ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suppress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suppress*, -suppress-

suppress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suppress (vt.) หยุดยั้ง See also: กำราบ, ปราบ, ปราบปราม, ยกเลิก Syn. stop, quell, conquer, quash
suppress (vt.) อดกลั้น See also: ยับยั้ง, ระงับ, ข่มจิต Syn. contain, repress, restrain
suppressant (n.) ยาระงับอาการ See also: ยายับยั้งอาการ
suppressible (adj.) ซึ่งระงับ See also: ซึ่งยับยั้ง
suppression (n.) การปราบปราม See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง Syn. abolition, elimination, quashing, destruction
suppression (n.) การอดกลั้น See also: การระงับ, การข่มจิต Syn. constraint, repression, restraint
suppressor (n.) เซลล์หรือยีนส์ที่หยุดยั้งการเติบโตของเซลล์ตัวอื่น
suppressor (n.) เครื่องห้าม See also: เครื่องระงับ
English-Thai: HOPE Dictionary
suppress(ซะเพรส') vt. ปราบ,ปราบปราม,ระงับ,เลิก,ยกเลิก,หยุดยั้ง,กลั้น,กด,บีบ,ห้าม,ขยี้,ทำลาย,ขจัด,อำพราง,ปิดบัง, See also: suppressedly adv. suppressible adj. suppressive adj. suppressly adv. suppressor n. suppresser n. คำที่มีความหมายเห
suppressant(ซะเพรส'เซินทฺ) n. ยาระงับ,สารระงับ,ยาระงับอาการ
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression
English-Thai: Nontri Dictionary
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suppressed; reducedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
suppression๑. การห้ามไหล๒. การกด๓. การพยายามลืม (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำราบ (v.) suppress See also: subdue, intimidate, tame, vanquish, quell, subjugate Syn. ปราบ, ปราม
ข่ม (v.) suppress See also: control, restrain, repress Syn. บังคับ
ชำระล้าง (v.) suppress See also: subdue, quell Syn. สะสาง, ปฏิรูป, ปรับปรุง, สังคายนา, กวาดล้าง
ปราบปราม (v.) suppress See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง
สะกด (v.) suppress See also: control, restrain, curb, hold in / back, repress
เผด็จ (v.) suppress See also: get rid of, cut, dictate
การยับยั้ง (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การระงับ (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหยุด (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหยุดยั้ง (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง
การหักห้าม (n.) suppression See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การห้าม, การขวาง
กองปราบ (n.) Crime Suppression Department
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They want to suppress my work!พวกนั้นจะยุบโครงการของฉัน!
A way to suppress the mutant X gene.เพื่อใช้ในการยับยั้งยีนส์กลายพันธุ์
ES.W.A.T. will work in conjunction with the police to suppress the riots.ES.W.A.T. จะประสานงานกับตำรวจ เพื่อหยุดยั้งผู้ก่อจลาจล
My colleague here is able to suppress The abilities in people around him.ผู้ร่วมงานของผมที่นี่หยุดความสามารถ ของคนอื่นที่อยู่รอบตัวเขาได้
You found a way to suppress it. How?นายรู้วิธีที่จะยับยั้งมัน อย่างไร?
It will suppress the rapid firing of neurons for the next three hours, making it unlikely that you'll have a seizure in that time, but Michael, any added mental or physical stress...มันไปยับยังการทำงานระบบประสาท มีผลนาน 3 ชม แทบไม่อยากเชื่อเลย
There's just not as much as I would have expected, and if you jam a gun into a pillow to suppress the noise of a gunshot, there would be more powder burns.มันก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่เท่าที่ฉันหวังไว้, และถ้าคุณจ่อปืนเข้าไปในหมอนให้หมอนดูดเสียงปืนทั้งหมดเอาไว็. มันจะต้องมีเขม่าดินปืนมากกว่านี้.
It's not unusual to suppress the public's opinion.มันไม่ประหลาดหรือที่จะหยุดยั้ง ความคิดเห็นของมหาชน.
Midkine may be able to suppress the virus.บางที Midkine อาจจะช่วยกำจัดยับยั้งเชื้อไวรัสตัวนี้ได้
You suppress every spontaneous urge you ever have!คุณเก็บกดความต้องการตามธรรมชาติทุกอย่างที่คุณเคยมี
Zobelle's got enough automatic weapons to suppress a third World coup.โซเบลล่ามีอาวุธอัตโนมัติเพียงพอ ในการคุ้มกันกระบวนการโลกที่สาม
And still, I can't suppress the urge... to take her with me, onstage.แต่ฉันก็หยุดผลักดันเธอไม่ได้ ที่จะพาเธอร่วมเวทีเดียวกัน

suppress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
[zhèn, ㄓㄣˋ, 镇 / 鎮] composed; small town; to suppress; to press down; to post
镇咳[zhèn ké, ㄓㄣˋ ㄎㄜˊ, 镇咳 / 鎮咳] cough suppressant
[kān, ㄎㄢ, 戡] kill; suppress
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, 平息] settle (a dispute); quiet down; suppress
压制[yā zhì, ㄧㄚ ㄓˋ, 压制 / 壓制] suppress; inhibit
抑制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, 抑制剂 / 抑制劑] suppressant; inhibitor
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, 镇压 / 鎮壓] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression

