ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-denial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-denial*, -self-denial-

self-denial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-denial (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. asceticism, self-control, self-discipline
English-Thai: HOPE Dictionary
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An act of self-denial.การกระทำของตัวเองปฏิเสธ
You know the word "self-denial," right?คุณรู้จักคำว่า "ปฏิเสธตัวเอง" ใช่ไหมครับ

self-denial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
克己心[こっきしん, kokkishin] (n) spirit of self-denial
克己精進[こっきしょうじん, kokkishoujin] (n,vs) self-control and close application; self-denial and diligent devotion
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)

self-denial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาคะ[n.] (jākha) EN: donation ; philanthropy ; giving ; charity ; generosity ; sacrifice ; self-denial ; liberality ; munificence; benefaction FR: charité [f]
เนกขัม[n.] (nēkkham) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมะ[n.] (nēkkhamma) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
วิรัติ[n.] (wirat) EN: abstinence ; indifference ; temperance ; self-denial FR: abstinence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-denial
Back to top