ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detain*, -detain-

detain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detain (vt.) กักขัง See also: หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, เหนี่ยวรั้ง Syn. retain, hold, confine Ops. discard, lose
detainee (n.) ผู้ถูกกักขัง See also: ผู้ถูกคุมขัง, นักโทษ Syn. prisoner
English-Thai: HOPE Dictionary
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา
English-Thai: Nontri Dictionary
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detainer๑. ผู้กักขัง, ผู้หน่วงเหนี่ยว (บุคคล) (ก. อาญา)๒. ผู้ยึดหน่วงทรัพย์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กักกัน (v.) detain See also: confine
กักขัง (v.) detain See also: hold in custody, detain under custody, confine, imprison, incarcerate Syn. ขัง Ops. ปล่อย
กักคุม (v.) detain See also: take somebody into custody, hold in custody Syn. กัน, ห้าม Ops. ปล่อย
กักตัว (v.) detain See also: take(somebody) into custody
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course I will not detain you, but let me go, or let the servant go and fetch Mr and Mrs Gardiner.ได้เลยครับผมจะไม่เหนี่ยวรั้งคุณไว้ตอนนี้ ให้ผมไปหรือให้คนรับใช้ไปตามหาคุณและคุณนายการ์ดิเนอร์ก็ได้
But I'm afraid I'm gonna have to detain you and your valet until further notice.ผมต้องกักตัวคุณกับคนรับใช้ไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
If they refuse, detain them and get warrants.จับขังแล้วออกหมายเลย.
Under the patriot act,we can detain you as long as we need to.โอเค ฉันกำลังพยายามหา ตำแหน่งของสัญญาณโทรศัพท์
He can arrest you and detain you for months while he builds a case.เขาสามารถจับและขังคุณ เป็นเดือนเดือนระหว่างเขาสืบคดีนี้
Going to detain a blighter for enjoying his whiskey?กินไม่ได้แล้วให้ขายทำไม ?
Are you aware I have the right to detain you for the next 48 hours without cause?รู้หรือเปล่าว่า ผมมีสิทธิ์ขังคุณ48 ชม. โดยไม่ต้องตั้งข้อหา ?
And I don't have the jurisdiction to detain the colonel for crimes he may or may not have committed on another continent.และผมไม่มีอำนาจสั่งขังผู้พัน ด้วยอาชญากรรมต่างทวีปที่เขาก่อหรือไม่นั้นได้
State Attorney dismissed the case, but we can detain for up to 30 days, in the hopes that the case gets reinstated.อัยการสหรัฐอเมริกายกเลิกคดีนี้ แต่เราสามารถกักสูงสุด 30 วัน หวังว่านั่น
We were paid to detain you, send you back to the States.พวกเราถูกจ้างให้จับตัวพวกนาย ส่งตัวพวกนายกลับไปที่รัฐ
I also know we can't prove what she already did, and you can't detain people on suspicion of crimes yet to be committed.ฉันยังรู้อีกว่าเราพิสูจน์อะไรไม่ได้ต่อสิ่งที่เธอทำ และคุณจะควบคุมตัวผู้คนในข้อหาก่ออาชญากรรมไม่ได้
Get back in your car or I will detain you.จะกลับเข้าไปในรถหรือจะให้ฉันกักตัวคุณไว้

detain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yā, ㄧㄚ, 押] mortgage; to pawn; to detain in custody
拘留[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ, 拘留] to detain (a prisoner); to keep sb in custody
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, 受阻] blocked; obstructed; detained
扣押[kòu yā, ㄎㄡˋ ㄧㄚ, 扣押] to detain; to keep in custody
扣留[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 扣留] detain; hold in custody
[chì, ㄔˋ, 傺] detain; hinder

detain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き止める(P);引止める(io)(P);引き留める[ひきとめる, hikitomeru] (v1,vt) to detain; to check; to restrain; (P)
手間を取る[てまをとる, temawotoru] (exp,v5r) to be detained; to take time
抑留[よくりゅう, yokuryuu] (n,vs) internment; detainment; detention; (P)
抑留者[よくりゅうしゃ, yokuryuusha] (n) detainee
括る[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首を括る) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高を括る) to estimate; to expect; (5) (See 括り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P)
捕まる(P);掴まる(P);捉まる;摑まる(oK)[つかまる, tsukamaru] (v5r,vi) (1) (usu. 捕まる) to be caught; to be arrested; (2) (uk) (usu. 掴まる) to hold on to; to grasp; (3) (uk) to find (e.g. proof); to get (e.g. a taxi); (4) (uk) to be detained by; (P)
留め置く;留置く[とめおく, tomeoku] (v5k,vt) to detain; to keep; to lock up; to retain; to leave (letter) till called for
留置[りゅうち, ryuuchi] (n,vs) detainment; imprisonment; poundage; (P)

detain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
จับได้[v. exp.] (jap dāi) EN: arrest ; apprehend ; detain ; net FR: arrêter ; appréhender
กัก[v.] (kak) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain ; quarantine FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักกัน[v.] (kakkan) EN: confine ; restrict ; detain FR: interner ; détenir ; mettre en quarantaine
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
กักคุม[v.] (kakkhum) EN: detain FR:
กักตัว[v.] (kaktūa) EN: detain FR: détenir
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir
คุมตัว[v. exp.] (khum tūa) EN: detain ; intern ; restrain FR: détenir ; interner
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: hold back ; hold s.o. back ; detain FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
ควบคุมตัว[v. exp.] (khūapkhum t) EN: take someone into custody ; arrest ; be detained FR:
ผู้ถูกกักขัง[n. exp.] (phū thūk ka) EN: detainee ; prisoner FR:
ผู้ต้องขัง[n.] (phūtǿngkhan) EN: detainee ; person in confinement FR: détenu [m]

detain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haft {f}detainment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detain
Back to top