ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hinder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hinder*, -hinder-

hinder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hinder (vi.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder (vt.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค Syn. block, impede, obstruct Ops. advance, promote
hinder from (phrv.) ยับยั้ง See also: ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน Syn. prevent from
English-Thai: HOPE Dictionary
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost
English-Thai: Nontri Dictionary
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กีดกั้น (v.) hinder See also: impede, block, bar, encumber, trammel Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง
กีดหน้าขวางตา (v.) hinder See also: annoy by obstructing, encumber, trammel Syn. ขวาง, ขัดขวาง
ขวางกั้น (v.) hinder See also: impede, block, bar, encumber, trammel Syn. กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one could hinder me.ไม่มีใครต้านแรงฉันได้
They can't stay too close or it will hinder growthโดยช่วยพวกเราอยู่ห่าง ๆ และคอยดูพวกเราเจริญเติบโต
No, there will be more than just hinder require.ไม่, เป้าหมายของเรามากกว่าให้มันแตก
I don't know if I should say this, but the damage we've sustained could hinder our using them for further battles.ตามความเห็นของผม ความเสียหายที่เราได้รับ\ จะส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติการครั้งหน้าลดลงแน่นอน
They hinder your purpose.มันเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเจา
Why would you hinder us and steal the compass?ทำไมเจ้าขัดขวางเราและขโมยเข็มทิศไป
"There is no chance, no destiny, no fate that can hinder the firm resolve of a determined soul.""ไม่มีโอกาส โชคชะตา พรหมลิขิตใด ที่สามารถขัดขวางการตัดสินใจ จากจิตวิญญานที่ตั้งใจแน่วแน่
You're right. I mean, why should I let the fact that my boyfriend is seeing the ghost of his dead girlfriend hinder this experience?เธอพูดถูก ฉันหมายถึง ทำไมฉันถึงปล่อยให้แฟนของฉัน
If it's just a concealment then it wouldn't hinder our business, right?ถ้ามันเป็นแค่การบังหน้า ก็จะไม่ขัดขวางธุรกิจของเราใช่มั้ย?
Far be it from me to hinder true love, but Lord Baelish's absence would present certain problems.ข้ามิได้จะกีดขวางรักแท้นะ แต่ถ้าลอร์ดเบลิชไม่อยู่ เราอาจจะมีปัญหา
You're giving false testimony in order to hinder our investigation.นายกำลังให้ความเท็จเพื่อปัดเราให้เป๋ใช่มั้ยล่ะ
Yes. But each could either help her or hinder her.ใช่ เพียงแค่จะดี หรือร้ายแค่นั้น

hinder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, 拦 / 攔] cut off; hinder
[chì, ㄔˋ, 傺] detain; hinder
[fáng, ㄈㄤˊ, 妨] hinder; harm
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, 妨碍 / 妨礙] hinder; obstruct
[dǎng, ㄉㄤˇ, 攩] hinder; resist
[chè, ㄔㄜˋ, 掣] pull; obstruct; hinder; draw
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ˊ ㄗㄨˇ, 通行无阻 / 通行無阻] unobstructed passage; to go through unhindered

hinder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
成長を阻む[せいちょうをはばむ, seichouwohabamu] (exp,v5m) to hinder the growth of (e.g. plants, someone); to hamper the growth of
シンデレラ[, shinderera] (n) Cinderella; (P)
シンデレラコンプレックス[, shindererakonpurekkusu] (n) Cinderella complex
シンデレラボーイ[, shindererabo-i] (n) Cinderella boy
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P)
差し支える(P);差支える[さしつかえる, sashitsukaeru] (v1,vi) to interfere; to hinder; to become impeded; (P)
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r,vi) to hinder; to adversely affect
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on
阻む(P);沮む[はばむ, habamu] (v5m) to keep someone from doing; to stop; to prevent; to check; to hinder; to obstruct; to oppose; to thwart; (P)
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident
障る[さわる, sawaru] (v5r,vi) to hinder; to interfere with; to affect; to do one harm; to be harmful to; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障る[さわる, sawaru] Thai: ขวาง English: hinder

hinder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way ; be in the way FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer ; obstruer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางกั้น[v.] (khwāngkan) EN: hinder FR:
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhw) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way FR:
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; deter ; keep FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ถ่วง[v.] (thūang) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:
ไม่ถูกขัดขวาง[adj.] (mai thūk kh) EN: unhindered FR:
ถูกขัดขวาง[adj.] (thūk khatkh) EN: hindered FR:

hinder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n} | Hindernisse
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten
Behinderung {f}; Körperbehinderung
behindernd; hinderlich {adj} | hinderlicher | am hinderlichstenhindering | more hindering | most hindering
Schinderei {f} | Schindereien
Zaun {m}; Hindernis
Widersetzlichkeit {f}; Behinderung
Oxer {m} (Hindernis beim Springreiten) [sport]ox-fence
Verhinderung {f} | Verhinderungen
zurückgeblieben {adj} | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded
Verkehrshindernis {n} | Verkehrshindernisse
Sehschaden {m}; Sehbehinderung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hinder
Back to top