ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

controlled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *controlled*, -controlled-

controlled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
controlled (adj.) ซึ่งถูกควบคุม Syn. restricted, directed
controlled (adj.) ซึ่งมีทักษะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
controlled atmosphere brazingการแล่นประสานควบคุมบรรยากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยาควบคุมพิเศษ (n.) controlled substance See also: controlled drug
ชนะใจตัวเอง (v.) be self-controlled See also: exercise self-restraint Syn. ชนะใจตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Computer controlled anti-lock brakes... 200 horsepower at 12,000 rpm...และก็ยังมี.. คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันล้อล็อค... 200 แรงม้า ที่ 12,000 รอบ...
The leader of the former junta that controlled their country is here, seeking political asylum., เรื่องของเรื่องคือ อดีตหัวหน้าสภาฯ ของแต่ละประเทศ... ตอนนี้อยู่ที่นี่ ...ฐานะผู้ลี้ภัย
The reality is, this guy's just another puppet controlled by the Puppet Master.ความจริงก็คือคนๆนี้เป็นแค่"หุ่นเชิด"อีกตัว ของนักเชิดหุ่นเท่านั้น
For a second. I forget about Tyler's controlled demolition thing... ..and I wonder how clean that gun is.ทำให้ร่างกายเขา ก็ต้องสร้างเอสโตรเจนเพิ่ม แล้วนี่ก็คือที่มา.. พวกเขาจะ เปิดนมผมอีกแล้ว
I controlled it.ผมควบคุมมันได้แล้วครับ
The link is controlled by a program called the Trainman.ทางเชื่อมต่อถูกควบคุมโดยโปรแกรม ที่เรียกกันว่า เทรนแมน
What there was was the IBM punch card system which controlled and stored information based upon the holes that were punched in various rows and columns.ระบบตอกบัตรของบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งควบคุมและเก็บข้อมูล โดยอาศัยรูที่ตอก
If this many people around the country would do this instead of watching Super bowl Sunday our nation would be controlled by the people not by the corporations.ถ้าประชาชนทั่วประเทศทำแบบนี้ (เอ็ด คอลลินส์ ที่ปรึกษา) แทนที่จะนั่งดูการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ทุกวันอาทิตย์ ประชาชนก็จะเป็นผู้ควบคุมประเทศ
We can arrange a controlled meeting.เราจะจัดการเรื่องการพบกัน
Air Tour helicopter, you are in controlled airspace.เฮลิคอปเตอร์ท่องเที่ยว. คุณกำลังอยู่ในบริเวณควบคุม.
We controlled this guy's life for years, we should be a step ahead of him.เอาล่ะ... พรรคพวก เราตรวจสอบชีวิตในหลายปีที่ผ่านมาของนายคนนี้แล้ว เราควรจะไปดักรอเขาอยู่ข้างหน้าได้นะ
But it was a pharmaceutical company controlled by certain party members that made them all obscenely rich.มีแต่บริษัทยา ที่ควบคุมโดยสมาชิกพรรค บางคน ...ทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างบัดซบ.

controlled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, 受制] controlled (by sb); to suffer under a yoke
人手动[rén shǒu dòng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ, 人手动 / 人手動] manually controlled

controlled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
ラジコン[, rajikon] (n) (abbr) radio controlled models (car, plane, etc.)
変位制御[へんいせいぎょ, hen'iseigyo] (n) displacement controlled
管理貿易[かんりぼうえき, kanriboueki] (n) controlled trade; government-managed trade
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with program-controlled addressable storage
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc.
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing
ラジコンカー[, rajikonka-] (n) radio-controlled car
奔放自在[ほんぽうじざい, honpoujizai] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling; totally uninhibited
自由奔放[じゆうほんぽう, jiyuuhonpou] (n,adj-na) free and uncontrolled; behaving with abandon; freewheeling
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage

controlled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาควบคุมพิเศษ[n. exp.] (yā khūapkhu) EN: controlled substance ; controlled drug FR:
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved FR:
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai t) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint FR: se contrôler soi-même
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum d) EN: computer-controlled FR: contrôlé par ordinateur
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi ) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate FR:
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
เสงี่ยม[adj.] (sa-ngīem) EN: reserved ; modest ; self-controlled ; polite ; unassuming FR: discret ; réservé ; calme
อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้[adv.] (yāng mai sā) EN: frantically ; behaving in a wild and uncontrolled way FR:

controlled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beaufsichtigt; kontrolliert {adj} | kontrollierter Bereichcontrolled | controlled environment
NC-Drehmaschine {f} [techn.]numerically controlled lathe
Kontrollbereich {m}controlled area
Regelstrecke {f}controlled system
hemmungslos {adj} | hemmungsloser | am hemmungslosestenuncontrolled | more uncontrolled | most uncontrolled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า controlled
Back to top