ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beckon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beckon*, -beckon-

beckon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beckon (vt.) ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก Syn. summon
beckon (vt.) ทำให้สนใจ See also: ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก
English-Thai: HOPE Dictionary
beckon(เบค'เคิน) {beckoned,beckoning,beckons} vt.,n. (การ) ให้สัญญาณด้วยศีรษะหรือมือ., See also: beckoner n., Syn. gesture
English-Thai: Nontri Dictionary
beckon(vt) เรียก,กวักมือ,ผงกศีรษะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดิก (v.) beckon See also: swing, wag, wiggle, shake Syn. แกว่ง, ไหว
กวะกวัก (v.) beckon See also: signal Syn. กวัก, กวักมือ
กวัก (v.) beckon See also: call Ops. ปัด
กวักมือ (v.) beckon See also: signal, summon by gesture of the hand
นางกวัก (n.) woman statue beckoning happy lot in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the schnecken beckons...เมื่อ Schnecken beckons ...
Yes, the secret admirer beckons.ใช่ ๆ, ฝากสวัสดี กิ๊กของเธอด้วยนะ
Outside the sky waits, beckoning, beckoning...ฟ้ากว้างรอคอยอยู่ เรียกหา... เรียกหา...
Your goal beckons, keep at itเป้าหมายเรียกหาให้ สู้ต่อไป
Mongolian bbq beckons.บาร์บีคิว มองโกเลีย โอ้ว
"A stream nearby beckons hikers.""มีลำธารอยู่ใกล้ๆด้วย"
And beckoned them...- และเรียกร้องให้พวกเขา...
The senator beckons.ท่านสมาชิกสภาสูงเรียกแล้ว
I fear it already beckons my sleep.ข้าเกรงว่ามันทำให้ข้าง่วงแล้วล่ะ
We both knew what was beckoning.ผมพลาดโอกาสสำคัญไปแล้ว
The name literally beckons.แค่ชื่อก็ฟังดูดีแล้ว
Comicadia beckons.เสียงร้องเรียกของหนังสือการ์ตูน

beckon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召唤[zhào huàn, ㄓㄠˋ ㄏㄨㄢˋ, 召唤 / 召喚] beckon; call
点头招呼[diǎn tóu zhāo hū, ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄓㄠ ㄏㄨ, 点头招呼 / 點頭招呼] beckon

beckon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し招く;さし招く;差招く(io)[さしまねく, sashimaneku] (v5k,vt) to beckon (to)
手招く[てまねく, temaneku] (v5k) to beckon
手招き(P);手まねき[てまねき, temaneki] (n,vs) beckoning; (P)
招き猫[まねきねこ, manekineko] (n) beckoning cat; figure of a cat with one paw raised (usu. white porcelain)
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P)
指呼[しこ, shiko] (n,vs) beckoning

beckon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กวัก[v.] (kwak) EN: beckon ; call ; signal FR: faire signe (pour appeler)
กวักมือ[v. exp.] (kwak meū) EN: beckon ; signal ; summon by gesture of the hand FR: appeler d'un geste de la main
กวักมือเรียก[v. exp.] (kwak meū rī) EN: beckon FR:
กวะกวัก[v.] (kwakwak) EN: beckon FR:
นางกวัก[n.] (nāngkwak) EN: beckoning goddess figure ; talismanic lady statue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beckon
Back to top