:
ถูกจำกัด[adj.] (thūk jamkat) EN: limited ; restricted FR: limité
วิชาบังคับเลือก[n.] (wichābangkh) EN: restricted elective ; required elective FR:

restrict ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anbaubeschränkung {f}acreage restriction
Drosselrückschlagventil {n} [techn.]one-way-restrictor
Produktionsbeschränkung {f}output restriction
Reduzierstück {n}restricted fitting
Beschränkung {f} (Maßnahme)restrictive measure; restraint
einschränkend; restriktiv {adj} | nicht einschränkend; nicht restriktivrestrictive | nonrestrictive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restrict
Back to top