ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flap*, -flap-

flap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flap (vt.) กระพือปีก See also: ตีปีก, โบกปีกขึ้นลง, ขยับปีก Syn. flutter
flap (vi.) กระพือปีก See also: โบกขึ้นโบกลง, ขยับปีก Syn. flutter
flap (n.) การขยับขึ้นลง See also: การกระพือปีก
flap (vi.) สะบัด See also: แกว่ง
flap (n.) ความตื่นเต้น (แสลง) See also: ความวิตกกังวล, ความสับสน Syn. commotion, agitation Ops. calmness, tranquility
flap (vi.) ตื่นเต้น (แสลง) See also: วิตกกังวล, สับสน Syn. become excited
flap (n.) สิ่งที่เปิดปิดได้ เช่น ปากกระเป๋า (ผ้า, กระดาษ, โลหะ)
flap (n.) ปีกของเครื่องบินส่วนที่ขยับขึ้นลงได้
flap about (phrv.) ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง Syn. flap around
flap around (phrv.) ส่ายไปมาอย่างไร้ทิศทาง See also: แกว่งไปมาอย่างไร้ทิศทาง Syn. flap about
flapdoodle (sl.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องเหลวไหล Syn. flamdoodle
flapping (adv.) ที่สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม (เช่นธงชาติ) See also: ที่สะบัดพลิ้ว
flaps (sl.) อวัยวะเพศหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
flap-earedadj. ซึ่งมีหูยานลงซึ่งมีหูลู่ลง
flapper(แฟลพ'เพอะ) n. ที่ตบแมลงวัน,ลูกนกที่เพิ่งหัดบิน,หญิงวัยรุ่น, See also: flapperdom n. flapperish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flapแผ่นเนื้อเยื่อปะปลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
flap gateflap gate, บานชนิดกระดก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Flapsเยื่อบางๆ,แผ่นเนื้อเยื่อชนิดมีขั้ว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดก (v.) flap See also: tip, hold up, rise one end, stick up, flutter
กระพือ (v.) flap See also: flutter, fan, blow Syn. พัด, โบก
กระพือปีก (v.) flap See also: flutter, fan, blow, wave
ปรบ (v.) flap Syn. ตี
พะเยิบ (adv.) flap See also: flutter Syn. พะเยิบพะยาบ
พะเยิบๆ (v.) flap See also: flutter Syn. พะเยิบ
เขยิบขยาบ (v.) flap See also: flutter Syn. พะเยิบพะยาบ
เผยิบ (v.) flap See also: flutter, vibrate, wave Syn. พะเยิบ Ops. นิ่ง
เผยิบ (adv.) flap slowly Syn. พะเยิบ, พะเยิบพะยาบ
เผยิบ (v.) flap slowly Syn. พะเยิบ, พะเยิบพะยาบ
เผยิบผยาบ (adv.) flap slowly Syn. พะเยิบพะยาบ, เขยิบขยาบ, พะเยิบ, เผยิบ
ตีปีก (v.) flap wings Syn. กระพือปีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I break the egg and I flap my wingsผมทำลายไข่ แล้วก็กระพือปีก
And feint. Magpie, magpie, magpie. Flap and flap and flap.ขุนทอง ขุนทอง ขุนทอง กระพือ กระพือ กระพือปีก เจื้อยแจ้ว
Can you create a flap for me in the tongue here so I could hide my American passport inside of here should I need it?ช่วยทำปีกที่ลิ้นตรงนี้ให้ที ได้เอาไว้ซ่อนพาสปอร์ตอเมริกัน คิดว่าจำเป็นต้องมีไหม
I am if I can help on the rhomboid flap in your next mohs defect repair.ฉันเป็น ถ้าฉันสามารถช่วยปีกให้ ขยับได้ในการซ่อมแซมต่อไปของเธอละ
Or the wet flap of flayed skin.หรือรอยเ ปียก ของหนังที่ถูกถลกออก
That a butterfly can flap its wings in brazil...เมื่อผีเสื้อกระพือปีกในบราซิล
Now would you take the flap veins and join them to the internal jugular,please?ทีนี้คุณช่วยเอาเฟลบเวนไปต่อกับจีกกูล่าที่ได้ไหม?
Yeah, but a flap of skin, a hair, i mean, hell, a hangnail,ใช่ แต่บางทีอาจจะเป็นผิว ผม หรือไม่ก็ เศษเล็บ
Dollop-head. A BIRD'S WINGS FLAP Morgana.ไอ้หัวขี้เลื้อย มอร์ฺกานา
Did you see how my flap opens?เห็นไม๊มันโบกสบัดยังไง?
Listen, can you, uh, hold this flap down for me?คุณช่วยพับปากกล่องให้หน่อยได้ไหม?
You know, I've lived my entire life knowing that magic was all around me, but when I saw that little bird start to flap her wings,รู้มั้ยว่าผมใช้ทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้ ว่ามีเวทมนตร์อยู่รอบๆตัว แต่มาหยุดตอนที่ผมเห็นนกน้อยตัวนั้น เริ่มกระพือปีก