suppress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities
感情を殺す[かんじょうをころす, kanjouwokorosu] (exp,v5s) to suppress one's emotions
押さえ込む;押え込む;押さえこむ[おさえこむ, osaekomu] (v5m,vt) to pin down; to immobilize; to immobilise; to control; to suppress
禁ず[きんず, kinzu] (vz) (See 禁ずる) to forbid; to suppress
腹に据えかねる;腹に据え兼ねる;腹にすえかねる[はらにすえかねる, haranisuekaneru] (exp,v1) cannot suppress one's anger; cannot stomach
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress
エコー減衰器[エコーげんすいき, eko-gensuiki] (n) {comp} echo suppressor
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor)
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant
制圧[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P)
含み笑い[ふくみわらい, fukumiwarai] (n,vs) suppressed laugh; smile; giggle; chuckle
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber
弾圧[だんあつ, dan'atsu] (n,vs) oppression; suppression; pressure; (P)
抑圧[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P)
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
断つ(P);絶つ(P);截つ;斷つ(oK)[たつ, tatsu] (v5t,vt) to sever; to cut off; to suppress; to abstain (from); (P)
禁じ得ない;禁じえない[きんじえない, kinjienai] (adj-i) insuppressible; irresistable
禁ずる[きんずる, kinzuru] (vz,vt) (See 禁じる) to forbid; to suppress; (P)
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
討匪[とうひ, touhi] (n) suppression of bandits
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
隠滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) destruction; suppression; (P)
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P)
静める(P);鎮める(P)[しずめる, shizumeru] (v1,vt) to appease; to suppress; to calm; (P)
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)
骨髄抑制[こつずいよくせい, kotsuzuiyokusei] (n) bone marrow suppression
鬱積;欝積[うっせき, usseki] (n,vs) accumulation (e.g. of emotions, grievances, etc.); buildup; suppression (e.g. of anger)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression
隠蔽子[いんぺいし, inpeishi] suppressor

suppress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: suppress ; subdue ; quell FR:
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear FR: endurer ; supporter ; tolérer
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
เก็บกด[v. exp.] (kep kot) EN: suppress FR:
ข่มความรู้สึก[v. exp.] (khom khwām ) EN: control one's emotions ; suppress one's feelings ;suppress one's emotions FR: contrôler ses émotions
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back FR: retenir ; réprimer
กลั้นอารมณ์[v. exp.] (klan ārom) EN: suppress (one's) emotions FR: réprimer ses émotions
กลั้นโทสะ[v. exp.] (klankrøng t) EN: suppress (one's) anger FR:
กดขี่ประชาชน[v. exp.] (kotkhī prac) EN: suppress the people FR:
กดไว้[v. exp.] (kot wai) EN: hold back ; suppress FR:
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
เผด็จ[v.] (phadet) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy ; eliminate FR: liquider ; en finir
พรางคดี[v. exp.] (phrāng khad) EN: suppress evidence of a crime FR:
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบคอรับชัน[v. exp.] (prāp khørap) EN: suppress corruption FR: supprimer la corruption
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kā) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot FR: mater une révolte
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate ; suppress ; curb FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer ; calmer
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
ระงับความรู้สึก[v. exp.] (ra-ngap khw) EN: allay ; suppress one's feelings FR:
สะกด[v.] (sakot) EN: suppress ; restrain ; control ; curb ; overcome FR: retenir ; réfréner ; refréner ; contrôler ; déjouer
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สังวรอารมณ์[v. exp.] (sangwøn āro) EN: suppress one's feeling ; control one's feeling FR:
ยับยั้ง[n.] (yapyang) EN: hold back ; halt ; stop from ; check ; veto ; put a halt to ; inhibit ; restrain ; suppress ; deter FR: retenir ; contenir
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng ) EN: suppressing evidence of a crime FR:
การปราบปราม[n.] (kān prāpprā) EN: suppression FR: suppression [f]
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement FR:
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto FR:
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation ; abolition ; cancelling FR: annulation [f] ; suppression [f] ; abrogation [f] ; abolition [f]
คนเก็บกด[n. exp.] (khon kep ko) EN: withdrawn person ; suppressed person FR:
ความเก็บกด[n.] (khwām kep k) EN: suppressed feelings ; frustration FR:
กองบังคับการปราบปราม[org.] (Køng Bangkh) EN: Crime Suppression Division FR:
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department FR:
ตัวแปรกด[n. exp.] (tūapraē kot) EN: suppressor variable FR:

suppress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antidröhnblech {n}noise suppression plate
Appetitzügler {n}appetite suppressant
Rauschunterdrückung {f}noise suppression
Funkentstörung {f}radio interference suppression
Immunosuppressivum {n}immunosuppressant
Entstörung {f}suppression of interference; suppressing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suppress
Back to top