ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restrictive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restrictive*, -restrictive-

restrictive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restrictive (adj.) ซึ่งถูกจำกัด See also: ซึ่งมีขอบเขต Syn. prohibitive, confining, limiting
restrictive weakness (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. inability, handicap
English-Thai: HOPE Dictionary
restrictive(รีสทริค'ทิฟว) adj. จำกัด,จำกัดวง,มีขอบเขต,ถูกกำหนด,คับแคบ,มีลักษณะจำกัด, See also: restrictiveness n., Syn. restricted
English-Thai: Nontri Dictionary
restrictive(adj) คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restrictive covenantข้อตกลงจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restrictive business practiceข้อจำกัดทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Attractive tax opportunities for foreign investment restrictive building consent and massive hedge-fund bonuses.ก็เพราะอัตราภาษีที่ล่อใจผู้ลงทุนต่างชาติ การยินยอมในข้อจำกัดต่างๆ กับเงินโบนัสก้อนโต
Means she has restrictive pericarditis.หมายความว่าเธอมี เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
Deductive. Restrictive.แบบนิรนัย กำหนดแบบแคบๆ
But in any group,no matter how restrictive,the freethinkers,the mavericks, the rebels with leadership quality find ways to declare their distinctiveness.แต่ในกลุ่มไหนๆ ไม่ว่าจะเข้มงวดเท่าไร คนที่มีความคิดอิสระ พวกขบถ ที่มีความเป็นผู้นำ
Cummerbunds are restrictive.ผ้าคาดเอวข้อจำกัดเยอะ
The substance nomenclature and use are too restrictive.สิทธิบัตรนี้มันหละหลวมเกินไป

restrictive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
限定的[げんていてき, genteiteki] (adj-na) limiting; restrictive

restrictive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; finite ; Ltd FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[n. exp.] (kān sen sal) EN: restrictive endorsement FR:
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]

restrictive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschränkung {f} (Maßnahme)restrictive measure; restraint
einschränkend; restriktiv {adj} | nicht einschränkend; nicht restriktivrestrictive | nonrestrictive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restrictive
Back to top