ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unreserved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unreserved*, -unreserved-

unreserved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unreserved (adj.) ที่ไม่ได้จองไว้ Ops. reserved
unreserved (adj.) ที่ปราศจากข้อสงสัย
English-Thai: Nontri Dictionary
unreserved(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่จำกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I imagine that corporate has granted you unreserved authority here.คุณเวทเธอร์ส คิดว่าส่วนกลางคง ให้อำนาจการตัดสินใจกับคุณเต็มที่
And we offer you our lives, unreservedly.เราเสนอชีวิตให้ท่าน ขอแสดงความเคารพ
You're at your prettiest when you are confident and unreserved.เธอสวยที่สุด ตอนที่ไม่มีความอับอาย
Oh, I apologize unreservedly, Mr. Langdon.ขอโทษอย่างหาที่สุดไม่ได้ คุณแลงดอน

unreserved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)

unreserved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language
極論[きょくろん, kyokuron] (n,vs) extreme logic; extreme argument; unreserved argument
自由席[じゆうせき, jiyuuseki] (n) unreserved seat
遠慮の無い;遠慮のない[えんりょのない, enryononai] (adj-i) unreserved
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)
堂々(P);堂堂[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P)
大っぴら[おおっぴら, ooppira] (adj-na,adj-no) (often as 大っぴらに) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
膝を突き合わせる;膝をつき合わせる[ひざをつきあわせる, hizawotsukiawaseru] (exp,v1) to meet face-to-face; to discuss unreservedly

unreserved ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückhaltlosigkeit {f}unreservedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unreserved
Back to top