ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disciplined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disciplined*, -disciplined-

disciplined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disciplined (adj.) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด Syn. controlled
disciplined (adj.) ซึ่งถูกควบคุม See also: ซึ่งถูกจำกัด Syn. controlled, constrained

disciplined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
散漫[sǎn màn, ㄙㄢˇ ㄇㄢˋ, 散漫] undisciplined; unorganized

disciplined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod

disciplined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีวินัย[adj.] (mī winai) EN: disciplined ; orderly FR: discipliné
ศีลาจารวัตร[n.] (sīlājārawat) EN: disciplined deportment FR:
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
วินัยหย่อนยาน[n. exp.] (winai yǿnyā) EN: lax discipline ; undisciplined way FR:

disciplined ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haufen {m} | ein undisziplinierter Haufenmob | an undisciplined mob
undiszipliniert {adj} | undisziplinierter | am undiszipliniertestenundisciplined | more undisciplined | most undisciplined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disciplined
Back to top