ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wave*, -wave-

wave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wave (vi.) โบกมือ See also: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ Syn. beckon, motion, greet
wave (vt.) โบกมือ See also: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
wave (vt.) โบกไปมา See also: ทำให้ขึ้นๆลงๆ Syn. flap, flutter, wag
wave (vi.) เป็นลอน See also: เป็นคลื่น
wave (vt.) ทำให้เป็นลอน See also: ทำให้หยักเป็นลอน
wave (n.) คลื่น See also: ระลอกคลื่น
wave (n.) การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
wave about (phrv.) โบกไปมา See also: แกว่งไปมา
wave around (phrv.) โบกไปมา See also: แกว่งไปมา
wave aside (phrv.) โบกให้สัญญาณ Syn. wave away
wave aside (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปัด, ปฏิเสธ
wave at (phrv.) โบกมือทักทาย See also: โบกทักทาย
wave away (phrv.) บอกปัด See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ Syn. wave aside
wave away (phrv.) โบกมือลา Syn. wave off
wave guide (n.) ท่อหรือหลอดที่ใช้ใส่สายนำคลื่นไฟฟ้า
wave off (phrv.) โบกมือลา
wave on (phrv.) ให้สัญญาณเพื่อเคลื่อนที่ต่อไป See also: โบกให้สัญญาณเคลื่อนที่
wave to (phrv.) โบกมือให้ Syn. wave at
waveband (n.) แถบคลื่นความถี่ See also: แถบคลื่นวิทยุ
waveform (n.) รูปแบบของคลื่น โดยเฉพาะที่เป็นกราฟ
wavelength (n.) ช่วงความยาวคลื่น (ทางฟิสิกส์) See also: ความยาวคลื่น
wavelet (n.) คลื่นลูกเล็กๆ See also: คลื่นระลอกเล็ก Syn. ripple
wavelike (adj.) มีลักษณะหรือคุณสมบัติเหมือนคลื่น
waver (vi.) แกว่งไปแกว่งมา (การตัดสินใจ, โอกาส, ความคิดเห็น) See also: โอนเอน, วอกแวกไม่มั่นคง Syn. fluctuate, irresolute, vacillate
waver (vi.) โซเซ See also: ตุปัดตุเป๋, แอ่นไปแอ่นมา
waver (n.) (น้ำเสียง) ขึ้นๆ ลงๆ (แสดงอารมณ์)
waver (n.) (แสง, เปลวไฟ) ริบหรี่ See also: วูบวาบ, ใกล้จะดับ
waver (n.) การแกว่งไปแกว่งมา See also: การโซเซ, ความโอนเอน, ความวอกแวกไม่มั่นคง
waver between (phrv.) ลังเลระหว่าง See also: ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Syn. hover between, vacillate between
waver between opinions (vi.) ลังเลใจ See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ Syn. oscillate
waverer (n.) คนโซเซ
wavering (n.) การแกว่งไกว See also: การโคลงเคลง, การแกว่งไปมา Syn. swaying, undulation
wavering (adj.) ซึ่งโอนไปเอนมา
wavering (n.) การสั่น See also: การเขย่า Syn. quiver, vacillation
waves (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. spindrift
English-Thai: HOPE Dictionary
wave(เวฟว) n. คลื่น,ลอน,ความหวั่นไหว,การเคลื่อนตัวเป็นกลุ่ม,การแกว่ง,การโบกไปมา,การเป็นลอน,น่านน้ำ,ทะเล,การหลั่งไหล,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,ชั่วครั้งชั่วคราว,พักหนึ่ง vi. vi. โบกไปมา,โบกมือ,เคลื่อนตัวเป็นรูปคลื่น,โค้งสลับทิศทาง,ทำให้เปลี่ยนแปลง
wave frontn. แนวหน้าคลื่น
waved(เวฟวดฺ) adj. เป็นลูกคลื่น,เป็นรูปคลื่น,เป็นลอน
waveformn. รูปแบบของคลื่น
wavelengthn. ความยาวคลื่น, Syn. wave length
waver(เว'เวอะ) vi.,n. (การ) แกว่งไปมา,แกว่งไกว,โซเซ,โอนเอนไปมา,วอกแวก,ลังเล,หวั่นไหว,ไม่มั่นคง,สงสัย,ผันแปร,แปรปรวน,ผู้โบก,เครื่องดัดผม,ผู้ดัดผม, See also: waverer n. waveringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
wave(n) คลื่น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกว่ง,น่านน้ำ
waver(n) การเซ,ความโอนเอน,การแกว่งไกว,ความแปรปรวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
waveคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wave frontหน้าคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
waveformรูปคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wavelengthความยาวคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wave คลื่นอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
wave frontหน้าคลื่น, แนวของสันคลื่นหรือท้องคลื่นหรือโลกัสของจุดต่าง ๆ ในคลื่นที่มีเฟสเดียวกัน แนวของหน้าคลื่นจะตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wave guideท่อนำคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
wavelengthความยาวคลื่น, ระยะระหว่าง จุด 2 จุดที่อยู่ถัดกันและมีเฟสตรงกันบนคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wavelets (Mathematics)เวฟเล็ท (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงใจ (adv.) on the same wave length See also: read another´s thought, have the same thought
แทงใจ (adv.) on the same wave length See also: read another´s thought, have the same thought Syn. ตรงใจ
กวัดแกว่ง (v.) wave See also: swing, brandish Syn. ตวัด, แกว่ง
คลื่น (n.) wave See also: roller, surf, ripple, billow, swell, surge
ตรังค์ (n.) wave See also: billow, swell Syn. ลูกคลื่น
ลูกคลื่น (n.) wave See also: billow, swell Syn. คลื่น, เกลียวคลื่น
เกลียวคลื่น (n.) wave Syn. ระลอกคลื่น, คลื่น, ลูกคลื่น
โบก (v.) wave See also: shake, oscillate, flutter, fan Syn. พัด
โบก (v.) wave See also: shake, oscillate, flutter, fan Syn. พัด
โบก (v.) wave See also: shake, oscillate, flutter, fan Syn. พัด
โบกมือ (v.) wave See also: flourish Syn. โบกไม้โบกมือ
ความยาวคลื่น (n.) wave length
ละลอก (n.) wavelet See also: ripple, wash, surge, wave Syn. ระลอก
กระโดกกระเดก (v.) waver See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก
พริ้ว (v.) waver See also: flutter Syn. ิ้
พริ้ว (v.) waver See also: flutter Syn. ิ้
พลิ้วไหว (v.) waver See also: sway, rustle Ops. หยุดนิ่ง
ิ้ (v.) waver See also: flutter
ิ้ (v.) waver See also: flutter
โยกเยก (v.) waver See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch Syn. โอนไปโอนมา, โดกเดก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Take this. Wave it at anything that slithers.เอานี่ไป, โบกมันใส่ทุกอย่างที่ลื่นไหล.
When you wave those flags and shout you send fear into the hearts of your brothers.เวลาที่พวกเธอโบกธงนั่นแล้วตะโกน ทำให้พี่น้องของเรากลัว
And each fresh bit of news creates another wave of madness.และข่าวต่างๆ เป็นตัวก่อความบ้าคลั่ง
"A wave of love swept over them,และคลื่นแห่งความรักก็ซัดสาดพวกเขา
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan.ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ...
Brain wave pattern altered.ระดับคลื่นสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain wave pattern altered.ระดับสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง
They've earned the right to march into that stadium... and wave their nation's flag.พวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้เดินเข้าสนามในพิธีเปิด และโบกธงชาติของพวกเขา
Soft wave for body?แม่ ซอฟท์เวฟสำหรับร่างกายนะคะ
With a wave of my hand and a well-placed moanเมื่อเวลาที่ฉันโบกมือ / กับทำเสียงครวญคราง
I was... I went out with the first wave in 1914.ผมไปกับชุดแรกในปี 1914
And they just kept hitting him, wave after wave.แล้วโถมเข้าใส่เค้า ลูกแล้วลูกเล่า

wave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
挥动[huī dòng, ㄏㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ, 挥动 / 揮動] to wave sth; to brandish
挥舞[huī wǔ, ㄏㄨㄟ ˇ, 挥舞 / 揮舞] to brandish; to wave sth
毫米波[háo mǐ bō, ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ ㄅㄛ, 毫米波] millimeter wave (radio signal)
调制波[tiáo zhì bō, ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄅㄛ, 调制波 / 調制波] modulated wave (elec.)
