ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repress*, -repress-

repress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repress (vt.) อดกลั้นไว้ See also: ข่มใจไว้ Syn. subdue, subjugate
repress (vt.) ใช้อำนาจควบคุมบังคับ See also: ปราบปราม
repressed (adj.) ซึ่งอดกลั้น Syn. restricted, silenced, subconscious
repressible (adj.) ซึ่งอดกลั้น
repression (n.) ความอดกลั้น See also: การข่มอารมณ์ Syn. constraint, suppression
repressive (adj.) ซึ่งอดกลั้น Syn. oppressive, restrictive
repressively (adv.) อย่างอดกลั้น
repressiveness (n.) ความอดกลั้น See also: การข่มอารมณ์
repressor (n.) ผู้อดกลั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
repress(รีเพรส') vt.,vi. อดกลั้น,ปราบปราม,ควบคุม,ข่มจิต,ข่มอารมณ์,ระงับ., See also: represser, repressor n. repressible adj. repression n. repressive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repressionการกดเก็บ (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รำงับ (v.) repress See also: curb, suppress, control (emotion) Syn. ระงับ, ยับยั้ง
เก็บกด (v.) repress See also: suppress, dissimulate, subdue, quench, conceal Syn. เปิดเผย
อัดอั้นตันใจ (v.) feel utterly repressed See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed Syn. อัดอั้น
อัดอั้นใจ (v.) feel utterly repressed See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed Syn. อัดอั้น, อัดอั้นตันใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To repress one's feelings only makes them stronger.การเก็บกดความรู้สึกของตัวเอง จะทำให้ความรู้สึกนั้นรุนแรงมากขึ้น
And you can repress and deny us all you want,และแกก็อาจจะไม่ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ ถ้าต้องการ
To repress the seriously falling standards of Hagwarts schoolที่จะจัดการกับมาตรฐานที่ตกต่ำอย่างมากของฮอกวอตส์
Create a mental block, repress them.ทำกำแพงจิตใตกดมันไว้
Unlike you, I repress nothing.Unlike you, I do not stop me no memory.
All to repress a magic that's older and more powerful than your very existence.มหามนตร์เก่าแก่กว่า ทรงอานุภาพกว่า ก่อนการมีอยู่ของพวกแก
By conditioning you to associate vampirism with pain, in time, the thought of human blood will make you repress your vampire instincts completely.พ่อจะตั้งเงื่อนไข ควบคุมความเป็นแวมไพร์ ด้วยความเจ็บ และถ้าหากคิดถึงเลือด
Thinking that if I repress it, it would go away.คิดว่าถ้าฉันควบคุมไว้ มันจะไม่ออกมา
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม
I've been able to go into my own repressed memories to the night my sister disappeared.เขาได้นำผม ผ่านการหลับลึก (deep-regression hypnosis)
Yes, sir. Ready to repressurize the Clark and get the hell out of here.เราพร้อมจะปรับอากาศในคลาร์ค แล้วออกเดินทางได้เลย
Maybe there is a reason you repressed some pervert in your tighty whities.Maybe there's a reason you repressed the day some pervert had you in your tighty whities.

repress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压抑[yā yì, ㄧㄚ ㄧˋ, 压抑 / 壓抑] repression; to constrain or repress emotions
[cuī, ㄘㄨㄟ, 摧] break; destroy; devastate; ravage; repress
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, 镇压 / 鎮壓] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell
弹压[tán yā, ㄊㄢˊ ㄧㄚ, 弹压 / 彈壓] to suppress; to quell (a disturbance); repression

repress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宗門改;宗門改め[しゅうもんあらため, shuumon'aratame] (n) Japanese religious census used to repress Christians (Edo period)
押え付ける;押えつける;押さえ付ける;抑え付ける;押さえつける[おさえつける, osaetsukeru] (v1,vt) to press down; to hold down; to pin down; to repress
リプレッサー;レプレッサー[, ripuressa-; repuressa-] (n) repressor (biochemistry)
抑えきれず[おさえきれず, osaekirezu] (exp) (See 抑えきれない) uncontainable; irrepressibile; uncontrollable
抑えきれない[おさえきれない, osaekirenai] (adj-i) (See 抑えきれず) uncontainable; irrepressibile; uncontrollable
抑え難い[おさえがたい, osaegatai] (adj-i) uncontrollable; irrepressible
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression

repress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
ชกหัว[v. exp.] (chok hūa) EN: hit oneself with anger ; vent ; repress FR:
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
สะกดใจ[v. exp.] (sakot jai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for ; have an urge to do sth ; have an itch to do sth FR: démanger ; causer une envie irrépressible
คะนองปาก[adj.] (khanøng pāk) EN: irrepressible FR:

repress ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Repressalie {f} | Repressalien
repressiv {adj} | repressiver | am repressivstenrepressive | more repressive | most repressive
repressiv {adv}repressively
Unterdrückungsmaßnahme {f}repressive measure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repress
Back to top