ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absolute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absolute*, -absolute-

absolute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absolute (n.) กฎซึ่งเป็นจริงเสมอ
absolute (adj.) เต็มที่ (ใช้ในการเน้น) See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด Syn. perfect, complete, total
absolute (adj.) แท้จริง See also: แน่นอน
absolute (adj.) ไม่เจือปน See also: เพียวๆ
absolute (adj.) ไม่มีขอบเขต See also: ไม่จำกัด Syn. unlimited Ops. limited
absolute majority (n.) เสียงข้างมาก See also: เสียงส่วนมาก, ส่วนรวม, ฝ่ายข้างมาก
absolute monarchy (n.) ระบบเผด็จการทางการเมือง Syn. dictatorship
absolute monarchy (n.) อัตตาธิปไตย Syn. autocracy
absolute ruler (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot
absolute ruler (n.) ผู้ปกครองที่เผด็จการ Syn. despot, dictator
absolutely (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely (adv.) อย่างไม่มีเงื่อนไข See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด Syn. unquestionably, certainly
absolutely not (adv.) ไม่ด้วยประการใดเลย See also: มิใช่ใดๆเลย Syn. by no means, not by any means, not in any way, not at all
absolutely not (adv.) ไม่ See also: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้ Ops. yes
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute idealismปรัชญาที่เกี่ยวกับ absolute idea -absolute idealist n.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
absolute scaleเกณฑ์องศาอุณหภูมิที่มีศูนย์เท่ากับ absolute zero
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absoluteล้วน ๆ, สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute idealismจิตนิยมสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute monarchyสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute valueค่าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absoluteแบบสมบูรณ์, สัมบูรณ์ [การแพทย์]
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูรณ์
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์, อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาวิชาอุณหพลศาสตร์มีหน่วยเป็น เคลวิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์, ศูนย์สัมบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยมทัณฑ์ (n.) the stick of absolute power of the god of the world of the dead See also: sceptre of the god of Death
สัมบูรณ์ (adj.) absolute See also: complete
สิทธิ์ขาด (adj.) absolute See also: complete Syn. เด็ดขาด
เพดานบิน (n.) absolute ceiling
ความชื้นสัมบูรณ์ (n.) absolute humidity
ระบอบราชาธิปไตย (n.) absolute monarchy Ops. ระบอบประชาธิปไตย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (n.) absolute monarchy Syn. ระบอบราชาธิปไตย Ops. ระบอบประชาธิปไตย
ราชาธิปไตย (n.) absolute monarchy
สมบูรณาญาสิทธิราช (n.) absolute monarchy Syn. ราชาธิปไตย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (n.) absolute monarchy
อาชญาสิทธิ์ (n.) absolute power Syn. อาญาสิทธิ์
อาญาสิทธิ์ (n.) absolute power Syn. อาชญาสิทธิ์
ค่าสัมบูรณ์ (n.) absolute value
ศูนย์สัมบูรณ์ (n.) absolute zero See also: lowest temperature
ทั้งหมด (pron.) absolutely See also: all, total, completely Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, หมดด้วยกัน Ops. บางส่วน
ทีเดียว (adv.) absolutely
ยังไงๆ (adv.) absolutely
ลอยลำ (adv.) absolutely See also: overwhelmingly Syn. ขาดลอย
สิ้นเชิง (adv.) absolutely See also: completely, unconditionally Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
หมดด้วยกัน (pron.) absolutely See also: all, total, completely Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น Ops. บางส่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
I think it's absolutely perfectฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบโดยแท้จริง
It is absolutely fabulousมันเหลือเชื่อโดยแท้
She absolutely hated itเธอเกลียดมันอย่างที่สุด
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
You have absolutely no right to do that!เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the future, each man will serve the state with absolute obedience.ในอนาคตทุกคนจะโหยหา รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาด
But before you go on, have I America's absolute commitment... to stand behind us in the event of trouble?{\cHFFFFFF}But before you go on, {\cHFFFFFF}have I America's absolute commitment... {\cHFFFFFF}to stand behind us in the event of trouble?