射电[shè diàn, ㄕㄜˋ ㄉㄧㄢˋ, 射电 / 射電] radio wave (astronomy)
浪蚀[làng shí, ㄌㄤˋ ㄕˊ, 浪蚀 / 浪蝕] wave erosion
薛定谔方程[Xuē dìng è fāng chéng, ㄒㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄜˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 薛定谔方程 / 薛定諤方程] Schrödinger's wave equation
超短波[chāo duǎn bō, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄅㄛ, 超短波] ultra short wave (radio); UHF
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, 一波三折 / 一波三摺] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns
波导[bō dǎo, ㄅㄛ ㄉㄠˇ, 波导 / 波導] wave guide
波峰[bō fēng, ㄅㄛ ㄈㄥ, 波峰] wave crest
波形[bō xíng, ㄅㄛ ㄒㄧㄥˊ, 波形] wave form
海浪[hǎi làng, ㄏㄞˇ ㄌㄤˋ, 海浪] sea wave
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, 波澜 / 波瀾] billows; great waves (fig. of a story with great momentum)
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 沖擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波
冲击波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 冲击波 / 衝擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions
[huī, ㄏㄨㄟ, 挥 / 揮] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse
[huī, ㄏㄨㄟ, 撝] wave, brandish; modest, humble
舞弄[wǔ nòng, ˇ ㄋㄨㄥˋ, 舞弄] to wave; to brandish
载波[zài bō, ㄗㄞˋ ㄅㄛ, 载波 / 載波] carrier wave
磁控管[cí kòng guǎn, ㄘˊ ㄎㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, 磁控管] cavity magnetron (used to produce microwaves)
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 湱] dashing of waves
[péng, ㄆㄥˊ, 淜] roar of dashing waves
[pēng, ㄆㄥ, 漰] noise of dashing waves
密度波[mì dù bō, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ ㄅㄛ, 密度波] density wave
[zhèn, ㄓㄣˋ, 阵 / 陣] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration
[bò, ㄅㄛˋ, 簸] dust pan; toss (as waves)
回波[huí bō, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ, 回波] echo (e.g. radar); returning wave
电磁波[diàn cí bō, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄅㄛ, 电磁波 / 電磁波] electromagnetic wave
飘扬[piāo yáng, ㄆㄧㄠ ㄧㄤˊ, 飘扬 / 飄揚] wave; flutter; fly
飘荡[piāo dàng, ㄆㄧㄠ ㄉㄤˋ, 飘荡 / 飄盪] to drift; to wave; to float on the waves; to flutter in the wind
分频[fēn pín, ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, 分频 / 分頻] frequency sharing; subdivision of radio waveband
载频[zài pín, ㄗㄞˋ ㄆㄧㄣˊ, 载频 / 載頻] frequency of carrier wave
基波[jī bō, ㄐㄧ ㄅㄛ, 基波] fundamental (wave)
引力波[yǐn lì bō, ˇ ㄌㄧˋ ㄅㄛ, 引力波] gravitational wave
谐波[xié bō, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, 谐波 / 諧波] harmonic (wave with frequency an integer multiple of the fundamental)
犹豫不决[yóu yù bù jué, ㄧㄡˊ ㄩˋ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 犹豫不决 / 猶豫不決] hesitancy; indecision; to waver

wave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave
α波;アルファ波[アルファは, arufa ha] (n) alpha wave
β波;ベータ波[ベータは, be-ta ha] (n) beta wave
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011)
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P)
ガンマ波[ガンマは, ganma ha] (n) gamma wave
コールドパーマ[, ko-rudopa-ma] (n) (abbr) cold permanent wave
スタッキングパーム[, sutakkingupa-mu] (n) stacking permanent wave
スタックパーマ[, sutakkupa-ma] (n) (abbr) stacking permanent wave
ストレートパーマ[, sutore-topa-ma] (n) straight permanent wave (wasei
センチメートル波[センチメートルは, senchime-toru ha] (n) centimetric wave
デルタ波[デルタは, deruta ha] (n) delta wave
