ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grasping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grasping*, -grasping-

grasping ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grasping (adj.) โลภ See also: ซึ่งละโมบ, งก Syn. avaricious, greedy
graspingly (adv.) โลภ See also: ละโมบ
English-Thai: HOPE Dictionary
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graspingจับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกำ (n.) grasping See also: holding Ops. การแบ
ทะยานอยาก (v.) be grasping See also: be greedy Syn. ทะเยอทะยาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, just don't sit there looking stupid, grasping your hands in pain.อย่านั่งทำบื้อสิเว้ย ทำเป็นถูมือที่เจ็บอยู่ได้
I'm having trouble grasping this one.เกือบซวยเพราะจับไอนี่ไว้ไหมล่ะ
Not grasping handsมีแต่คนที่ไม่ดีทั้งนั้น
My sister grasping your hands on the ShuihaoMy sister grasping your hands on the Shuihao
Or you're grasping at straws to avoid admitting you can't do this on your own.ก็ได้ งั้นอะไร ที่อธิบายไข้ล่ะ และอะไรที่ยืนยันการที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ?
Well, I'm telling you, we're grasping at straws here.ไม่ ฉันเกรงว่าจะไม่อยู่ ทำไม ผมขอโทษ เอ่อ แฮงค์ ซาลส์เดอร์
We're grasping at straws at this point.เรากำลังเผชิญกับอะไร ที่ดูไร้ค่าในจุดนี้
Right now, we're just grasping at straws in the dark...เพราะตอนนี้เราแทบจะไม่มีเบาะแสอะไรเลย
Each grasping for meaning in a worldมีความชั่วร้ายต่างๆเกิดขึ้นในโลก
Was you grasping at anything you can to push me away.เขาเห็นทุกๆอย่าง เธอผลักไสฉันออกไปได้
You're grasping at straws here.คุณกำลังเบี่ยงเบนประเด็นแล้ว
I got a robot hand grasping a man's penis out here.ฉันมีคนไข้ถูกแขนหุ่นยนต์ กระชากกระจู๋ อยู่ตรงนี้

grasping ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贪官[tān guān, ㄊㄢ ㄍㄨㄢ, 贪官 / 貪官] a grasping official; a greedy mandarin

grasping ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体育座り[たいいくずわり;たいいくすわり, taiikuzuwari ; taiikusuwari] (n) sitting on the floor grasping one's knees (as in a gym class)
動向把握[どうこうはあく, doukouhaaku] (n) grasping the trend; firmly understanding how the situation is developing; getting a good sense of how things are changing
我利我利亡者[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person
手づかみ;手掴み;手捉み[てづかみ, tedukami] (n) grasping (with one's bare hands); holding; grabbing; seizing; catching
把捉[はそく, hasoku] (n,vs) grasping (a meaning)
握り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette)
現状把握[げんじょうはあく, genjouhaaku] (n) grasping the present situation; having an accurate grasp of the situation
要点把握[ようてんはあく, youtenhaaku] (n) grasping the (main) point; seizing the essence (of a matter)
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious
収覧;収攬[しゅうらん, shuuran] (n,vs) grasping; winning over
掌握[しょうあく, shouaku] (n,vs) grasping; seizing; holding; (P)

grasping ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ได้[adj.] (ao tāe dāi) EN: greedy ; grasping FR:
กระเสือกกระสน[adj.] (kraseūakras) EN: struggling ; grasping ; striving FR:
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious ; grasping ; acquisitive FR: avide ; goulu ; intéressé
ทะยานอยาก[v.] (thayānyāk) EN: be grasping FR:
ทะยานอยาก[adj.] (thayānyāk) EN: craving (for) ; grasping FR:
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: attachment ; clinging ; grasping FR:

grasping ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
habgierig {adv}graspingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grasping
Back to top