ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rove

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rove*, -rove-

rove ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rove (vt.) เดินไปมา Syn. walk, wander, roam
rove (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reeve
rove (vi.) ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่ Syn. roam, wander
rove (vt.) ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย See also: ร่อนเร่, เตร็ดเตร่ Syn. roam, wander
rove (vi.) สอดส่ายสายตา See also: กวาดสายตา
rove (vt.) ฟั่นเส้นใยก่อนกรอ
rove (n.) เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
rove (vt.) เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
roven (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ reeve
rover (n.) คนท่องเที่ยว See also: คนเร่ร่อน Syn. rambler, traveler, walker
English-Thai: HOPE Dictionary
rove(โรฟว) vt.,vi.,n. (การ) ท่องเที่ยว,พเนจร,เร่ร่อนไป ,ใช่เหยื่อเป็น ๆ ตกเบ็ด,, Syn. roam,ramble,wander
English-Thai: Nontri Dictionary
rove(vi) เร่ร่อน,ท่องเที่ยวไป,พเนจร
rover(n) เรือโจรสลัด,ผู้พเนจร,ผู้ร่อนเร่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fat Tuesday (n.) วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday) Syn. last day of Folly
last day of Folly (n.) วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday) Syn. fat Tuesday
Mardi Gras (n.) วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (เรียก Shrove Tuesday) Syn. fat Tuesday, last day of Folly
กระเตื้อง (v.) improve See also: get better, amend, ameliorate, be better Syn. ดีขึ้น Ops. ทรุด
การถกเถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การเถียง, การโต้แย้ง
การเถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การโต้แย้ง
การโต้เถียง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การเถียง, การโต้แย้ง
การโต้แย้ง (n.) controversy See also: dispute, disputation, debate, argument, discussion Syn. การถกเถียง, การเถียง
ขุมสมบัติ (n.) treasure trove See also: cache, financial resources, trove Syn. ขุมทรัพย์, กรุสมบัติ
คนอนุมัติ (n.) one who approves See also: one who grants permission Ops. ผู้ขออนุมัติ
คนเก็บตัว (n.) introvert
ค่อยยังชั่ว (v.) improve See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา Ops. เลวลง
จ่อม (v.) grovel See also: crouch, lie down
จับให้มั่นคั้นให้ตาย (v.) prove guilty
ดงไผ่ (n.) bamboo grove
ดงไผ่ (n.) bamboo grove
ดีขึ้น (v.) improve See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage Syn. ทุเลา, บรรเทา Ops. เลวลง
ดีขึ้น (v.) improve See also: get better, amend, ameliorate, be better Ops. ทรุด
ดีขึ้น (v.) improve See also: to be better, develop, mend, enhance, enrich
ตะบัน (n.) orange mangrove See also: Xylocarpus gangeticus Parkins.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
You'll have to prove itคุณจะต้องพิสูจน์มัน
Who's gonna prove me wrong?ใครจะเป็นคนพิสูจน์ว่าฉันผิด
What do I gotta do to prove it to you?ฉันจะต้องทำอย่างไรที่จะพิสูจน์มันให้คุณเห็นได้?
Are you willing to prove it?คุณกำลังจะพิสูจน์มันงั้นเหรอ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
First rodents, then maggots, then the magnificent rove beetles.แรกก็สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ จากนั้นก็ตัวอ่อนของหนอน แล้วเป็นสิ่งสวยงามนี่ ด้วงก้นกระดก
I'm hoping that this is more productive than pulverizing the rove beetles, because the mass spec showed nothing.ฉันหวังว่านีมัน จะได้ประโยชน์ มากกว่า การโขลกตัวด้วง เพราะเครื่องแมสเป็คไม่แสดงอะไร
There's a Tomainian proverb...สุภาษิตของ โทไมเนีย บทหนึ่ง...
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
I'd like to know if you approve of the menu.ฉันอยากได้รับความเห็นชอบจากคุณเรื่องเมนูก่อน
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ"
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง
When the crematoria prove insufficient, pyres are set up.เมื่อเผาในปล่องไม่พอ ศพก็จะถูกนำมาเรียงเอาไว้กับไม้
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล

rove ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游牧[yóu mù, ㄧㄡˊ ㄇㄨˋ, 游牧 / 遊牧] nomadic; to move about in search of pasture; to rove around as a nomad
转来转去[zhuǎn lái zhuǎn qù, ㄓㄨㄢˇ ㄌㄞˊ ㄓㄨㄢˇ ㄑㄩˋ, 转来转去 / 轉來轉去] rove around
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 赞成 / 贊成] approve; endorse
不愧[bù kuì, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄟˋ, 不愧] be worthy of; deserve to be called; prove oneself to be
[chì, ㄔˋ, 斥] blame; reprove; reprimand
[zhèng, ㄓㄥˋ, 证 / 證] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof
周三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, 周三径一 / 周三徑一] circumference of a circle is proverbially three times its radius
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
俗话[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 俗话 / 俗話] common saying; proverb
俗语[sú yǔ, ㄙㄨˊ ㄩˇ, 俗语 / 俗語] common saying; proverb
争议性[zhēng yì xìng, ㄓㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 争议性 / 爭議性] controversial
争议[zhēng yì, ㄓㄥ ㄧˋ, 争议 / 爭議] controversy; dispute
论争[lùn zhēng, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥ, 论争 / 論爭] controversy
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove
争端[zhēng duān, ㄓㄥ ㄉㄨㄢ, 争端 / 爭端] dispute; controversy; conflict
异见[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 异见 / 異見] dissident; controversial
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
法耶德[Fǎ yē dé, ㄈㄚˇ ㄧㄝ ㄉㄜˊ, 法耶德] Fayed (name); Mohamed Abdel Moneim Fayed (1933-), controversial Egyptian-born businessman and philanthropist, owner of Harrods (London) and Fulham football club
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
[shàn, ㄕㄢˋ, 善] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, 切磋琢磨] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process
小树林[xiǎo shù lín, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 小树林 / 小樹林] grove
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
认同[rèn tóng, ㄖㄣˋ ㄊㄨㄥˊ, 认同 / 認同] identify; approve; acknowledge
好转[hǎo zhuǎn, ㄏㄠˇ ㄓㄨㄢˇ, 好转 / 好轉] improve; take a turn for the better
改良[gǎi liáng, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ, 改良] improve
良种[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, 良种 / 良種] improved type; good breed; pedigree
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, 内向] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy)
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
改善[gǎi shàn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ, 改善] to make better; to improve
改进[gǎi jìn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 改进 / 改進] to improve; to make better
[kǎo, ㄎㄠˇ, 栲] mangrove
红树[hóng shù, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨˋ, 红树 / 紅樹] mangrove; CL:棵
红树林[hóng shù lín, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, 红树林 / 紅樹林] mangrove
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)

rove ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽隠;隠翅虫;羽隠虫;羽隠し[はねかくし;ハネカクシ, hanekakushi ; hanekakushi] (n) (uk) rove beetle
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified
アプルーブ[, apuru-bu] (vs) to approve
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey!
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work)
デポプロベラ[, depopurobera] (n) Depo-provera
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement
マングローブ[, manguro-bu] (n) mangrove; (P)
マングローブオオトカゲ;マングローブモニター[, manguro-buootokage ; manguro-bumonita-] (n) mangrove monitor (Varanus indicus, species of carnivorous monitor lizard from the Western Pacific); mangrove goanna; Western Pacific monitor lizard
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P)
七賢[しちけん, shichiken] (n) (1) (See 七賢人) the Seven Wise Men (of Confucius's Analects); (2) (See 竹林の七賢) Seven Sages of the Bamboo Grove
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
争論[そうろん, souron] (n,vs) argument; dispute; controversy
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P)
修養[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) self-improvement; (mental) training; self-discipline; cultivation
八重山蛭木[やえやまひるぎ;ヤエヤマヒルギ, yaeyamahirugi ; yaeyamahirugi] (n) (uk) Rhizophora mucronata (species of mangrove)
内向[ないこう, naikou] (n,vs,adj-no) introvert; (P)
内向的[ないこうてき, naikouteki] (adj-na) introvert; (P)
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision
効率向上[こうりつこうじょう, kouritsukoujou] (n) improvement in efficiency
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
古言;古諺[こげん, kogen] (n) obsolete word; old proverb
古語[こご, kogo] (n) obsolete word; old proverb; ancient (Japanese) language; (P)
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of
叱られる[しかられる, shikarareru] (v1) to be scolded; to be reproved
向上[こうじょう, koujou] (n,vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P)
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself
否め無い;否めない[いなめない, inamenai] (exp) cannot deny; undeniable; incontrovertible
問題劇[もんだいげき, mondaigeki] (n) controversial or problem play
問題発言[もんだいはつげん, mondaihatsugen] (n) problematical statement; controversial statement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer

rove ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
คเนจร[v.] (khanējøn) EN: wander ; roam ; rove FR:
พเนจร[v.] (phanējøn) EN: wander tramp ; roam ; rove FR:
ระหกระเหิน[v.] (rahokrahoēn) EN: wander ; travel with hazard ; rove ; stray FR:
เร่[v.] (rē) EN: wander about ; hawk ; peddle ; go about ; rove ; ambulate FR: rôder ; errer
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
เตร่[v.] (trē) EN: saunter about ; stroll about ; roam ; wander ; rove ; drift FR: errer ; vagabonder ; musarder ; muser
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุมัติให้[adj.] (anumat hai) EN: approved FR: approuvé
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngop) EN: approve the budget FR:
อนุมัติสัญญา[v. exp.] (anumat sany) EN: approve a deal FR:
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit FR: se rétablir ; retrouver la forme
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส[TM] (Blaekboēn R) EN: Blackburn Rovers ; Blackburn Rovers Football Club FR: Blackburn
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate FR: améliorer
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang ) EN: make it ; improve ; make good ; become successful FR:
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ดีขึ้น[v. exp.] (dī kheun) EN: improve ; get better ; be better FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; progresser ; améliorer
ดีขึ้นโดยลำดับ[v. exp.] (dīkheun dōi) EN: improve gradually FR:
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m] ; brousse [f]
ดงมะพร้าว[n. exp.] (dong maphrā) EN: coconut grove FR: cocoteraie [f]
ดงไผ่[n. exp.] (dong phai) EN: bamboo grove FR:
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
ฟื้นตัว[v. exp.] (feūntūa) EN: recover ; improve ; get better FR: se remettre ; se rétablir ; se redresser
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec
จาก[n.] (jāk) EN: Nipa palm ; Mangrove palm ; Atap palm ; Nypa fruticans FR: Nypa fruticans
จาก[prep.] (jāk) EN: from ; away ; off FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de ; venant de ; en provenance de
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser ; reprover FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; adapter ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born FR: provenir ; naître ; trouver son origine
การแก้ไขปรับปรุง[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: improvement FR:
การพัฒนาคุณภาพ[n. exp.] (kān phattha) EN: quality improvement FR:
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]

rove ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsheim {n}approved school
Billiger {m}approver
Streitpunkt {m}controversial subject
strittig; umstritten; kontrovers {adj} | strittiger; umstrittener; kontroverser | am strittigsten; am umstrittensten; am kontroversestencontroversial | more controversial | most controversial
Kontroverse {f} | Kontroversen
die Beichte abnehmen [relig.]to shrive {shrove; shriven}
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite
Unschuld {f} | seine Unschuld beteuern | seine Unschuld beweiseninnocence | to protest one's innocence | to prove one's innocence
Introvertiertheit {f}introversion
introvertiert {adj} | ein introvertierter Menschintroverted | an introvert
Mangrovenbaum {m} [bot.]mangrove
Mangrovenwald {m}mangrove forest
Mangrovekuckuck {m} [ornith.]Mangrove Cuckoo
Mangroveamazilie {f} [ornith.]Mangrove Hummingbird
Mangrovefischer {m} [ornith.]Mangrove Kingfisher
Mangroveschwalbe {f} [ornith.]Mangrove Swallow
Mangroveblauschnäpper {m} [ornith.]Mangrove Niltava
Mangrovegerygone {f} [ornith.]Mangrove Flyeater
Mangroveschnäpper {m} [ornith.]Mangrove Robin
Streitwert {m}matter in controversy
über; hinüber {adv} | über und überover | all over
Gewässersanierung {f}restoration of a stream; water quality improvement
Bodenverbesserung {f}soil improvement
unter Beweis stellen; beweisento prove {proved; proved, proven}
unkultiviert {adv}unimprovedly
nützlich; zweckdienlich {adj} | sich als nützlich erweisen | sich nützlich machenuseful | to prove (to be) very useful | to make oneself useful
Verbesserung {f}approvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rove
Back to top