ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curb*, -curb-

curb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curb (n.) ขอบทางเดิน Syn. edge, ledge
curb (vt.) ควบคุม See also: จำกัดขอบเขต, ระงับ Syn. restrain, control
curb (vt.) ทำขอบทางเดิน
curb (n.) สิ่งควบคุม
curbside (adj.) ที่ขอบทางเดินเท้า
curbstone (n.) หินกรวดที่โรยเป็นแถว (สำหรับทำทางเดินเท้า)
English-Thai: HOPE Dictionary
curb(เคิร์บ) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบ่อ,ริม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งควบคุม vt. รั้งม้า,เหนี่ยวรั้ง,ควบคุม,ระงับ,กั้นขอบ,สร้างคันดิน., Syn. check
curbing(เคิร์บ'บิง) n. วัตถุที่สร้างเป็นขอบ,ขอบริม
English-Thai: Nontri Dictionary
curb(n) บังเหียน,เครื่องควบคุม,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ขอบถนน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
curb idleเดินเบาขณะเครื่องร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curbside Recycling การแยกขยะตามขอบถนน การเก็บขยะที่แยกแยะไว้ เพื่อการนำกลับมาใช้โดยติดตั้งถังแยกได้ที่ขอบถนน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตำลึง (n.) Coccinia grandis (Cucurbitaceae) See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla) Syn. ผักตำลึง
ตำลึง (n.) Coccinia grandis (Cucurbitaceae) See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla) Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง
ผักตำลึง (n.) Coccinia grandis (Cucurbitaceae) See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla) Syn. ต้นตำลึง
แฟง (n.) cucurbita pepo See also: vegetable marrow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will attempt to curb my oratory and make my questions brief.{\cHFFFFFF}ฉันจะพยายามที่จะลดการปราศรัยของฉัน และทำให้ฉันคำถามสั้น ๆ
It's for about ten seconds: From when I pull up to the curb and when I get to your door.ชั้นชอบ1 0 นาทีให้หลังจากส่งนายถึงประตูบ้าน
I'd feel better sitting outside your apartment on the curb than any other place I can think of or imagine.ขอให้ได้นั่งข้างถนน หน้าแฟลตคุณก็มีความสุข... ...มากกว่านั่งที่อื่น
Put it on the curb right now!ฉันสั่งให้งับขอบฟุตบาทเดี๋ยวนี้!
Better than stacked up on a curb like garbage, right?หรือนายจะให้เอาไปกองไว้ตรงฟุตบาทล่ะ
I'll have to ask you to wait on the curb with the rest of the trash.คงต้องขอให้นายออกไปรอ ข้างนอกกับถังขยะ
WOMAN ON PA: The white curb is for immediate loading and unloading of passengers only.ฮิโระ เรากลับมาที่ลาสเวกัส
To be ready for change, we steady our hearts, curb our fears, muster our forces, and look for signs in the stars.เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง/Nเราทำจิตใจให้มั่นคง ขจัดความกลัว รวบรวมพลังกล้า และมองหาสัญญาณในหมู่ดาว
You better curb that disrespect.นายรู้จักหัดระงับอารมณ์พูดหยาบคายจะดีกว่า
It's good because if another car wants to park between us and the curb he can get right in here.ก็ถ้ารถคันอื่นจะเข้ามาจอดระหว่างเรากับทางเท้า เขาจะได้มาจอดตรงนี้ไง
You're close enough to the curb now. We're right on it.คุณจอดใกล้ทางเท้าไปแล้วนะ เราอยู่บนทางเท้าเลยแหละ
Then we sit on this one curb right outside, and I'll count all the blue cars and he counts all the red ones, and whoever gets the most wins.เรานั่งขอบรั้วถนนด้วยกัน ผมนั่งนับรถสีฟ้า ส่วนพ่อนับรถสีแดง ใครได้มากกว่าชนะ

curb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路边[lù biān, ㄌㄨˋ ㄅㄧㄢ, 路边 / 路邊] curb; roadside; wayside
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash

curb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブマーケット[, ka-buma-ketto] (n) curb market
井戸側[いどがわ, idogawa] (n) well curb
井桁[いげた, igeta] (n) well lining; well curb
ファイバツーザカーブ[, faibatsu-zaka-bu] (n) {comp} fiber to the curb; FTTC
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.)
[せい, sei] (n) (1) (obsc) (See 井桁) well curb; (2) (See 二十八宿) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions)
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae)
瓜科[うりか, urika] (n) Cucurbitaceae; gourd family
瓜羽虫;瓜金花虫[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis)
瓜蝿;瓜蠅[うりばえ;ウリバエ, uribae ; uribae] (n) (uk) (obsc) (See 瓜羽虫) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis)
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima)
青空駐車[あおぞらちゅうしゃ, aozorachuusha] (n) parking on the street; curbside (kerbside) parking

curb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รั้ง[v.] (rang) EN: hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop ; prevent FR: retenir
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
สะกด[v.] (sakot) EN: suppress ; restrain ; control ; curb ; overcome FR: retenir ; réfréner ; refréner ; contrôler ; déjouer
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb FR: retenir ; arrêter
ยั้งใจ[v.] (yangjai) EN: restrain ; control ; curb ; hold back ; check FR:
แฟง[n.] (faēng) EN: Cucurbita pepo FR: Cucurbita pepo
ฟัก[n.] (fak) EN: gourd ; squash FR: gourde [f] ; cucurbitacée [f]
แตง[n.] (taēng) EN: melon ; cucurbit FR: cucurbitacée [f] ; péponide [f]

curb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohlgebiss {n}curb bit
Straßenrand {m}curbside [Am.]; kerbside [Br.]
Bordsteinanscheuerung {f}curbstone chafing [Am.]
Lohnbeschränkungen {pl}wage curbs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curb
Back to top