ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

billow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *billow*, -billow-

billow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
billow (vt.) ทำให้พอง
billow out (phrv.) กางออก See also: พองออก Syn. belly out
English-Thai: HOPE Dictionary
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
billowy(บิล'โลอี) adj. เต็มไปด้วยลูกคลื่น, See also: billowiness
English-Thai: Nontri Dictionary
billow(n) ลูกคลื่น,คลื่นยักษ์
billowy(adj) เป็นลูกคลื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of the engines is billowing smoke, it's out of control.เครื่องยนข้างหนึ่งหลุดออกมา มันเสียการควบคุมแล้ว
And it goes into the building with the flames and the smoke billowing out the other side of the tower.และมันก็จะเข้าสู่อาคาร มีเปลวไฟ และควันออกมาเป็นลูกคลื่น อีกด้านหนึ่งของหอ.
Yeah, you'll be watching my hinder, mama, and choking on its billowing plume of highly rated dust. __ Whoa, whoa, whoa, Fours and above only.แล้วสำลักฝุ่น ที่ลอยคลุ้งอยู่ให้เต็มที่ ระดับ 4 ขึ้นไปเท่านั้น

billow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大浪[dà làng, ㄉㄚˋ ㄌㄤˋ, 大浪] billow; surge
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, 波澜 / 波瀾] billows; great waves (fig. of a story with great momentum)
浪涛[làng tāo, ㄌㄤˋ ㄊㄠ, 浪涛 / 浪濤] ocean wave; billows
掀腾[xiān téng, ㄒㄧㄢ ㄊㄥˊ, 掀腾 / 掀騰] to surge up; raging (billows)
[yàn, ㄧㄢˋ, 滟 / 灩] tossing of billows
恶浪[è làng, ㄜˋ ㄌㄤˋ, 恶浪 / 惡浪] violent wave; fierce billow; fig. depraved force

billow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy
冪冪;冪々[べきべき, bekibeki] (adj-t,adv-to) billowing (clouds, dust)
大波[おおなみ, oonami] (n) billow; surge
巨波[きょは, kyoha] (n) billow; large wave
怒涛[どとう, dotou] (n) raging billows (waves)
怒濤[どとう, dotou] (n) (1) surging waves; raging billows; (2) leaps and bounds
波立つ[なみだつ, namidatsu] (v5t,vi) to be choppy; to run high; to swell; to ripple; to billow; to be in discord

billow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลื่นใหญ่[n.] (khleūn yai) EN: billow ; large wave FR: flot [m] ; grosse vague [f]
ลูกคลื่น[n.] (lūkkhleūn) EN: wave ; billow ; swell FR: onde [f] ; rond [m] ; volute [f]
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า billow
Back to top