ヌーベルバーグ;ヌーヴェルヴァーグ[, nu-beruba-gu ; nu-veruva-gu] (n) New Wave (esp. in cinema) (fre
パーマネントウェーブ[, pa-manentoue-bu] (n) permanent wave
パーマネントウエーブ[, pa-manentoue-bu] (n) permanent wave (hairdo)
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan)
ピチャリ[, pichari] (adv) (on-mim) sound of a small wave hitting the shore; sound of a whip; sound of a slap
ろ波器;濾波器[ろぱき, ropaki] (n) filter; wave filter
中波[ちゅうは, chuuha] (n) medium wave
中波長[ちゅうはちょう, chuuhachou] (n) medium wave
人波[ひとなみ, hitonami] (n) surging crowd; wave of humanity; stampede
偏波[へんは, henha] (n) polarisation; polarization; polarised wave; polarized wave
定常波[ていじょうは, teijouha] (n) standing (stationary) wave
巨波[きょは, kyoha] (n) billow; large wave
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest)
手を振る[てをふる, tewofuru] (exp,v5r) to wave one's hand
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
押し波;押波[おしなみ, oshinami] (n) (See 引き波・3) leading wave (of a tsunami, i.e. when a wave crest reaches land before a trough)
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P)
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P)
振り立てる[ふりたてる, furitateru] (v1,vt) to toss (i.e. one's head); to wave (i.e. a flag); to stand up energetically; to raise one's voice
検波器[けんぱき, kenpaki] (n) wave gauge
波頭[なみがしら;はとう, namigashira ; hatou] (n) wave crest; whitecaps
海嘯[かいしょう, kaishou] (n) (1) (See 感潮河川) tidal bore; eagre; (2) (obs) (See 津波) tsunami; tidal wave
畝ねり[うねり, uneri] (n) (uk) wave motion; undulation; winding; heaving sea; swell; roller; (P)
縦波[たてなみ, tatenami] (n) longitudinal wave
膨張度[ぼうちょうど, bouchoudo] (n) dilation (of a sound wave in acoustics)
超長波[ちょうちょうは, chouchouha] (n) very low frequency wave; VLF wave
重力波[じゅうりょくは, juuryokuha] (n) gravitational wave; gravity wave
Japanese-English: COMDICT Dictionary
搬送波[はんそうは, hansouha] carrier wave
波形[はけい, hakei] wave form
音波[おんぱ, onpa] sound wave
ショックウェーブ[しょっくうえーぶ, shokkuue-bu] ShockWave
マイクロ波[マイクロは, maikuro ha] microwave
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength
光通信[ひかりつうしん, hikaritsuushin] light-wave communication
波形[はけい, hakei] waveform
波長[はちょう, hachou] wavelength
高周波[こうしゅうは, koushuuha] high frequency waves
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振る[ふる, furu] Thai: โบก English: to wave

wave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบก[v.] (bōk) EN: wave the hand ; wave FR: faire signe de la main ; faire signe ; saluer
โบกมือ[v. exp.] (bōkmeū) EN: wave the hand ; wave FR: faire signe de la main ; saluer
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to) FR: saluer de la main
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
ชอร์กเวฟ[n. exp.] (chøk-wēp) EN: shock wave ; shock front ; shock FR: onde de choc [f]
ดรงค์[n.] (darong) EN: wave ; wavelet FR:
ฟอง[n.] (føng) EN: wave FR:
ฮอนด้า เวฟ[TM] (Høndā Wēf) EN: Honda Wave FR: Honda Wave
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; agitate ; rock ; wave FR: agiter ; secouer ; ballotter
คลื่น[n.] (khleūn) EN: wave ; curl FR: vague [f] ; houle [f]
คลื่น[n.] (khleūn) EN: wave FR: onde [f]
คลื่นอ่าวจอดเรือ[n. exp.] (khleūn āo j) EN: harbour wave ; tsunami FR:
คลื่นอัด[n. exp.] (khleūn at) EN: compressional wave FR: onde de compression [f]
