ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slackness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slackness*, -slackness-

slackness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍紀弛緩[ぐんきちかん, gunkichikan] (n) lack of (slackness in) military discipline; demoralization

slackness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spiel {n} (mechanisch)play; slackness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slackness
Back to top