ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quiver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quiver*, -quiver-

quiver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quiver (vi.) สั่นเบาๆ See also: สั่นระริก
quiver (vi.) สั่น
quiver (vi.) ไหว
quiver (n.) การสั่น
quiver (n.) เสียงสั่น
quiver (n.) กระบอกบรรจุลูกธนู
quiver (n.) ลูกธนูที่อยู่ในกระบอก
quiver with (phrv.) สั่นเพราะ See also: สั่นเทาด้วย Syn. quake with, shake with
quivering (adj.) ซึ่งสั่นสะเทือน
quivery (adj.) ซึ่งสั่นหนาว
English-Thai: HOPE Dictionary
quiver(ควิฟ'เวอะ) vt.,vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นนิด ๆ สั่นระริก,รัว,กระพือปีก.,ถุงหรือกระบอกลูกธนู, See also: quiverer n. quiveringly adv. quivery adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
quiver(n) แล่ง,กระบอกใส่ลูกศร,การสั่น,การสั่นเทา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังกระสุน (n.) quiver
แล่ง (n.) quiver Syn. รังกระสุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I´m sure that, normally, people just quiver at the very sound of your voice.ชาวบ้านคงตัวสั่นเมื่อได้ยินแกคำราม
If I get the job,you should quiver in fear.ถ้าชั้นได้งาน นายเสร็จแน่
"that quiver will lose us nationals.ขาสั่นจะทำให้เราพลาดแชมป์
What, I quiver in fear?คิดว่าฉันควรกลัวรึไง?
Her lip is gonna quiver and her eyes will flutter, but they won't ever actually close.ริมฝีปากจะสั่นแล้วตาของหล่อนก็จะกระพริบ แต่พวกมันไม่เคยปิดสนิท
♪ And a quiver or a... ♪ Moan ♪# กลายเป็นเสียงกระเส่าหรือ... # # เสียงโหยหวน #
Well, that was the last arrow in my quiver of whimsy.งั้นนั้นก็เป็นอย่างสุดท้ายที่ฉันจะตามใจเธอแล้ว
Santana, Brittany and I knew each other so well that I could tell by the slightest quiver in Santana's upper lip which way we were gonna move.ซานทาน่า บริทนีย์ และฉันรู้จักกันดี ฉันสามารถบอกได้ด้วยปากอันสั่นเทาของซานทาน่า ตามที่ภาษาชั้นสูงของซานทาน่าบอกก็คือ เราจะต้องเต้นโดยที่
You will quiver in the shadow of Kingdom Come.แกจะตัวสั่นเทาในเงาแห่งอาณาจักรคัม
I was so I studied up on my news footage-- 24 is the exact number of arrows he carries in his quiver and flechettes around his forearm.ผมได้เรียนรู้มาว่า 24 คือจำนวนลูกศรที่เขาใส่ไว้ในกระบอกของเขา และลูกดอกรอบๆแขนเขา
Feel every quiver of its beating heart.รู้สึกถึงทุกความเคลื่อนไหวของเมืองนั้น
I'm going to monitor the underworld, every quiver of the web will tell me when the spider makes his move.ผมจะลงไปจับสัญญาณในนรก แรงสั่นบนใยจะบอกผมเองว่า แมงมุมเคลื่อนไหวตอนไหน

quiver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīng, ㄅㄧㄥ, 掤] arrow-quiver
[duō, ㄉㄨㄛ, 哆] quiver; woolen cloth
[fú, ㄈㄨˊ, 箙] quiver

quiver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
震える(P);顫える[ふるえる, furueru] (v1,vi) to shiver; to shake; to quake; to tremble; to quaver; to quiver; (P)
震わす[ふるわす, furuwasu] (v5s,vt) (See 震わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate
震わせる[ふるわせる, furuwaseru] (v1,vt) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate

quiver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
เขม่น[v.] (khamen) EN: twitch ; quiver FR:
สั่นเครือ[v.] (sankhreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate FR:
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ng) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver FR:
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble FR:
ดอกไม้ไหว[n.] (døkmāiwai) EN: paper flowers with quivering stems FR:
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly FR:
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate FR: s'esquiver ; s'échapper
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond FR: éviter ; éluder ; esquiver
งันงก[adj.] (ngan-ngok) EN: trembling ; shaking ; quivering ; shivering ; shuddering FR:
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à

quiver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menge {f}quiverful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quiver
Back to top