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่
Our absolute control of it is a control on the pulse of India.การควบคุมโดยสมบูรณ์ เป็นการคุมหัวใจของอินเดีย
Ryu told me about it once. He said that Akira is absolute energy.ริวบอกฉันเกี่ยวกับมันครั้งหนึ่ง เขาพูดว่าอากิระเป็นพลังงานสมบูรณ์
This is an absolute shock in the making. Yesterday, they were falling down at the start. - Yes!ช็อคมากเลยครับ เมื่อวานพวกเขาสตาร์ทไม่ดีมาก
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า...
If you could feel for one minute the sense of absolute joy and connection... that carrying your baby brings, you would understand.ถ้านายได้รู้สึกถึงห่วงที่มีต่อกันสักนาทีนึง ว่าการมีเด็กมันเป็นอย่างไร นายก็คงจะเข้าใจ
You are an absolute disgrace!คุณมันน่าอับอายจริงๆ!
My brother never exaggerates. He always tells the absolute truth.พี่ชายฉันไม่เคยพูดเกินความจริงเลย เขามักจะพูดแต่ความจริงทั้งสิ้น
I mean, I haven't got time to tell you, much less talk to that raving looney in there. An absolute lunatic, he is.บอกได้แต่เพียงว่ามันวิกลจริต จิตวิตถาร
You absolute horror of a human being.คุณเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายที่สุด

absolute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, 必不可少组成 / 必不可少組成] absolute necessity; sine qua non
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 绝大多数 / 絕大多數] absolute majority; overwhelming majority
绝对湿度[jué duì shī dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 绝对湿度 / 絕對濕度] absolute humidity
绝对观念[jué duì guān niàn, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 绝对观念 / 絕對觀念] absolute idea (in Hegel's philosophy)
绝对温度[jué duì wēn dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 绝对温度 / 絕對溫度] absolute temperature
绝对高度[jué duì gāo dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄉㄨˋ, 绝对高度 / 絕對高度] absolute temperature
绝对值[jué duì zhí, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˊ, 绝对值 / 絕對值] absolute value
绝对零度[jué duì líng dù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, 绝对零度 / 絕對零度] absolute zero
如来[rú lái, ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 如来 / 如來] tathagata (Buddha's name for himself, having many layers of meaning - Sanskrit: thus gone, having been Brahman, gone to the absolute etc)
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 热力学温标 / 熱力學溫標] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero)
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, 绝品 / 絕品] peerless artwork; absolute gem
精诚[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, 精诚 / 精誠] sincerity; absolute good faith
人不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 人不知鬼不觉 / 人不知鬼不覺] in absolute secrecy
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, 太初] the absolute beginning
太极[tài jí, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ, 太极 / 太極] the Absolute or Supreme ultimate, the source of all things according to some interpretations of Chinese mythology
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
热力学温度[rè lì xué wēn dù, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 热力学温度 / 熱力學溫度] thermodynamic temperature (temperature above absolute zero)
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
悄然无声[qiǎo rán wú shēng, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄕㄥ, 悄然无声 / 悄然無聲] absolutely quiet
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, 断然 / 斷然] absolutely; certainly
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
绝对[jué duì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, 绝对 / 絕對] absolute; unconditional
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 肆无忌惮 / 肆無忌憚] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple
荒谬绝伦[huāng miù jué lún, ㄏㄨㄤ ㄇㄧㄡˋ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄨㄣˊ, 荒谬绝伦 / 荒謬絕倫] absolutely ridiculous (成语 saw); preposterous; the height of folly
万万[wàn wàn, ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, 万万 / 萬萬] absolutely; wholly
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, 根本] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all
端赖[duān lài, ㄉㄨㄢ ㄌㄞˋ, 端赖 / 端賴] to depend ultimately on (Taiwan usage); absolutely reliant on
坚如磐石[jiān rú pán shí, ㄐㄧㄢ ㄖㄨˊ ㄆㄢˊ ㄕˊ, 坚如磐石 / 堅如磐石] solid as a boulder (成语 saw); absolutely secure; rock-firm and unyielding