flap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly
フラップポケット[, furappupoketto] (n) flap pocket
弾音[だんおん, dan'on] (n) {ling} (alveolar) flap
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap
煽り立てる;あおり立てる[あおりたてる, aoritateru] (v1,vt) to flap strongly; to stir up fiercely
耳珠[じじゅ, jiju] (n) tragus (small cartilaginous flap in front of the external opening of the ear); tragi; antilobium
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth)
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P)
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings
フラッパー[, furappa-] (n) flapper
フラップ[, furappu] (n) flap; (P)
モガ[, moga] (n) (abbr) modern girl; flapper (slang from the 1920s)
伊達女[だておんな, dateonna] (n) flapper
[きゃん, kyan] (adj-na,n) tomboy; bobby soxer; flapper
払子[ほっす, hossu] (n) priest's horsehair flapper; brush of long, white hair
折り返し(P);折返し[おりかえし, orikaeshi] (adv) (1) by return; (call or write back) without delay; (n,adj-no) (2) lapel; cuffs; flap; (3) chorus; refrain; (4) repetition; (5) aliasing (in imaging); (6) shuttle service; (7) {comp} back-to-back; BTB; (8) wrapping (text on computer screen); wrap; (P)
羽搏き;羽撃き[はばたき, habataki] (n,vs) fluttering or flapping of wings
羽音[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect)
羽風[はかぜ, hakaze] (n) breeze caused by wings flapping
耳覆い[みみおおい, mimiooi] (n) earflaps; earmuffs
麈尾[しゅび, shubi] (n) (See 払子) priest's flapper made from the tail of a large deer; long stick with the tail of a large deer attached

flap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
ขยับปีก[n. exp.] (khayap pīk) EN: flap the wings ; beat the wings FR: battre des ailes
กระดก[v.] (kradok) EN: bounce up ; raise up ; lift up ; flap FR:
กระพือ[v.] (krapheū) EN: fan ; blow ; flap FR:
กระพือปีก [v. exp.] (krapheūpīk) EN: flap its wings FR: battre des ailes
ไม้ตียุง [n. exp.] (māi tī yung) EN: mosquito racket ; fly flap FR: raquette anti-moustiques [f]
พนัง[n.] (phanang) EN: screen ; flap FR:
เผยิบ[v.] (phayoēp) EN: flap slowly FR:
ปลิว[v.] (pliū) EN: be blown away ; be carried by wind ; flutter ; flow ; fly ; rise in the air ; fly upward ; flap ; waft FR: flotter au vent ; être porté par le vent ; s'envoler ; être emporté par le vent
ปก[n.] (pok) EN: cover ; flap ; pocket FR: couverture [f] ; pochette [f] ; couvre-livre [m]
ประพาต[v.] (praphāt) EN: flap FR:
ปรบ[v.] (prop) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap FR: battre ; frapper
สะบัด[v.] (sabat) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from FR: se débarrasser
ตีปีก[v. exp.] (tī pīk) EN: flap wings ; flap FR: battre des ailes
ดิก ๆ = ดิกๆ[adj.] (dik-dik) EN: wagging ; flapping FR:
เขยิบขยาบ[adj.] (khayoēpkhay) EN: flapping FR:
กระแด็ก ๆ ; กระแด๊ก ๆ [adj.] (kradaek-kra) EN: jerking ; flapping FR:
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: casually ; disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about FR:
ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้[v.] (toknāmmaila) EN: be invulnerable ; be untouchable ; be unflappable FR: être invulnérable
ยาบ[adj.] (yāp) EN: flapping ; waving FR:
ยับยาบ[adj.] (yapyāp) EN: flapping FR:
ยาบ ๆ = ยาบๆ[adj.] (yāp-yāp) EN: flapping ; waving FR:
เยิบยาบ[adj.] (yoēpyāp) EN: flapping ; waving FR:

flap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Innenklappe {f}inside flap
Lüftungsklappe {f}ventilation flap
frech; flapsig {adj} | frecher; flapsiger | am frechsten; am flapsigstencheeky | cheekier | cheeckiest
Drosselklappe {f} [techn.]damper flap; reducing damper
Unsinn {m}flapdoodle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flap
Back to top