ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-restrain-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restrain, *restrain*,

-restrain- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthlessไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า
And if he refuses? Do we restrain him and give it by injection?ถ้าเขาปฏิเสธ เราจะจับเขามัดแล้วฉีดยาไหม
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้
He barely can restrain itเขาคนเดียวสามารถหยุดมันได้
Sir, lower your voice, or I will restrain you.คุณครับ เบาเสียงหน่อย หรือจะให้ผมกักตัวคุณไว้
Get something to restrain this monster.หาอะำำำไรมามัดไอ้ปีศาจนี่ไว้
It takes three men to restrain him and bring him back to our own.ไม่มีลำนำใดขับขาน ทวยเทพช่างโหดร้าย ที่มอบร่างเช่นนี้ให้ สหายอีฟิอาลทีส
It's reasonable to restrain her with a 24 hour surveillance.มันเป็นการเหมาะสมที่จะหยุดเธอให้ได้ใน 24 ชั่วโมงนี้
Then we'll catch her, and restrain her again until she tells us about the First Kira.งั้นเราไปจับเธอ และกักตัวเธอไว้ จนกว่าเธอจะยอมบอกเกี่ยวกับคิระที่1
It took four people to restrain you.ต้องใช้คนถึง 4 คนเพื่อหยุดคุณ
Because you were conscious enough to order the handcuffs that you used to restrain Steve Howell.เพราะคุณมีสติพอที่จะสั่งกุญแจมือมาจับโฮเวลล์ไว้
My God, make it stop! Kill me! Nurse, help me restrain him!พระเจ้า ทำให้มันเงียบซะ ฆ่าผมที ช่วยจับเขาไว้หน่อย

-restrain- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
镣锁[liào suǒ, ㄌㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, 镣锁 / 鐐鎖] fetter lock (to restrain horse); handcuff lock
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
[zhěn, ㄓㄣˇ, 眕] restrain anger

-restrain- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)

-restrain- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนด[v.] (amnot) EN: restrain ; refrain from FR:
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
หักห้าม[v.] (hakhām) EN: restrain ; hold back FR: refréner = réfréner
หักห้ามใจ[v. exp.] (hak-hām jai) EN: restrain FR:
หักใจ[v.] (hakjai) EN: restrain one's feelings ; exercise self-control FR: contrôler ses émotions
หักอกหักใจ[v.] (hak-ok-hakj) EN: restrain one's feelings FR:
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
จำคุก[v.] (jamkhuk) EN: imprison ; jail ; restrain ; incarcerate ; put in prison FR: emprisonner ; incarcérer ; écrouer ; mettre au violon ; coffrer (fam.)
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ควบคุมสติ[v. exp.] (khūapkhum s) EN: compose oneself ; come to one's senses ; control oneself ; restrain oneself FR:
คุมตัว[v. exp.] (khum tūa) EN: detain ; intern ; restrain FR: détenir ; interner
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back FR: retenir ; réprimer
เงือด[v.] (ngeūat) EN: restrain FR:
เงือดงด[v.] (ngeūatngot) EN: restrain FR:
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet FR: s'abstenir ; se priver
อดใจ[v.] (otjai) EN: restrain oneself ; bear ; control oneself ; be patient FR: se retenir ; refréner
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
ผูกมัด[v.] (phūkmat) EN: be bound ; restrain FR: ficeller ; ligoter ; attacher ; lier
รั้ง[v.] (rang) EN: hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop ; prevent FR: retenir
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
ระงับอารมณ์[v. exp.] (ra-ngap āro) EN: restrain FR:
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
สะกด[v.] (sakot) EN: suppress ; restrain ; control ; curb ; overcome FR: retenir ; réfréner ; refréner ; contrôler ; déjouer
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
ตัดอกตัดใจ[v.] (tatoktatjai) EN: restrain one' s desire FR:
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb FR: retenir ; arrêter
ยั้งใจ[v.] (yangjai) EN: restrain ; control ; curb ; hold back ; check FR:
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir
ยม[v.] (yom) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome FR:
ยุด[v.] (yut) EN: hold back ; restrain ; pull FR:
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -restrain-
Back to top