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, 不共戴天] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
万无一失[wàn wú yī shī, ㄨㄢˋ ˊ ㄧ ㄕ, 万无一失 / 萬無一失] surefire; absolutely safe

absolute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブソリュート[, abusoryu-to] (n) absolute
ずぶの[, zubuno] (adj-pn) (See ずぶ) complete; total; absolute
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality
上天[じょうてん, jouten] (n) heaven; God; Providence; the Supreme Being; the Absolute
十全[じゅうぜん, juuzen] (adj-na,n) perfection; consummation; absolute safety
大悟徹底[たいごてってい, taigotettei] (n,vs) attain divine enlightenment; perceive absolute truth; experience spiritual awakening
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss
極秘[ごくひ, gokuhi] (adj-na,n,adj-no) absolute secrecy; (P)
無水[むすい, musui] (adj-no) anhydrous; absolute
無水アルコール[むすいアルコール, musui aruko-ru] (n) anhydrous alcohol; absolute alcohol
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability
絶対値[ぜったいち, zettaichi] (n) absolute value
絶対君主制[ぜったいくんしゅせい, zettaikunshusei] (n) absolute monarchy
絶対多数[ぜったいたすう, zettaitasuu] (n) absolute majority
絶対温度[ぜったいおんど, zettaiondo] (n) absolute temperature
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] (n) absolute humidity
絶対的観念論[ぜったいてきかんねんろん, zettaitekikannenron] (n) absolute idealism
絶対等級[ぜったいとうきゅう, zettaitoukyuu] (n) (See 視等級) absolute magnitude
絶対評価[ぜったいひょうか, zettaihyouka] (n) evaluation on an absolute scale
絶対過半数[ぜったいかはんすう, zettaikahansuu] (n) absolute majority
絶対零度[ぜったいれいど, zettaireido] (n) absolute zero
至上要求[しじょうようきゅう, shijouyoukyuu] (n) overriding necessity; absolute requirement; an absolute must
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness
零度[れいど, reido] (n) zero; absolute zero (temp.); freezing point
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
ないと行けない(P);無いといけない;無いと行けない[ないといけない, naitoikenai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 無きゃいけない) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけない) is indispensable; absolutely necessary; (P)
ないと行けません;無いといけません;無いと行けません[ないといけません, naitoikemasen] (exp) (1) (uk) (See ないと行けない・ないといけない・1) (after negative base of verb) have to (verb); must (verb); (2) (esp. 無いといけません) (See ないと行けない・ないといけない・2) is indispensable; absolutely necessary
パネェ;ぱねぇ;パねぇ[, panee ; panee ; pa nee] (adv,pref) (sl) a lot; to a very great extent; absolutely
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P)
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even
万全を期す[ばんぜんをきす, banzenwokisu] (exp,v5s) to make absolutely sure; to make doubly sure
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with
断じて[だんじて, danjite] (adv) absolutely; positively; decidedly; (P)
断然[だんぜん, danzen] (n,adj-t,adv-to) firmly; absolutely; definitely; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
絶対アドレス[ぜったいアドレス, zettai adoresu] absolute address
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address
絶対パス名[ぜったいパスめい, zettai pasu mei] absolute pathname
絶対ベクトル[ぜったいべくとる, zettaibekutoru] absolute vector
絶対値[ぜったいち, zettaichi] absolute value
絶対座標[ぜったいざひょう, zettaizahyou] absolute coordinate, absolute address
絶対座標命令[ぜったいざひょうめいれい, zettaizahyoumeirei] absolute command, absolute instruction
絶対座標指令[ぜったいざひょうしれい, zettaizahyoushirei] absolute command, absolute instruction
絶対湿度[ぜったいしつど, zettaishitsudo] absolute humidity
絶対番地[ぜったいばんち, zettaibanchi] absolute address
絶対誤差[ぜったいごさ, zettaigosa] absolute error

absolute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkh) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitth) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสมบูรณ์[n. exp.] (amnāt sombū) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อันติมะ[adj.] (antima) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อันติม-[adj.] (antima-) EN: ultimate ; absolute ; supreme FR: ultime ; absolu ; suprême
อันติมสัจ[n.] (antimasat) EN: absolute reality FR: vérité absolue [f]
อนุกรมลู่เข้าสัมบูรณ์[n. exp.] (anukrom lū ) EN: absolute convergent series FR:
อาชญาสิทธิ์[n.] (ātchayāsit ) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อาชญาสิทธิ์[n.] (ātyāsit = ā) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อาญาสิทธิ์[n.] (āyāsit) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; plentiful ; abundant ; to the full ; lacking nothing FR: parfait ; complet ; absolu ; intact ; entier ; intégral ; accompli ; ample
