ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

truncheon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *truncheon*, -truncheon-

truncheon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
truncheon (n.) กระบอง
truncheon (vt.) ตีด้วยกระบอง
English-Thai: HOPE Dictionary
truncheon(ทรัน'เชิน) n. กระบองสั้น,กระบองตำรวจ vt. ตีด้วยกระบอง, Syn. billy
English-Thai: Nontri Dictionary
truncheon(n) ไม้อาชญาสิทธิ์,ตะบองตำรวจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More Jewish police! You mean you want me to beat up Jews with my truncheon and catch the Gestapo spirit. I see.เพิ่มตำรวจยิว แปลว่านายจะให้ฉันเอากระบองตีคนยิว
Because while the truncheon may be used in lieu of conversation words will always retain their power.ทำไมนะเหรอ? การลงโทษอย่างรุนแรง อาจนำเข้ามาแทนที่การสนทนาถึงกัน... ...เพราะคำพูดเหล่านั้น มันไปจำกัด อำนาจของพวกเขา.
Influence, and how to wield it, like a truncheon.มีอิทธิพล และจัดการ ให้มันง่ายๆ เหมือนกับกระบองตำรวจ

truncheon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gùn, ㄍㄨㄣˋ, 棍] stick; truncheon

truncheon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอง[n.] (bøng ) EN: club ; truncheon FR: gourdin [m] ; massue [f]
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; billy ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
ตะบอง[n.] (tabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick FR: gourdin [m] ; massue [f] ; matraque [f] ; trique [f]
ตระบอง[n.] (trabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick FR: gourdin [m] ; massue [f] ; matraque [f] ; trique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า truncheon
Back to top