คลื่นเฉือน[n. exp.] (khleūn cheū) EN: shear wave ; elastic S-wave FR:
คลื่นดล[n. exp.] (khleūn don) EN: pulse wave ; pulse train FR:
คลื่นขนาดกลาง[n. exp.] (khleūn khan) EN: medium wave FR: onde moyenne [f]
คลื่นความหนาว[n. exp.] (khleūn khwā) EN: cold wave FR: vague de froid [f]
คลื่นความร้อน[n. exp.] (khleūn khwā) EN: heat wave FR: vague de chaleur [f]
คลื่นกลาง[n. exp.] (khleūn klān) EN: medium wave FR: onde moyenne [f]
คลื่นกล[n. exp.] (khleūn kon) EN: mechanical wave FR: onde mécanique [f]
คลื่นกระแทก[n. exp.] (khleūn krat) EN: shock wave ; shock front ; shock FR: onde de choc [f]
คลื่นเลิฟ[n. exp.] (khleūn Loēf) EN: Love wave FR:
คลื่นลูกใหม่[n.] (khleūnlūkma) EN: new wave FR: nouvelle vague [f]
คลื่นลูกใหญ่[n. exp.] (khleūn lūk ) EN: big wave FR: grosse vague [f]
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[n.] (khleūnmaēle) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
คลื่นในตัวกลาง[n. exp.] (khleūn nai ) EN: body wave FR:
คลื่นปฐมภูมิ ; คลื่นพี[n. exp.] (khleūn path) EN: primary wave ; P-wave FR: onde primaire [f] ; ondes P [fpl] ; onde sismique primaire [f]
คลื่นแผ่นดินไหว [n. exp.] (khleūn phae) EN: seismic wave FR: onde sismique [f]
คลื่นพาหะ[n. exp.] (khleūn phāh) EN: carrier wave FR: onde porteuse [f]
คลื่นพื้นผิว[n. exp.] (khleūn pheū) EN: surface wave FR: onde de surface [f]
คลื่นรูปไซน์[n. exp.] (khleūn rūp ) EN: sinusoidal wave FR:
คลื่นแสง[n. exp.] (khleūn saēn) EN: light wave ; video wave FR: onde lumineuse [f]
คลื่นสั้น [n.] (khleūnsan) EN: short wave FR: onde courte [f]
คลื่นสั่นสะเทือน[n. exp.] (khleūn sans) EN: seismic wave FR: onde sismique [f]
คลื่นเสียง[n. exp.] (khleūn sīen) EN: sound wave ; audio wave FR: onde acoustique [f]
คลื่นตามขวาง[n. exp.] (khleūn tām ) EN: transverse wave FR: onde transversale [f]
คลื่นตามยาว [n. exp.] (khleūn tām ) EN: longitudinal wave FR: onde longitudinale [f]
คลื่นทะเล[n. exp.] (khleūn thal) EN: surface wave FR:
คลื่นทุติยภูมิ ; คลื่นเอส[n. exp.] (khleūn thut) EN: secondary wave ; S-waves FR: onde secondaire [f] ; ondes S [fpl] ; ondes sismiques secondaires [fpl]

wave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwallwelle {f}abrupt wave
biegsame Welle {f}flexion wave
Fortpflanzung {f} | Fortpflanzung von Wellenpropagation | wave propagation
Grundwelle {f}fundamental wave
Jet-Vorwelle {f}jet forward wave
Langwelle {f}long wave
Mittelwelle {f}medium wave
Dauerwelle {f}permanent wave
Wellenanstieg {m}rate of wave rise
Druckwelle {f}shock wave
Rechteckwelle {f} (Bitimpulsfolge)square wave
Stehwellenverhältnis {n} [techn.]standing wave ratio
Galapagosalbatros {m} [ornith.]Waved Albatross
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Oberwelle {f}harmonic wave; ripple
Hitzewelle {f}heatwave
Erhitzen {n} im Mikrowellenofenmicrowave heating
mikrowellengeeignet {adj}microwaveable
Einfallswinkel {m} von Strahlenwave angle
Frequenzband {n}wave band; frequency band
Wellen-Lötanlage {f}wave soldering machine
Wellenfrontaberration {f}wave front aberration
Wellengröße {f}wave frequency
Wellschlauch {m}wave tube
Olivbürzelspecht {m} [ornith.]Waved Woodpecker
Wedeln {n}wave-in (out); weave; weave-in; weave-out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wave
Back to top