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive FR: strict ; rigoureux
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์[n. exp.] (fangchan kh) EN: absolute value function FR:
กรรมสิทธิ์เด็ดขาด[n. exp.] (kammasit de) EN: absolute title FR:
การลู่เข้าสัมบูรณ์[n. exp.] (kān lūkhao ) EN: absolute convergence FR: convergence absolue [f]
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: absolute majority FR: majorité absolue [f]
ค่าสัมบูรณ์[n.] (khāsambūn) EN: absolute value FR: valeur absolue [f]
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (khāsambūn k) EN: absolute value of a complex number ; modulus of a complex number FR:
ค่าสมบูรณ์[n. exp.] (khā sombūn) EN: absolute value FR: valeur absolue [f]
ค่าสูงสุดสัมบูรณ์[n. exp.] (khā sūngsut) EN: absolute maximum FR:
ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์[n. exp.] (khā tamsut ) EN: absolute minimum FR: minimum absolu [m]
ความชื้นสัมบูรณ์[n.] (khwāmcheūns) EN: absolute humidity FR: humidité absolue [f]
ความดันสัมบูรณ์ [n. exp.] (khwām dan s) EN: absolute pression FR:
ความจริงอันติมะ[n. exp.] (khwām jing ) EN: absolute reality FR: vérité absolue [f]
กฎสัมบูรณ์ [n. exp.] (kot sambūn) EN: absolute law FR:
กฎธรรมชาติ[n.] (kotthammach) EN: law of nature ; natural law ; absolute law FR: loi de la nature [f]
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
ไม่มีเงื่อนไข[adj.] (mai mī ngeū) EN: unconditional ; absolute FR: inconditionnel ; absolu
มาตรฐานตายตัว[n. exp.] (māttrathān ) EN: unchanging standard ; absolute standard FR: standard absolu [m]
หน่วยสมบูรณ์[n. exp.] (nūay sombūn) EN: absolute unit FR:
ปรมัตถ์[n.] (paramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
เป็นยอดแห่งความสุข[X] (pen yøt hae) EN: blissful ; absolute bliss ; ecstasy FR: c'est le comble du bonheur ; c'est l'extase
เพียบพร้อม[adj.] (phīepphrøm) EN: complete ; perfect ; absolute ; fully equipped (with) FR:
ผลลัพธ์สมบูรณ์[n. exp.] (phonlap som) EN: absolute outcome FR:
ผู้เผด็จการ[n. exp.] (phū phadetk) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ปรมัตถ์[n.] (pøramat = p) EN: absolute truth ; ultimate reality ; ultimate truth ; bare truth FR:
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช = ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[n. exp.] (rabop sombū) EN: absolute monarchy FR: monarchie absolue [f]
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์[n. exp.] (rabøp sombū) EN: absolute monarchy FR:
ราชาธิปไตย[n.] (rāchāthippa) EN: monarchy ; absolute monarchy FR: monarchie [f]

absolute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Pegel {m} | absoluter Pegellevel | absolute level
Maßzahl {f} | dimensionslose Maßzahlmeasured value | absolute measure
Monopol {n} | absolutes Monopol; vollkommenes Monopolmonopoly | absolute monopoly
Datierung {f} | absolute Datierungdating | absolute dating
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Spannungspegel {m} | absoluter Spannungspegelvoltage level | absolute voltage level
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area
Absolutaktenzeichen {n}absolute file reference
Absolutauswahl {f}absolute selection
Absolutbeschleunigung {f}absolute acceleration
Absolutbetrag {m} [math.]absolute value
Absolutdatei {f}absolute file
Absolute {f}absoluteness
Absolutgeschwindigkeit {f}absolute velocity
Absoluteintragung {f}absolute entry
Absolutlader {m}absolute loader
Absolutname {m}absolute name
Absolutsteuerblock {m}absolute control block
Absoluttext {m}absolute text
Absolutwert; absoluter Betrag; absoluter Wert {m}absolute value
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative
Trockengewicht {n} | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form
zweifelsfrei {adj}free of doubt; absolutely certain; doubtless
maximale Verzögerung {f}absolute braking
Gefährdungshaftung {f}absolute liability
Barliquidität {f}absolute liquidity ratio
Betrag {m} [math.]absolute value; modulus
Gläubigervorrecht {n}absolute priority

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absolute
Back to top