ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glowing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glowing*, -glowing-

glowing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glowing (adj.) ซึ่งส่องแสงเรืองรอง See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว Syn. gleaming, lustrous
glowing (adj.) กระตือรือร้น Syn. ardent
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glowing avalancheเถ้าถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริสุทธิ์ (adj.) glowing See also: shining, irradiate, clear, flat, clean Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด Ops. เศร้า, หมอง
เรืองๆ (adj.) glowing See also: glittering, sparkling, twinkling, shining Syn. วับแวม, วับวาม
แผ้ว (adj.) glowing See also: shining, irradiate, clear, flat, clean Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์ Ops. เศร้า, หมอง
แวม (adj.) glowing See also: glittering, sparkling, twinkling, shining Syn. เรืองๆ, วับแวม, วับวาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The little ones were crawling into a strange glowing ooze from a broken canister nearby.คนน้อยได้คลานเข้าไปในโคลนตมเรืองแสงแปลก ... ... จากกระป๋องหักที่ใกล้เคียง
Teeth ground sharp and eyes glowing redผู้มีฟันแหลมคม และดวงตาเป็นสีแดง
OK, OK, I get the message. Enough already with the glowing and the smoke people.ก็ได้ ก็ได้ ฉันได้ข้อความเพียงพอแล้ว
Still glowing from my win.ชั้นยังตื่นเต้นไม่หายเลย
Nothing. There's no glowing guys, no infinite mothers.เรื่องที่พวกนั้นพูดมันไร้สาระ
Eyes glowing red jewels from the pit of hell itself.นัยน์ตาสีแดงลุกโชน ทอแสงจากก้นบึ้งนรกในตัวมันเอง
It's a comet in the shape of a glowing star, much like the Star of Bethlehem 2,000 years ago - only this one happened a little closer to home, on the European continent, just five years ago.ถ้ามันเป็นดาวหาง/Nในหางของมัน จะต้องเหมือนกับดวงที่ชื่อว่า "Bethlehem"/Nเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว ครั้งนี้มันเกิดขึ้นใกล้บ้าน/Nที่ยุโรป
That man... the glowing hands.แคลร์บอกผมว่าเธอมีชะตาลิขิต เธอหยุดเท็ดไม่ให้หลอมละลาย มาครั้งหนึ่งแล้วและช่วยชีวิต พวกเราทั้งหมด
Set a trap that ensures her heart is glowing before you cut it out.หาอุบายให้ใจนางเจิดจ้าอีกครั้งก่อนที่เจ้าจะควักใจนาง
You've been glowing more brightly every day, and I think you know why.คุณเปล่งแสง ชัดขึ้นทุกวัน และฉันคิดว่าคุณรู้ว่าทำไม
Like the glowing light of a new dawn.บ้านคือที่ไหนก็ตามที่ ครอบครัวของเราอยู่ด้วยกัน
She won't be glowing when that agency sinks her book.- เธอคงเปล่งไม่ออกถ้าตัวแทนไม่ชอบหนังสือ

glowing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
彩雲[さいうん, saiun] (n) glowing clouds
熱雲[ねつうん, netsuun] (n) glowing cloud
燠火;熾火[おきび, okibi] (n) glowing ember (either red hot charcoal or the glowing remains of burnt firewood); live charcoal
茜差す空;茜さす空[あかねさすそら, akanesasusora] (n) glowing sky
赫奕[かくえき;かくやく, kakueki ; kakuyaku] (adj-t,adv-to) (arch) bright; beaming; brilliant; glowing

glowing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
โชติช่วง[adj.] (chōtchūang) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ช่วงโชติ[adj.] (chūangchōt) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
คุกรุ่น[adj.] (khukrun) EN: glowing ; smouldering FR:
น้ำนวล[adj.] (nāmnūan) EN: beaming ; radiant ; glowing FR:
โพลน[adj.] (phlōn) EN: clearly white ; bright ; glowing FR:
ปลั่ง[adj.] (plang) EN: shining ; glowing ; brilliant ; radiant ; beaming FR:
เปล่ง[adj.] (pleng) EN: glowing ; radiating ; shining ; bright ; beaming FR:
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; beaming ; resplendent ; shining ; glowing FR: radieux ; resplendissant
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
สกาว[adj.] (sakāo) EN: glowing ; immaculate FR:
สกาว[adj.] (sakāo) EN: glowing ; immaculate FR:
ตาลุกวาว[X] (tā luk wāo) EN: eyes glowing with greed FR:
แว็ม ๆ[adj.] (waem-waem) EN: glowing FR:
แวม ๆ[adj.] (waēm-waēm) EN: glowing FR:
วาวแสง[adj.] (wāosaēng) EN: glowing ; shining ; sparkling FR: brillant
ยองใย[adj.] (yøngyai) EN: fine ; clear ; glowing ; beaming ; bright FR:
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

glowing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzeschneehöschen {n} [ornith.]Glowing Puffleg

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glowing
Back to top